Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về Mpeg4

Được đăng lên bởi uri191
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
• 1. MPEG-4 là chuẩn ISO/IEC được phát triển bởi nhóm MPEG (Moving Picture Expert
Group), nhóm này cũng đã xây dựng các chuẩn MPEG-1 và MPEG-2. Các chuẩn này mô
tả phương pháp tương tác hình ảnh trên CD-ROM, DVD và truyền hình số. MPEG-4
với tên gọi chính thức do ISO/IEC đặt tên là "ISO/IEC 14496" hoàn thành 10/1998 và
trở thành tiêu chuẩn quốc tế 1/1999. Các mở rộng để tương thích hoàn toàn với các
chuẩn trước đó được hoàn thành vào cuối năm 1999, phiên bản này được gọi là
MPEG-4 Version 2, được công nhận là chuẩn quốc tế đầu năm 2000.
Một số mở rộng được các nhóm làm việc trong MPEG tiếp tục đưa vào kể từ đó đến nay.
MPEG-4 dựa vào sự thành công của ba lĩnh vực:
• Truyền hình số
• Các ứng dụng tương tác đồ hoạ (tổng hợp nội dung)
• Tương tác đa phương tiện (World Wide Web, phân phối và truy cập nội dung)
Tiêu chuẩn MPEG-4 về hình ảnh bao gồm một số các công cụ dùng để mã hoá các hình ảnh tự nhiên như
chuỗi các ảnh liên tục (Video) cũng như các ảnh tĩnh (Visual Texture - cấu trúc nghe nhìn). Ở đây, việc mã hoá
video được dựa trên cơ sở của sơ đồ mã hoá DCT lai có bù chuyển động, còn mã hoá cấu trúc nghe nhìn
(Visual texture) - VTC thì dựa trên cơ sở chuyển đổi Wavelet và mã hoá cây Zero. Mã hoá MPEG-4 ngoài việc
quan tâm đến các hiệu quả mã hoá giống như các tiêu chuẩn mã hoá trước đây còn bổ xung thêm một số công
cụ cho các chức năng khác như: Mã hoá các đối tượng có hình dạng bất kỳ; nén hiệu quả của các tín hiệu
video liên tục và hình ảnh tĩnh trên một phạm vi rộng của tỷ lệ bít; phân cấp về không gian thời gian và chất
lượng; khả năng truyền dẫn tốt trong môi trường truyền dẫn khắc nhiệt.
Mã hoá video theo tiêu chuẩn MPEG-4 là đề tài phức tạp có phạm vi rộng, chúng ta đề cập về nguyên lý c ơ
bản của mã hoá video theo tiêu chuẩn MPEG-4, có thể được sử dung
̣ làm cơ sở cho việc xem xét, nghiên cứu
các kỹ thuật nén video theo MPEG-4 cụ thể.
2. TỔNG QUAN VỀ MPEG-4
Nhu cầu truyền phát các dịch vụ Multimedia mới trên hạ tầng kỹ thuật mạng Internet đã làm nảy sinh các yêu
cầu chức năng không có trong các chuẩn MPEG-1, MPEG-2 và các chuẩn nén video trước đó. S ự xu ất hiện
của chuẩn MPEG-4 (10/1998) đã tạo ra một phương thức thiết lập và tương tác mới với truyền thông nghe
nhìn trên mạng internet, tạo ra một phương thức sản xuất, cung cấp và ưng
́ dung
̣ mới các nội dung video trên
cơ sở nội dung và hướng đối tượng (content/object-based). Đây chính là một công nghệ trình diễn truyền
thông đa phương tiện phức hợp, có khả năng truyền thông trong các môi trường ...
