Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về QLDA và GSTC

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1

• Khái niệm về quản lý dự án đầu tƣ XDCT

2

• Phân loại dự án, hình thức quản lý dự án

3

• Điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

4

• Trình tự quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

5

• Văn bản quy phạm pháp luật về QLDA+GSTC

6

• Các nội dung giám sát thi công xây dựng

KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƢ
Hoạt động đầu tƣ:
 Sự bỏ vốn vào một lĩnh vực nhất định.

 Thời gian phải tƣơng đối dài.
 Mang lại lợi ích:

• Tài chính .
• Kinh tế - xã hội.

 Đầu tƣ là một trò chơi
đánh bạc với tƣơng lai.

CHU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƢ
Nhu cầu thị
trƣờng
Đánh giá
lại, thanh lý

Lập dự án

Giai đoạn
hoạt động

Thẩm định
dự án

Thực hiện
đầu tƣ

CÁC BƢỚC TRIỂN KHAI DAĐTXD
• Lập và phê duyệt quy hoạch; Khảo sát (sơ bộ)
• Xin chủ trƣơng; Lập báo cáo tiền khả thi
Chuẩn bị • Lập, thẩm định và phê duyệt dự án
• Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng
• Khảo sát; Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế
Thực hiện • Chọn thầu; Thi công xây dựng công trình

Kết thúc

• Nghiệm thu, bàn giao đƣa vào sử dụng
• Vận hành, chạy thử; Chuyển giao công nghệ
• Quyết toán vốn đầu tƣ

NỘI
DUNG
QUẢN
LÝ DỰ
ÁN
ĐẦU
TƢ
XÂY
DỰNG
CÔNG
TRÌNH

Tổng
thể

Mua
sắm

Rủi
ro

Quy
mô

Quản
lý

Giao
tiếp

Thời
gian

Chi
phí
Nhân
lực

Chất
lƣợng

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN
 Quản lý dự án (Project Management) là một
quá trình hoạch định, tổ chức, phân công,
hƣớng dẫn thực hiện và kiểm tra công việc để
hoàn thành các mục tiêu đã định của dự án.
 Quản lý dự án chủ yếu là quản lý thay đổi
(management of change).
 Nếu sự việc cứ diễn ra suôn sẻ thì chúng ta
không cần đến quản lý dự án mà chỉ đơn
thuần là lập kế hoạch và triển khai thực hiện.

QUẢN LÝ QUY MÔ
 Quản lý quy mô dự án là tiến trình để đảm
bảo rằng dự án đã thực hiện tất cả các công
việc đã đƣợc yêu cầu và chỉ những công việc
đƣợc yêu cầu để hoàn thành tốt dự án.

 Cần tránh việc điều chỉnh/thay đổi quy mô vì
lý do tài chính hay “thiển cận”.
 Dự án đầu tƣ xây dựng công trình có sử dụng
30% vốn nhà nƣớc trở lên đƣợc điều chỉnh
khi có lý do đặc biệt (theo quy định).

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
 Bị ảnh hƣởng bởi thiên tai nhƣ động đất,
bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa
hoặc sự kiện bất khả kháng khác.
 Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao
hơn cho dự án.
 Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp
ảnh hƣởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu
của dự án.
 Các trƣờng hợp khác theo quy định của
Chính phủ.

QUẢN LÝ THỜI GIAN
 Quản lý thời gian bao gồm các quá trình cần
thiết để đảm bảo thời hạn hoàn thành dự án.
 Chủ đầu tƣ/Ban quản ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về QLDA và GSTC - Người đăng: Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Tổng quan về QLDA và GSTC 9 10 880