Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về OFDM

Được đăng lên bởi hanh_bhiu89
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6910 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TỔNG QUAN VỀ OFDM
Trần Xuân Nam
Khoa Vô tuyến Điện tử
Học viện Kỹ thuật Quân sự

OFDM là gì?
OFDM: Orthogonal Frequency Division
Multiplexing
Là kỹ thuật điều chế đa sóng mang (multicarrier)
trực giao

Ưu điểm:
Hiệu suất sử dụng phổ tần cao: các băng tần con
có thể chồng lấn lên nhau
Có khả năng chống lại pha đinh chọn lọc theo tần
số (ISI) tốt
Khả năng chống lại pha-đinh sâu và nhiễu băng
hẹp
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

2

Ứng dụng của OFDM
Phát quảng bá số:
Phát thanh số (DAB),
Truyền hình số (DVB)

Thông tin Hữu tuyến:
ADSL,
HDSL

Thông tin Vô tuyến:
WLAN: 802.11a/g/n (Wifi)
WMAN: 802.16 (Wimax)
di động 4G
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

3

Kênh truyền Vô tuyến Băng rộng
(Broadband Radio Channels)

Kênh truyền Vô tuyến Băng rộng
Ảnh hưởng của truyền sóng đa đường
tượng trải trễ (delay spread)

hiện

Maximum Delay Spread
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

5

Kênh không biến đổi theo thời gian
Trong trường hợp không có chuyển động, ảnh
hưởng của kênh như một bộ lọc LTI (Linear Time
Invariant Filter)

Đáp ứng xung của kênh

Time-Invariant Channel transfer function

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

6

Kênh băng hẹp (Narrowband Channel)
Thế nào là kênh băng hẹp (narrowband channel)
τ max
Symbol duration Ts
B
1
HT ( f ) ≈ const. for f ≤ , with B ≈
2
Ts
Hàm truyền đạt của kênh được giả thiết là không
đổi trong khoảng băng tần tín hiệu B

• No frequency-selective fading
• No Inter-Symbol Interference
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

7

Kênh băng rộng (Broadband Channel)
Thế nào là kênh băng rộng (broadband channel)
τ max
Symbol duration Ts
Hàm truyền đạt kênh thăng giáng trong khoảng
băng tần kênh B

• Frequency-selective fading
• InterSymbol Interference (ISI)

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

8

Slow fading and Fast fading
Đánh giá mức độ biến đổi của kênh thông qua
coherence time
Coherence time là đơn vị thời gian tối thiểu mà biên
độ tín hiệu mất tương quan so với giá trị tại thời điểm
trước đó

Tc =

k
fD max

k
= v , with k = 0.25 − 0.5
fc
c

Fast fading

Ts > Tc
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

Slow fading

Ts

Tc
9

Frequency Selectivity and ISI

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

10

Chuyển động của MS (Doppler Spread)

Doppler frequency

fD =

v
fc cos φ
c

⎧
σ
⎪
⎪
⎪
⎪
SD (f ) = ⎪ π f 1 −
⎨ D
⎪
⎪
⎪
0
⎪
⎪
⎩

( )
f
fD

2

| f |≤ fD
| f |>| fD...
TNG QUAN V OFDM
TrnXuânNam
Khoa Vô tuyến Đintử
HcvinKỹ thut Quân sự
Tổng quan về OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về OFDM - Người đăng: hanh_bhiu89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tổng quan về OFDM 9 10 877