Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về OFDM

Được đăng lên bởi thanhnguyen2792
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ OFDM…………………… 1
1.1 Giới thiệu chương: ………………………………………………………………… 1
1.2 Các nguyên lý cơ bản của OFDM: ………………………………………………... 1
1.3 Đơn sóng mang: ………………………………………………………………….. 6
1.4 Đa sóng mang: …………………………………………………………………… 6
1.5 Sự trực giao: ………………………………………………………………………8
1.5.1 Trực giao miền tần số: …………………………………………………... .9
1.5.2 Mô tả toán học OFDM: …………………………………………………..10
1.6 Các kỹ thuật điều chế trong OFDM: …………………………………………….15
1.6.1 Điều chế BPSK: …………………………………………………………. 16
1.6.2 Điều chế QPSK: ………………………………………………………….17
1.6.3 Điều chế QAM: ………………………………………………………… 19
1.6.4 Mã Gray:................................................................................................20
1.7 Các đặc tính của OFDM: .……………………………………………………… 23
1.7.1 Ưu điểm: ……………………………………………………............….23
1.7.2 Nhược điểm:.......……………………………………………………… 23
1.8 Kết luận chương:....……………………………………………………………24

Chương 2: CÁC ĐẶC TÍNH CỦA KÊNH TRUYỀN VÔ TUYÊN..........25
2.1 Giới thiệu chương:............................................................................................. 25
2.2 Đặt tính kênh truyền vô tuyến trong hệ thống OFDM:......................................25
2.2.1 Sự suy giảm tín hiệu (Anttenuation):.......................................................25
2.2.2 Hiệu ứng đa đường:.................................................................................26



2.2.3 Dịch Doppler:..........................................................................................29
2.2.4 Nhiễu AWGN:.........................................................................................30
2.2.5 Nhiễu liên ký tự ISI:................................................................................31
2.2.6 Nhiễu liên sóng mang ICI:.......................................................................31
2.2.7 Tiền tố lặp CP:.........................................................................................32
2.3 Khoảng bảo vệ:..................................................................................................34
2.4 Giới hạn băng thông của OFDM:......................................................................36
2.4.1 Lọc băng thông:.......................................................................................37
2.4.2 Độ phức tạp tính lọc băng thông FIR:.....................................................38
2.4.3 Ảnh hưởng của lọc băng thông đến chỉ tiêu kỹ thuật OFDM:....
www.4tech.com.vn
MC LC
Chương 1: GII THIU TNG QUAN V OFDM…………………… 1
1.1 Gii thiu chương: ………………………………………………………………… 1
1.2 Các nguyên lý cơ bn ca OFDM:
………………………………………………... 1
1.3 Đơn sóng mang:
………………………………………………………………….. 6
1.4 Đa sóng mang:
…………………………………………………………………… 6
1.5 S trc giao:
………………………………………………………………………8
1.5.1 Trc giao min tn s:
…………………………………………………... .9
1.5.2 t toán hc OFDM:
…………………………………………………..10
1.6 Các k thut điu chế trong OFDM:
…………………………………………….15
1.6.1 Điu chế BPSK:
…………………………………………………………. 16
1.6.2 Điu chế QPSK:
…………………………………………………………. 17
1.6.3 Điu chế QAM:
………………………………………………………… 19
1.6.4 Mã Gray:................................................................................................20
1.7 Các đặc tính ca OFDM:
.……………………………………………………… 23
1.7.1 Ưu đim:
……………………………………………………............….23
1.7.2 Nhược đim:.......……………………………………………………… 23
1.8 Kết lun chương:....……………………………………………………………24
Chương 2: CÁC ĐẶC TÍNH CA KÊNH TRUYN VÔ TUYÊN..........25
2.1 Gii thiu chương:............................................................................................. 25
2.2 Đặt tính kênh truyn vô tuyến trong h thng OFDM:......................................25
2.2.1 S suy gim tín hiu (Anttenuation):.......................................................25
2.2.2 Hiu ng đa đưng:.................................................................................26
Tổng quan về OFDM - Trang 2
Tổng quan về OFDM - Người đăng: thanhnguyen2792
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng quan về OFDM 9 10 64