Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về SQL

Được đăng lên bởi minhtrung228
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tæng quan vÒ ng«n ng÷ sql

1

I_Giíi thiÖu chung vÒ SQL
1>.SQL lµ g×?
-SQL lµ viÕt t¾t cña Structure Query Language,nã lµ mét
c«ng cô qu¶n lý d÷ liÖu ®îc sö dông phæ biÕn ë nhiÒu lÜnh
vùc .HÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ bËc cao ®Òu cã tr×nh hç trî SQL
nh Visual BASic,Oracle,Visual C...
Trong Oracle tÊt c¶ c¸c ch¬ng tr×nh vµ ngêi sö dông ph¶i sö
dông SQL ®Ó truy nhËp vµo d÷ liÖu trong CSDL cña Oracle.
C¸c ch¬ng tr×nh øng dông vµ c¸c c«ng cô Oracle cho phÐp ngêi sö dông truy nhËp tíi CSDL mµ kh«ng cÇn sö dông trùc
tiÕp SQL. Nhng nh÷ng øng dông ®ã khi ch¹y ph¶i sö dông SQL.
2>.LÞch sö ph¸t triÓn:
-SQL ®îc ph¸t triÓn tõ ng«n ng÷ SEQUEL2 bëi IBM theo m«
h×nh Codd t¹i trung t©m nghiªn cøu cña IBM ë California
,vµo nh÷ng n¨m 70 cho hÖ thèng QTCSDL lín.
-§Çu tiªn SQL ®îc sö dông trong c¸c ng«n ng÷ qu¶n lý CSDL
vµ ch¹y trªn c¸c m¸y ®¬n lÎ. Song do sù ph¸t triÓn nhanh
chãng cña nhu cÇu x©y dùng nh÷ng CSDL lín theo m« h×nh
kh¸ch chñ( trong m« h×nh nµy toµn bé CSDL ®îc tËp trung
trªn m¸y chñ (Server)). Mäi thao t¸c xö lý d÷ liÖu ®îc thùc
hiÖn trªn m¸y chñ b»ng c¸c lÖnh SQL m¸y tr¹m chØ dïng ®Ó
cËp nhËp hoÆc lÊy th«ng tin tõ m¸y chñ). Ngµy nay trong c¸c
ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao ®Òu cã sù trî gióp cña SQL. NhÊt
lµ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn cña Internet ng«n ng÷ SQL cµng
®ãng vai trß quan träng h¬n. Nã ®îc sö dông ®Ó nhanh chãng
t¹o c¸c trang Web ®éng..
SQL ®· ®îc viÖn tiªu chuÈn quèc gia Mü (ANSI)vµ tæ chøc
tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) chÊp nhËn nh mét ng«n ng÷ chuÈn
cho CSDL quan hÖ .Nhng cho ®Õn nay chuÈn nµy cha ®a ra ®ñ
100%.Nªn c¸c SQL nhóng trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c
nhau ®· ®îc bæ xung më réng cho SQL chuÈn cho phï hîp víi
c¸c øng dông cña m×nh.Do vËy cã sù kh¸c nhau râ rµng gi·
c¸c SQL.
3>.§Æc ®iÓm cña SQL vµ ®èi tîng lµm viÖc:
a>§Æc ®iÓm:
-SQL lµ ng«n ng÷ tùa tiÕng Anh.
-SQL lµ ng«n ng÷ phi thñ tôc,Nã kh«ng yªu cÇu ta c¸ch thøc
truy nhËp CSDL nh thÕ nµo
TÊt c¶ c¸c th«ng b¸o cña
SQL ®Òu rÊt dÔ sö dông vµ Ýt kh¶ n¨ng m¾c lçi .
-SQL cung cÊp tËp lÖnh phong phó cho c¸c c«ng viÖc hái ®¸p
DL
+ChÌn,cËp nhËt ,xo¸ c¸c hµng trong mét quan hÖ
+T¹o,söa ®æi,thªm vµ xo¸ c¸c ®èi tîng trong cña CSDL.
+§iÒu khiÓn viÖc truy nhËp tíi c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c
®èi
tîng
cña
CSDL
®Ó
®¶m
Ph¹m Minh Quý - Database

