Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về PLC

Được đăng lên bởi Duy Tiên
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHAÀN II

CHÖÔNG 1

PHAÀN II. TOÅNG
CHÖÔNG 1. LÒCH
I.

QUAN VEÀ PLC
SÖÛ PHAÙT TRIEÅN

GIÔÙI THIEÄU

Daïng laäp trình phoå bieán nhaát cuûa PLC laø veõ sô ñoà hình thang (LAD-ladder), töø
daïng LAD coù theå chuyeån sang daïng lieät keâ leänh (STL), sô ñoà khoái (FBD). Nhöõng
chöông trình coù theå nhaäp töø thieát bò laäp trình chuyeân duøng ñeán PLC ñöôïc noái vôùi nhau
qua coång laäp trình (Programming Port). Caùc thieát bò laäp trình nhö maùy laäp trình
chuyeân duïng PG 720, PG 740, PG 760 ñöôïc noái vôùi nhau qua coång giao tieáp ña naêng

(MPI-Multipoint Interface) hoaëc duøng maùy tính caù nhaân PC ñöôïc noái qua coång COM.
Ngoân ngöõ duøng ñeå laäp trình cho PLC S7-300 laø Simatic Step 7. Trong chöômg trình
Step 7 coù nhöõng ngoân ngöõ laäp trình coù theå duøng tuyø vaøo sôû thích vaø söï hieåu bieát ñoù laø
STL, FBD, LAD.
Töø daïng STL coù theå chuyeån sang sô ñoà daïng FBD vaø LAD, nhöng töø LAD vaø
FBD thì chæ coù theå hoaëc khoâng theå chuyeån sang daïng STL.
II.

LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN PLC

Boä ñieàu khieån laäp trình PLC (programmable logic controller) ñöôïc taïo ra töø yù
töôûng cuûa moät nhoùm kyõ sö thuoäc haõng general motors, Myõ vaøo naêm 1968 nhaèm ñeå
thay theá nhöõng maïch ñieàu khieån baèng Rôle vaø thieát bò rôøi raïc, coàng keành. Boä ñieàu
khieån laäp trình ñöôïc saûn xuaát thöông maïi ñaàu tieân treân theá giôùi do haõng Modicon saûn
xuaát coù teân laø Modicon 084. Caùc kyõ sö haõng General Motors ñaõ ñeà ra caùc chæ tieâu cho
boä ñieàu khieån laäp trình nhö sau:
� Deã laäp trình vaø thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån, söû duïng thích hôïp

trong caùc nhaø maùy.
� Caáu truùc daïng module deã baûo trì vaø söûa chöõa.
� Ñoä tin caäy lôùn trong moâi tröôøng saûn xuaát cuûa nhaø maùy coâng nghieäp.
� Duøng linh kieän baùn daãn neân coù kích thöôùc nhoû hôn maïch Rôle, vôùi

chöùc naêng töông ñöông.
� Giaù thaønh reû, coù khaû naêng caïnh tranh.

Vaøo giöõa thaäp nieân 70, coâng ngheä PLC noåi baäc nhaát laø ñieàu khieån tuaàn töï theo
chu kyø vaø theo bit döïa treân neàn taûng cuûa CPU. Thieát bò AMD 2901 vaø AMD 2903 trôû
neân phoå bieán maø ngaøy nay moät vaøi loaïi PLC vaãn coøn döïa treân neàn taûng cuûa AMD
2903. Luùc naøy phaàn cöùng cuõng phaùt trieån: Boä nhôù lôùn hôn, soá löôïng ngoõ vaøo\ra nhieàu
hôn, nhieàu module chuyeân duøng hôn. Vaøo naêm 1976, PLC coù khaû naêng truyeàn thoâng,
duøng ñieàu khieån caùc ngoõ vaøo/ra ôû xa vôùi khoaûng caùch khoaûng 200 met.
Thaäp nieân 80, baèng noå löïc tieâu chuaån hoaù heä giao tieá...
PHAÀN II
CHÖÔNG 1
PHAÀN II. TOÅNG QUAN VEÀ PLC
CHÖÔNG 1. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN
I. GIÔÙI THIEÄU
Daïng laäp trình phoå bieán nhaát cuûa PLC laø veõ sô ñoà hình thang (LAD-ladder), töø
daïng LAD coù theå chuyeån sang daïng lieät keâ leänh (STL), sô ñoà khoái (FBD). Nhöõng
chöông trình coù theå nhaäp töø thieát bò laäp trình chuyeân duøng ñeán PLC ñöôïc noái vôùi nhau
qua coång laäp trình (Programming Port). Caùc thieát bò laäp trình nhö maùy laäp trình
chuyeân duïng PG 720, PG 740, PG 760 ñöôïc noái vôùi nhau qua coång giao tieáp ña naêng
Tổng quan về PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về PLC - Người đăng: Duy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
Tổng quan về PLC 9 10 352