Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về scada

Được đăng lên bởi Minh Nhan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SCADA, CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN
1.1 Mở đầu
- Trong hệ thống điện có những khu vực thỉnh thoảng mới cần phải thực hiện

-

-

-

các thao tác như đóng mở máy cắt, nhưng chi phí để duy trì nhân viên vận
hành tại chỗ lại tỏ ra không hợp lý. Ngoài ra việc chậm trễ khi cử nhân viên kỹ
thuật đến địa bàn khi xảy ra sự cố có thể kéo dài thời gian khắc phục sự cố và
làm giảm chất lượng phục vụ khách hàng. Khả năng thực hiện các thao tác vận
hành từ xa, cũng như việc đảm bảo cho các thao tác đó đúng theo yêu cầu cho
phép tiết kiệm được nhiều chi phí trong vận hành hệ thống điện.
Từ những nguyên nhân chính đó mà hệ thống SCADA đã phát triển. Các hệ
thống SCADA có khả năng thực hiện các thao tác đo lường, điều khiển từ xa,
truyền dữ liệu và báo cáo lại với trung tâm điều hành kết quả thực hiện thao
tác. Hệ thống SCADA tỏ ra là phương tiện hỗ trợ rất hiệu quả và kinh tế trong
vận hành hệ thống điện, góp phần trợ giúp đắc lực cho các nhân viên vận hành.
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) = điều khiển giám sát +
thu thập dữ liệu.
SCADA đang phát triển và có khuynh hướng phát triển ở trong mọi lĩnh vực
của công nghiệp.
Trong mười năm trở lại đây ở các nước tiên tiến quan tâm mạnh mẽ.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghê thông tin đã làm tăng mức độ tự động
hoá và phân bố lại chức năng giữa con người với thiết bị và tạo nên vấn đề
tương tác giữa con người – với hệ thống điều khiển.
SCADA đã được đặt lên hàng đầu ở những nước phương tây vào những năm
80 thế kỷ XX. Ở Việt Nam những năm 90.
Ứng dụng:
 Hệ thống SCADA ứng dụng hiệu quả nhất trong vấn đề tự động hoá
điều khiển quá trình liên tục và phân bố.
 Công nghệ dầu khí.
 Điều khiển sản xuất, chuyển tải và phân phối năng lượng điện.
 Cung cấp nước, làm sạch nước và phân phối nước.
 Điều khiển những đối tượng vũ trụ.
 Điều khiển trong giao thông.
 Viễn thông.
 Quân sự.

1.2 Định nghĩa SCADA
- SCADA – (Supervisory Control And Data Acquisition) là một hệ thống điều

-

khiển giám sát và thu thập dữ liệu, nói một cách khác là một hệ thống hỗ trợ
con người trong việc giám sát và điều khiển từ xa, ở cấp cao hơn hệ điều khiển
tự động thông thường.
Để có thể điều khiển và giám sát từ xa thì hệ SCADA phải có h ệ th ống
truy cập, truyền tải dữ liệu cũng như hệ giao diện người – máy (HMI –
Human
Machine
Interface).
Trong hệ thống điều khiển giám sát thì HMI là một thành ph ần quan
trọng không chỉ ở cấp điều khiển giám sát mà ở các cấp th ấp h ơn ng ười
ta cũng cần giao diện người – máy để phục vụ...
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SCADA, CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN
1.1 Mở đầu
- Trong hệ thống điện những khu vực thỉnh thoảng mới cần phải thực hiện
các thao tác như đóng mở máy cắt, nhưng chi phí để duy trì nhân viên vận
hành tại chỗ lại tỏ ra không hp lý. Ngoài ra việc chậm trễ khi cử nhân viên kỹ
thuật đến địa n khi xảy ra sc có thể kéo dài thời gian khắc phục sự cố và
làm giảm chất lượng phục vụ khách ng. Khả năng thực hiện các thao tác vận
hành txa, cũng như việc đảm bảo cho các thao tác đó đúng theo u cầu cho
phép tiết kiệm được nhiều chi phí trong vận hành hệ thống điện.
- Từ những nguyên nhân chính đó hệ thống SCADA đã phát triển. Các hệ
thống SCADA khả năng thực hiện các thao tác đo lường, điều khiển từ xa,
truyền d liệu và o cáo lại với trung tâm điều hành kết quả thực hiện thao
tác. Hệ thống SCADA tỏ ra là phương tiện hỗ trợ rất hiệu quả và kinh tế trong
vận hành hệ thống điện, góp phần trợ giúp đắc lực cho các nhân viên vận hành.
- Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) = điều khiển giám sát +
thu thập dữ liệu.
- SCADA đang phát triển và có khuynh hướng phát triển trong mọi lĩnh vực
của công nghiệp.
- Trong mười năm trở lại đây ở các nước tiên tiến quan tâm mạnh mẽ.
- Sự phát triển mạnh mẽ của công ng thông tin đã làm tăng mức độ t động
hoá phân bố lại chức năng giữa con người với thiết b tạo n vấn đề
tương tác giữa con người – với hệ thống điều khiển.
- SCADA đã được đặt n hàng đầu những nước phương tây vào những m
80 thế kỷ XX. Ở Việt Nam những năm 90.
- Ứng dụng:
Hệ thống SCADA ứng dụng hiệu quả nhất trong vấn đề tự động hoá
điều khiển quá trình liên tục và phân bố.
Công nghệ dầu khí.
Điều khiển sản xuất, chuyển tải và phân phối năng lượng điện.
Cung cấp nước, làm sạch nước và phân phối nước.
Điều khiển những đối tượng vũ trụ.
Điều khiển trong giao thông.
Viễn thông.
Quân sự.
1.2 Định nghĩa SCADA
- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) một hệ thống điều
khiển giám sát và thu thập dữ liệu, nói một cách khác là một hệ thống hỗ trợ
con người trong việc giám sát và điều khiển từ xa, ở cấp cao n hệ điều khiển
tự động thông thường.
- Đ th đi u khi n giám sát t xa thì h SCADA ph i h th ng
truy c p, truy n t i d li u cũng nh h giao di n ng i y (HMI ư ườ
Human Machine Interface).
Trong h th ng đi u khi n giám sát thì HMI là m t thành ph n quan
tr ng không ch c p đi u khi n giám sát mà các c p th p h n ng i ơ ườ
ta cũng c n giao di n ng i máy đ ph c v cho vi c quan sát thao ườ
tác v n hành c p đi u khi n c c b . Vì lý do giá thành, đ c đi m kỹ
thu t nên các màn hình v n hành (OP – Operator Panel), màn hình s (TP
tổng quan về scada - Trang 2
tổng quan về scada - Người đăng: Minh Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tổng quan về scada 9 10 774