1

Tæng quan vÒ ng«n ng÷ sql

2

b¶o tÝnh b¶o mËt cña c¬ së DL
+®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n vµ sù rµng buéc cña CSDL.
-Yªu cÇu duy nhÊt ®Ó sö dông cho c¸c hái ®¸p lµ ph¶i n¾m
v÷ng ®îc c¸c cÊu tróc CSDL cña m×nh.
b>§èi tîng lµm viÖc cña SQL:
-Lµ c¸c b¶ng ( tæng qu¸t lµ c¸c quan hÖ )d÷ liÖu...
Tæng quan ng«n ng÷ sql
I_Giíi thiÖu chung vÒ SQL
1>.SQL lµ g×?
-SQL viÕt t¾t cña Structure Query Language,nã t
c«ng qu¶n lý liÖu ®îc dông phæ biÕn ë nhiÒu lÜnh
vùc .HÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ c cao ®Òu tr×nh hç t SQL
nh Visual BASic,Oracle,Visual C...
Trong Oracle tÊt c¸c ch¬ng tr×nhngêi dông ph¶i
dông SQL ®Ó truy nhËp vµo liÖu trong CSDL cña Oracle.
C¸c ch¬ng tr×nh øng dông c¸c c«ngOracle cho phÐp ng-
êi dông truy nhËp tíi CSDL kh«ng cÇn dông trùc
tiÕp SQL. Nhng nh÷ng øng dông ®ã khi ch¹y ph¶i sö dông SQL.
2>.LÞch sö ph¸t triÓn:
-SQL ®îc ph¸t triÓn ng«n ng÷ SEQUEL2 bëi IBM theo
h×nh Codd t¹i trung t©m nghiªn cøu cña IBM ë California
,vµo nh÷ng n¨m 70 cho hÖ thèng QTCSDL lín.
-§Çu tiªn SQL ®îc dông trong c¸c ng«n ng÷ qu¶n CSDL
ch¹y trªn c¸c m¸y ®¬n lÎ. Song do ph¸t triÓn nhanh
chãng cña nhu cÇu x©y dùng nh÷ng CSDL lín theo h×nh
kh¸ch chñ( trong h×nh nµy toµn bé CSDL ®îc tËp trung
trªn m¸y chñ (Server)). Mäi thao t¸c liÖu ®îc thùc
hiÖn trªn m¸y chñ b»ng c¸c lÖnh SQL m¸y tr¹m chØ dïng ®Ó
cËp nhËp hoÆc lÊy th«ng tiny chñ). Ngµy nay trong c¸c
ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao ®Òu trî gióp cña SQL. NhÊt
trong lÜnh vùc ph¸t triÓn cña Internet ng«n ng÷ SQL cµng
®ãng vai trß quan träng h¬n. ®îc dông ®Ó nhanh chãng
t¹o c¸c trang Web ®éng..
SQL ®· ®îc viÖn tiªu chuÈn quèc gia (ANSI)vµ chøc
tiªu chuÈn quèc (ISO) chÊp nhËn nh mét ng«n ng÷ chuÈn
cho CSDL quan .Nhng cho ®Õn nay chuÈn nµy cha ®a ra ®ñ
100%.Nªn c¸c SQL nhóng trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c
nhau ®· ®îc xung réng cho SQL chuÈn cho phï hîp víi
c¸c øng dông cña m×nh.Do vËy cã kh¸c nhau rµng gi·
c¸c SQL.
3>.§Æc ®iÓm cña SQL vµ ®èi t îng lµm viÖc:
a>§Æc ®iÓm:
-SQL lµ ng«n ng÷ tùa tiÕng Anh.
-SQL ng«n ng÷ phi thñ tôc,Nã kh«ng yªu cÇu ta c¸ch thøc
truy nhËp CSDL nh thÕ nµo TÊt c¸c th«ng b¸o cña
SQL ®Òu rÊt dÔ sö dông vµ Ýt kh¶ n¨ng m¾c lçi .
-SQL cung cÊp p lÖnh phong phó cho c¸c c«ng viÖc hái ®¸p
DL
+ChÌn,cËp nhËt ,xo¸ c¸c hµng trong mét quan hÖ
+T¹o,söa ®æi,thªm vµ xo¸ c¸c ®èi tîng trong cña CSDL.
+§iÒu khiÓn viÖc truy nhËp tíi liÖu vµ c¸c
®èi tîng cña CSDL ®Ó ®¶m
Ph¹m Minh Quý - Database 1
1
Tổng quan về SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về SQL - Người đăng: minhtrung228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổng quan về SQL 9 10 51