Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về ĐTXD

Được đăng lên bởi Thanhluan Vu
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 2

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH
NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN VĂN HẢI

02/28/13

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ­ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
I.

Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật
có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình

II.

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu
tư xây dựng công trình

III.

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

IV.

Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình

V.

Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá
trình đầu tư xây dựng công trình

02/28/13

2

I. Những nội dung cơ bản của hệ
thống pháp luật có liên quan đến
đầu tư xây dựng công trình
1.

Những nội dung cơ bản của Luật
Xây dựng

2. Những nội dung cơ bản của Luật
Đầu tư liên quan đến hoạt động
xây dựng

02/28/13

3

1. Những nội dung cơ bản của Luật
Xây dựng
Luật Xây dựng SỐ 16/2003/QH11
được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2003.

02/28/13

4

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng


Luật này quy định về hoạt động xây dựng;
quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân
đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây
dựng.



Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân
trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu
tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng
trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Điều ước
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác
với Luật này, thì áp dụng quy định của Điều
ước quốc tế đó.

02/28/13

5

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây
dựng

Hoạt động xây dựng
Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây
dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,
khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công
trình, thi công xây dựng công trình, giám sát
thi công xây dựng công trình, quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu
trong hoạt động xây dựng và các hoạt động
khác có liên quan đến xây dựng công trình.

02/28/13

6

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây
dựng
Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

1. Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết k ế; b ảo
đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan
chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá,
xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh;
2. Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng;
3. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính m ạng
con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi
trường;
4. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từ...
02/28/13 1
CHUYÊN Đ 2
CHUYÊN Đ 2
T NG QUAN V QU N LÝ D ÁN
T NG QUAN V QU N LÝ D ÁN
Đ U T CÔNG TRÌNH Ư
Đ U T CÔNG TRÌNH Ư
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
tổng quan về ĐTXD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về ĐTXD - Người đăng: Thanhluan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
tổng quan về ĐTXD 9 10 965