Ktl-icon-tai-lieu

trắc địa công trình

Được đăng lên bởi Diêm Đế
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
…………..o0o…………..

LUẬN V ĂN
Đề tài " Khảo sát phương pháp bình sai lới trắc địa tự do v
à ứng dụng trong xử lý số liệu lới quan trắc chuyển dịch
ngang công trình ”.

Khoa Tr¾c ®Þa

§å ¸n tèt nghiÖp

môc lôc
Trang
Môc lôc

............................................................................................................................................

1

Ch­¬ng 1 - tæng quan vÒ c«ng t¸c quan tr¾c chuyÓn dÞch
biÕn d¹ng c«ng tr×nh ...................................................... 4
1.1 Kh¸i niÖm chung vÒ chuyÓn dÞch vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh

.......................

4

1.2 L­íi khèng chÕ dïng trong quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh .... 10
1.3 C¸c ph­¬ng ph¸p quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang ............................................. 18
1.4 Thùc tr¹ng chuyÓn dÞch vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh ë n­íc ta hiªn nay...... 27
Ch­¬ng 2 - Kh¶o s¸t ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do ............ 32
2.1 Kh¸i niÖm vÒ l­íi tr¾c ®Þa tù do .............................................................................. 32
2.2 PhÐp chuyÓn ®æi to¹ ®é Helmert vµ ®Þnh vÞ m¹ng l­íi tr¾c ®Þa tù do ......... 37
2.3 Mét sè tÝnh chÊt vÒ kÕt qu¶ b×nh sai l­íi tù do ............................................... 42
Ch­¬ng 3 - øng dông b×nh sai l­íi tù do trong xö lý l­íi
quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh ......... 45
3.1 TÝnh to¸n xö lý sè liÖu l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang ....................... 45
3.2 ThuËt to¸n xö lý sè liÖu l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang ..................... 46
3.3 S¬ ®å khèi vµ quy tr×nh xö lý l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang ......... 52
3.4 LËp tr×nh øng dông .......................................................................................................... 55
3.5 TÝnh to¸n thùc nghiÖm .................................................................................................. 69
phô lôc 1.......................................................................................................................................... 72
phô lôc 2.......................................................................................................................................... 81
phô lôc 3.......................................................................................................................................... 83
Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................................ 88

Phïng Xu©n Thuú

1

Líp Tr¾c ®Þa A-K48

Khoa Tr¾c ®Þa

§å ¸n tèt nghiÖp

M...
…………..o0o…………..
LUẬN V ĂN
Đề tài " Khảo sát phương pháp bình sai lới trắc địa tự do v
à ứng dụng trong xử lý số liệu lới quan trắc chuyển dịch
ngang công trình ”.
trắc địa công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc địa công trình - Người đăng: Diêm Đế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
trắc địa công trình 9 10 483