Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quá trình tạo hình thép tấm

Được đăng lên bởi van-luc-pham
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 7122 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ký hi u
l

H s ,

i lư ng

Chi u dài t m

ơn V
mm

w

Chi u r ng t m

mm

t

Chi u dày t m

mm

A

Ti t di n ngang

mm2

ro

Bán kính u n theo thi t k

mm

ru

Bán kính u n sau khi t o hình

mm

rtr

Bán kính u n phía bên trong

mm

rng

Bán kính u n sau phía bên ngoài

mm

α0

Góc u n theo thi t k

αu

Góc u n sau khi t o hình

∆α

Góc tái àn h i

E

Module àn h i Young

MPa

E’

Module àn h i bi n d ng ph ng

MPa

G

Module àn h i trư t

MPa

P

T i tác d ng

ε0

Bi n d ng danh nghĩa

mm

ng su t danh nghĩa

MPa

σ0

ε
.

ε

N

Bi n d ng th c

mm

T c

1/s

bi n d ng

σ

ng su t th c

MPa

σh

ng su t th y tĩnh

MPa

ng su t nh ngoài theo phương x

MPa

ng su t dư àn h i

MPa

o
σ x,o
σ r , x ,dh

σ y ,Υ

Gi i h n ch y

MPa

σt

Gi i h n b n

MPa

τ

Mdh
Md
M
my
W
k
v
f
C
[D]
[K]
n
m

ng su t trư t

MPa

Momen u n àn h i

N/mm

Momen u n d o

N/mm

Momen u n

N/mm

Momen ơn v

N/mm

Công u n

N/mm

H s tái àn h i
H s Poisson
H s ma sát
H s b n c a v t li u
Ma trân àn h i ch a các h ng s v t li u
Ma tr n

c ng v t li u

S mũ bi n d ng – bi n c ng
S mũ t c

bi n d ng

Chương I:
T NG QUAN

1.1. T ng quan v quá trình t o hình thép t m:
V i nh ng thành t u và s phát tri n trong nghiên c u các quá trình t o hình
kim l ai nói chung và cho kim lo i t m nói riêng hi n nay trên th gi i, ư c áp
d ng trong vi c t o ra các s n ph m không nh ng có hình d ng ph c t p, mà còn
có
chính xác v i ch t lư ng cao, áp ng ư c nhu c u l n cho lĩnh v c kĩ
thu t - s n xu t khác nhau và cho i s ng xã h i. Các s n ph m t o ra t v t li u
kim lo i t m r t a d ng và ng d ng r ng rãi nhi u trong th c t như các gia
d ng, n p v b o v các thi t b i n - i n t , t o khung, ng, b n ch a…, c
bi t chúng ư c ng d ng và nghiên c u nhi u trong lĩnh v c hang không - vũ tr
và phương ti n giao thông trong ó v i ng d ng ch y u là các n p, v , khung
c a thi t b làm vi c v i v n t c cao và áp l c va ch m l n.
Ngành kĩ thu t ôtô là m t trong nh ng ngành s n xu t có s quan tâm nnghiên c u
và ng d ng các s n ph m t o hình t kim lo i t m r t l n. Bên c nh các v t li u

t m h p kim như h p kim ngôm, h p kim titan…và các lo i v t li u t m
composite thì v t li u thép t m v n chi m vai trò quan tr ng và có ý nghĩa l n
trong vi c t o hình các s n ph m , chi ti t ư c ng d ng trong ôtô. Hi n nay,
ngoài các vi n, các trư ng i h c, các t p oàn s n xu t thép thì các t p oàn
s n xu t ôtô trên th gi i u có trung tâm nghiên c u v v t li u thép t m nh m
ưa ra các v t li u thép m i v i các tính ch t cơ lí và kh năng n...
Ký hiu H s, đại lượng Đơn V
l
w
t
A
r
o
r
u
r
tr
r
ng
0
α
u
α
α
E
E’
G
P
0
ε
0
σ
ε
.
ε
Chiu dài tm
Chiu rng tm
Chiu dày tm
Tiết din ngang
Bán kính un theo thiết kế
Bán kính un sau khi to hình
Bán kính un phía bên trong
Bán kính un sau phía bên ngoài
Góc un theo thiết kế
Góc un sau khi to hình
Góc tái đàn hi
Module đàn hi Young
Module đàn hi biến dng phng
Module đàn hi trượt
Ti tác dng
Biến dng danh nghĩa
ng sut danh nghĩa
Biến dng thc
Tc độ biến dng
mm
mm
mm
mm2
mm
mm
mm
mm
Độ
Độ
Độ
MPa
MPa
MPa
N
mm
MPa
mm
1/s
Tổng quan về quá trình tạo hình thép tấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quá trình tạo hình thép tấm - Người đăng: van-luc-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
Tổng quan về quá trình tạo hình thép tấm 9 10 226