Ktl-icon-tai-lieu

tra thép hình

Được đăng lên bởi Trái Tim Băng Giá
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quy cách các loại thép
Quy cách thép tròn
Đường
kính
(mm)

Trọng
lượng 1m
dài (Kg)

Đường
kính
(mm)

Trọng
lượng 1m
dài (Kg)

Đường
kính
(mm)

Trọng
lượng 1m
dài (Kg)

Đường
kính
(mm)

Trọng
lượng 1m
dài (Kg)

5
5.6
6
6.3
6.5
7
8
9
10
11

0.154
0.193
0.222
0.245
0.26
0.302
0.395
0.499
0.617
0.746

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.888
1.04
1.21
1.39
1.58
1.78
2.00
2.23
2.47
2.72

22
24
25
26
28
30
32
34
36
38

2.98
3.55
3.85
4.17
4.83
5.55
6.31
7.13
7.99
8.90

40
42
45
48
50
60
65
70
80
90

9.87
10.87
12.48
14.21
15.42
22.19
26.05
30.26
39.46
49.94

Quy cách dây thép
Đường
kính
(mm)

Trọng
lượng
1000m
dài (Kg)

0.8

3.9

1.0
1.4
1.8
2.0
2.4
2.6

6.2
12.1
19.9
24.7
35.3
43.6

Đường
kính
(mm)
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.5

Quy cách thép vuông

Trọng
lượng
1000m
dài (Kg)

Chiều dài Trọng Chiều dài Trọng
cạnh
lượng 1m
cạnh
lượng 1m
(mm)
dài (kg)
(mm)
dài (kg)

48.7

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

55.5
63.1
75.7
89.0
98.6
124.8

0.196
0.283
0.385
0.502
0.636
0.785
0.95
1.13
1.33
1.54
1.77
2.01
2.27

18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34

2.54
2.82
3.14
3.46
3.8
4.52
4.91
5.30
6.15
7.06
8.04
9.07

Quy cách thép bản (lập là)
Rộng
(mm)
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50

Trọng lượng 1m dài (kg) khi có chiều dày là (mm)
1.2
0.188
0.207
0.235
0.264
0.282
0.301
0.339
0.377
0.424
0.471

1.4
0.220
0.241
0.275
0.308
0.330
0.351
0.395
0.439
0.494
0.549

1.6
0.251
0.276
0.314
0.352
0.377
0.402
0.452
0.502
0.565
0.628

1.8
0.283
0.311
0.353
0.396
0.424
0.452
0.509
0.565
0.636
0.707

2.0
0.314
0.345
0.393
0.440
0.471
0.502
0.565
0.628
0.707
0.785

2.2
0.345
0.380
0.432
0.484
0.518
0.552
0.622
0.691
0.777
0.864

2.5
0.393
0.432
0.491
0.550
0.589
0.628
0.706
0.785
0.883
0.981

2.8
0.440
0.484
0.550
0.615
0.659
0.703
0.791
0.879
0.989
1.099

3.0
0.470
0.518
0.589
0.659
0.707
0.753
0.848
0.942
1.060
1.178

3.5
0.550
0.604
0.687
0.769
0.824
0.879
0.989
1.099
1.237
1.374

1.099
1.178

56
60

1.231
1.319

1.319
1.413

1.538
1.649

Quy cách thép tấm
Quy cách
Quy cách
Quy cách
Quy cách
Trọng
Trọng
Trọng
Trọng
Chiều dày
Chiều dày
Chiều dày
Chiều dày
lượng 1m²
lượng 1m²
lượng 1m²
lượng 1m²
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
0.200
1.570
0.900
7.070
2.500
19.620
5.500
43.120
0.250
1.960
1.000
7.850
2.800
21.980
6.000
47.100
0.300
2.360
1.100
7.630
3.000
23.650
7.000
54.900
0.400
3.140
1.200
9.420
3.200
25.220
8.000
62.600
0.500
3.920
1.400
10.990
3.500
27.480
9.000
70.700
0.550
4.310
1.500
11.780
3.800
29.930
10.000
78.500
0.600
4.710
1.600
12.560
3.900
30.720
11.000
86.500
0.700
5.490
...
Quy cách các loại thép
Quy cách thép tròn
5 0.154 12 0.888 22 2.98 40 9.87
5.6 0.193 13 1.04 24 3.55 42 10.87
6 0.222 14 1.21 25 3.85 45 12.48
6.3 0.245 15 1.39 26 4.17 48 14.21
6.5 0.26 16 1.58 28 4.83 50 15.42
7 0.302 17 1.78 30 5.55 60 22.19
8 0.395 18 2.00 32 6.31 65 26.05
9 0.499 19 2.23 34 7.13 70 30.26
10 0.617 20 2.47 36 7.99 80 39.46
11 0.746 21 2.72 38 8.90 90 49.94
Quy cách dây thép Quy cách thép vuông
0.8 3.9
2.8
48.7
5
0.196
18
2.54
1.0 6.2
3.0
55.5
6
0.283
19
2.82
1.4 12.1
3.2
63.1
7
0.385
20
3.14
1.8 19.9
3.5
75.7
8
0.502
21
3.46
2.0 24.7
3.8
89.0
9
0.636
22
3.8
2.4 35.3
4.0
98.6
10
0.785
24
4.52
2.6 43.6
4.5
124.8
11
0.95
25
4.91
12
1.13
26
5.30
13
1.33
28
6.15
14
1.54
30
7.06
15
1.77
32
8.04
16
2.01
34
9.07
17
2.27
Quy cách thép bản (lập là)
Trọng lượng 1m dài (kg) khi có chiều dày là (mm)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.5
20 0.188
0.220 0.251 0.283 0.314 0.345 0.393 0.440 0.470 0.550
22 0.207
0.241 0.276 0.311 0.345 0.380 0.432 0.484 0.518 0.604
25 0.235
0.275 0.314 0.353 0.393 0.432 0.491 0.550 0.589 0.687
28 0.264
0.308 0.352 0.396 0.440 0.484 0.550 0.615 0.659 0.769
30 0.282
0.330 0.377 0.424 0.471 0.518 0.589 0.659 0.707 0.824
32 0.301
0.351 0.402 0.452 0.502 0.552 0.628 0.703 0.753 0.879
36 0.339
0.395 0.452 0.509 0.565 0.622 0.706 0.791 0.848 0.989
40 0.377
0.439 0.502 0.565 0.628 0.691 0.785 0.879 0.942 1.099
45 0.424
0.494 0.565 0.636 0.707 0.777 0.883 0.989 1.060 1.237
50 0.471
0.549 0.628 0.707 0.785 0.864 0.981 1.099 1.178 1.374
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (Kg)
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (Kg)
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (Kg)
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (Kg)
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng
1000m
dài (Kg)
Đường
kính
(mm)
Trọng
lượng
1000m
dài (Kg)
Chiều dài
cạnh
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (kg)
Chiều dài
cạnh
(mm)
Trọng
lượng 1m
dài (kg)
Rộng
(mm)
tra thép hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tra thép hình - Người đăng: Trái Tim Băng Giá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tra thép hình 9 10 605