Ktl-icon-tai-lieu

TỔng quan về truy vấn

Được đăng lên bởi dinhthuy218
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

Ngôn ngữ SQL – Truy vấn đơn giản
Tổng quát
Một cách tổng quát, khối select gồm có 3 mệnh đề chính:
Select: Xác định các cột cần đưa ra kết quả.
From: Xác định các bảng cần lấy thông tin ra.
Where: Xác định các mẫu tin thỏa yêu cầu chọn lọc để đưa ra kết quả.
Ngoài ra, để mở rộng khả năng của ngôn ngữ, khối select- from-where còn được bổ sung thêm
các mệnh đề group by, having, order by, các hàm hỗ trợ tính toán: max, min, count, sum,
avg.
Sau đây là cú pháp tổng quát của câu truy vấn dữ liệu:
SELECT [tính chất] <danh sách các thuộc tính_1>
FROM <danh sách các table hoặc query/view [as alias] >
[WHERE <điều kiện_1>]
[GROUP BY <danh sách các thuộc tính_2>]
[HAVING <điều kiện_2>]
[ORDER BY <danh sách các thuộc tính_3 [ASC | DESC]>

Diễn giải :
1.

Tính chất : Một trong các từ khóa: ALL (chọn ra tất cả các dòng trong bảng), DISTINCT
(lọai bỏ các cột trùng lắp thông tin), DISTINCTROW (lọai bỏ các dòng trùng lắp thông
tin), TOP <n> (chọn n dòng đầu tiên thỏa mãn điều kiện).

2.

Danh sách các thuộc tính_1: tên các thuộc tính cho biết thông tin cần lấy.
Chú ý: Các thuộc tính cách nhau bởi dấu „,‟
Nếu lấy tất cả các thuộc tính của 1 bảng tbl thì dùng: tbl.*
Nếu sau FROM chỉ có 1 table và lấy tất cả các field của table đó thì dùng select *
Nếu tồn tại 1 thuộc tính sau select xuất hiện ở 2 table sau FROM thì phải chỉ
định rõ thuộc tính đó thuộc table nào.

3.

Danh sách các table: các table chứa thông tin cần lấy. Khi tìm kiếm thông tin trên nhiều
hơn 2 table thì phải kết các table lại với nhau (điều kiện kết đặt sau where)

4.

Alias: bí danh (tên tắt) của bảng dùng cho các bảng có tên quá dài.

5.

Điều kiện_1: là điều kiện để lọc dữ liệu.

2

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

6.

Danh sách các thuộc tính_2: dữ liệu sẽ được gom nhóm theo các cột này, ưu tiên từ trái
sang.

7.

Điều kiện_2: điều kiện lọc lại dữ liệu sau khi đã thực hiện tính tóan trên dữ liệu. Điều
kiện này được áp dụng trên dữ liệu thỏa mãn điều kiện_1.

8.

Danh sách các thuộc tính_3:sắp xếp dữ liệu theo cột nào, thứ tự là tăng (ASC) hoặc giảm
(DESC). Mặc định là dữ liệu được sắp theo thứ tự tăng dần. Việc sắp xếp được thực hiệ n
theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải.

Truy vấn đơn giản
SELECT <danh sách thuộc tính>
FROM tên_bảng
Sau select, * được dùng với ý nghĩa lấy toàn bộ các cột của bảng.
Dùng từ khoá distinct để loại bỏ các bộ trùng nhau và all để lấy tất cả các bộ dữ liệu. Mặc định
không để gì cả chính là có dùng từ khóa all.
Sau select có thể...
1
Bmôn H Thng Thông Tin Khoa CNTT
Ngôn ng SQL Truy vấn đơn giản
Tng quát
Một cách tổng quát, khi select gm có 3 mnh đề chính:
Select: Xác đnh các cột cn đưa ra kết quả.
From: Xác đnh các bảng cần ly thông tin ra.
Where: c định các mu tin thỏa yêu cầu chn lọc để đưa ra kết quả.
Ngi ra, để m rộng khnăng ca ngôn ngữ, khi select-from-where còn đưc bổ sung thêm
các mnh đề group by, having, order by, c hàm htrtính toán: max, min, count, sum,
avg.
Sau đây là cú pháp tng quát ca câu truy vn dữ liu:
SELECT [tính chất] <danh sách các thuộc tính_1>
FROM <danh sách các table hoặc query/view [as alias] >
[WHERE iu kin_1>]
[GROUP BY <danh sách các thuộc tính_2>]
[HAVING iu kin_2>]
[ORDER BY <danh sách các thuộc tính_3 [ASC | DESC]>
Din giải :
1. Tính cht : Một trong các t khóa: ALL (chn ra tất cả cácng trong bng), DISTINCT
(lọai bỏ các cột trùng lắp thông tin), DISTINCTROW (lọai bỏ c ng trùng lắp thông
tin), TOP <n> (chn nng đầu tiên thỏa mãn điều kin).
2. Danh ch các thuộc tính_1: tên các thuộc tính cho biết thông tin cần ly.
Chú ý: Các thuc tính cách nhau bởi dấu „,
Nếu ly tất cả các thuộc tính ca 1 bng tbl t dùng: tbl.*
Nếu sau FROM chỉ có 1 table và ly tt cả các field ca table đó t dùng select *
Nếu tn ti 1 thuộc tính sau select xut hin ở 2 table sau FROM t phi chỉ
định rõ thuộc tính đó thuộc table nào.
3. Danh sách các table: các table chứa thông tin cần ly. Khi tìm kiếm thông tin trên nhiều
hơn 2 table t phải kết các table lại với nhauiu kiện kết đặt sau where)
4. Alias: bí danh (tên tắt) ca bảng dùng cho các bảng có tên quá dài.
5. Điu kin_1: là điu kin để lọc dữ liu.
TỔng quan về truy vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔng quan về truy vấn - Người đăng: dinhthuy218
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔng quan về truy vấn 9 10 408