1. MPEG-4 là chu n ISO/IEC đ c phát tri n b i nhóm MPEG (Moving Picture Expert ượ
Group), nhóm này cũng đã xây d ng các chu n MPEG-1 và MPEG-2. Các chu n này mô
t ph ng pháp t ng tác hình nh trên CD-ROM, DVD và truy n hình s . MPEG-4 ươ ươ
v i tên g i chính th c do ISO/IEC đ t tên là "ISO/IEC 14496" hoàn thành 10/1998 và
tr thành tiêu chu n qu c t 1/1999. Các m r ng đ t ng thích hoàn toàn v i các ế ươ
chu n tr c đó đ c hoàn thành vào cu i năm 1999, phiên b n này đ c g i là ướ ượ ượ
MPEG-4 Version 2, đ c công nh n là chu n qu c t đ u năm 2000. ượ ế
M t s m r ng đ c các nhóm làm vi c trong MPEG ti p t c đ a vào k t đó đ n nay. ở ộ ượ ế ư ế
MPEG-4 d a vào s thành công c a ba lĩnh v c:
Truy n hình s
Các ng d ng t ng tác đ ho (t ng h p n i dung) ươ
T ng tác đa ph ng ti n (World Wide Web, phân ph i và truy c p n i dung)ươ ươ
Tiêu chu n MPEG-4 v hình nh bao g m m t s các công c dùng đ mã hoá các hình nh t nhiên nh ư
chu i các nh liên t c (Video) cũng nh các nh tĩnh (Visual Texture - c u trúc nghe nhìn). đây, vi c mã hoá ư
video đ c d a trên c s c a s đ mã hoá DCT lai có bù chuy n đ ng, còn mã hoá c u trúc nghe nhìn ượ ơ ở ơ
(Visual texture) - VTC thì d a trên c s chuy n đ i Wavelet và mã hoá cây Zero. Mã hoá MPEG-4 ngoài vi c ơ ở
quan tâm đ n các hi u qu mã hoá gi ng nh các tiêu chu n mã hoá tr c đây còn b xung thêm m t s công ế ư ướ
c cho các ch c năng khác nh : Mã hoá các đ i t ng có hình d ng b t kỳ; nén hi u qu c a các tín hi u ư ư
video liên t c và hình nh tĩnh trên m t ph m vi r ng c a t l bít; phân c p v không gian th i gian và ch t
l ng; kh năng truy n d n t t trong môi tr ng truy n d n kh c nhi t. ượ ườ
Mã hoá video theo tiêu chu n MPEG-4 là đ tài ph c t p có ph m vi r ng, chúng ta đ c p v nguyên lý c ơ
b n c a mã hoá video theo tiêu chu n MPEG-4, có th đ c s dung làm c s cho vi c xem xét, nghiên c u ượ ̣ ơ
các k thu t nén video theo MPEG-4 c th .
2. T NG QUAN V MPEG-4
Nhu c u truy n phát các d ch v Multimedia m i trên h t ng k thu t m ng Internet đã làm n y sinh các yêu
c u ch c năng không có trong các chu n MPEG-1, MPEG-2 và các chu n nén video tr c đó. S xu t hi n ướ
c a chu n MPEG-4 (10/1998) đã t o ra m t ph ng th c thi t l p và t ng tác m i v i truy n thông nghe ươ ế ươ
nhìn trên m ng internet, t o ra m t ph ng th c s n xu t, cung c p và ng dung m i các n i dung video trên ́ ươ ư ̣
c s n i dung và h ng đ i t ng (content/object-based). Đây chính là m t công ngh trình di n truy n ơ ư ượ
thông đa ph ng ti n ph c h p, có kh năng truy n thông trong các môi tr ng băng thông r t khác nhau nh ươ ườ
k t h p t t 3 môi tr ng: Truy n hình s , đ ho t ng tác và World Wide Web. So sánh MPEG-4 v i MPEG-ế ư ươ
2, có th th y s h tr mang tính b n ch t cho các ho t đ ng t ng tác là s khác nhau ch y u, th hi n ươ ế
tính u vi t c a công ngh MPEG-4 so v i MPEG-2 là chu n hi n đang đ c áp d ng r ng rãi trong các h ư ượ
th ng truy n hình s . Trên th c t đa s các hãng cung c p d ch v truy n thông theo dòng Multimedia đ u đã ế
h tr chu n MPEG-4 trong các c u trúc h n t ng và s n ph m đang tri n khai c a mình, c th là:
Apple đã ch p nh n Profile Visual Simple MPEG-4 và mã hoá Audio tiên ti n (Advanced Audio ế
Coding) cho n n chu n Quicktime, Apple h tr MPEG-4 mi n phí trong các máy ch Darwin
Streaming Server và trong New Quicktime 6 c a mình;
Realworks có h tr gi i mã n i dung MPEG-4 và h tr chu n MPEG-4 trên các máy ch Helix c a
RealNetworks;
DivX5 c a DivXNetworks chính là s tri n khai c a MPEG-4 Advance Simple Visual Profile. Các mã
hoá ph c p DivX hi n nay c a DivXNetworks cũng đang làm vi c trên s t ng thích đ nh d ng file ươ
MPEG-4.
Các chuyên gia mã hoá video đ u bi t t i đóng góp c a c a Microsoft v chu n MPEG-4 trong ế
MPEG-4 Reference Software, Microsoft là m t trong các công ty đ u tiên tri n khai mã hoá video
MPEG-4 trong đ nh d ng Platform Windows Media (tr Windows Media 9). G n đây nh ng nhà bán
Tổng quan về Mpeg4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về Mpeg4 - Người đăng: uri191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về Mpeg4 9 10 997