Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Địa Đại Cương Bùi Quang Tuyến

Được đăng lên bởi viettien274
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 3938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài Giảng Môn Trắc Đạc

Bùi Quang Tuyến:

LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng môn Trắc Đạc được biên soạn tổng hợp từ nhiều sách và giáo trình của nhiều tác giả
nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn Trắc đạc cho sinh viên các ngành kỹ thuật như: Công thôn,
Thủy công, Cơ khí, Quản lý đất đai .v.v... Bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức
cơ bản về đo vẻ bản đồ.
Nội dung bài giảng gồm có 14 chương như sau:
-

Chương I: Mở đầu & những kiến thức cơ bản về trắc địa
Chương II: Khái niệm về sai số đo đạc
Chương III: Định hướng đường thẳng
Chương IV: Đo chiều dài
Chương V: Đo độ cao
Chương VI: Đo góc
Chương VII: Lưới khống chế
Chương VIII: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn
Chương IX: Sử dụng bản đồ địa hình
Chương X: Các yếu tố cơ bản trong bố trí công trình
Chương XI: Đo đạc xây dựng
Chương XII: Đo đạc công trình giao thông
Chương XIII: Đo đạc công trình thủy lợi
Chương XIV: Đo biến dạng và chuyển dịch công trình.

Bài được soạn từ nhiều giáo trình nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong
những ý kiến đóng góp, phê bình của các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên có tham khảo bài
giảng này.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2005
Tác giả
Bùi Quang Tuyến
Nguyễn Phước Công
Trần Vủ An

1

Bài Giảng Môn Trắc Đạc

Bùi Quang Tuyến:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trắc địa đại cương. Nguyễn Tấn Lộc - Trần Tấn Lộc - Lê Hoàn Sơn - Đào Xuân
Lộc. NXB ĐH. Bách Khoa TP. HCM năm 1996.
2. Trắc Địa. Nguyễn Quang Tác. NXB Xây Dựng - Hà Nội năm 1998.
3. Trắc Địa. Đào Duy Liêm - Đổ Hữu Hinh - Lê Duy Ngụ - Nguyễn Trọng San.
NXB Giáo Dục - Hà Nội năm 1992.
4. Sổ Tay Trắc Địa Công Trình. Phạm Văn Chuyên - Lê Văn Hưng - Phạn Khang.
NXB Khoa Học kỹ Thuật - Hà Nội năm 1996.
5. Đo Đạc Công Trình. Đinh Thanh Tịnh - Bùi Đức Tiến. NXB Khoa Học kỹ
Thuật - Hà Nội năm 1979.
6. Trắc Địa và Bản Đồ Kỹ Thuật Số. Nguyễn Thế Thận - Nguyễn Hạc Dũng. NXB
Giáo Dục - năm 1999.
7. Trắc Địa đại cương. Nguyễn Văn Chuyên – NXB Xây Dựng 2003.
8. Trắc Địa cơ sở. Nguyễn Trọng San – NXB Xây Dựng 2002.
9. Trắc Địa đại cương. Hoàng Xuân Thành – NXB Xây Dựng 2005
10. Trắc Địa Xây Dựng thực hành. Vủ Thặng – NXB Xây Dựng 2002
11. Hướng dẩn thực hành Trắc Địa đại cương.
Phạm Văn Chuyên – NXB GTVT 2005
12. Hướng dẩn giải bài tập Trắc Địa đại cương. Vủ Thặng – NXB KH&KT 2000

2

Bài Giảng Môn Trắc Đạc

Bùi Quang Tuyến:

PHẦN I:
CHƯƠNG I:

MỞ ĐẦU &
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRẮC ĐỊA
I. MỞ ĐẦU:
I.1. Khái quát về trắc địa:
I.1.1. Định nghĩa:
Trắc đạc là môn khoa học về trái đất có nhiệm vụ xác định hình dạng và kích thước của quả
đ...
Bài Ging Môn Trc Đạc Bùi Quang Tuyến:
1
LI NÓI ĐẦU
Bài ging môn Trc Đạc được biên son tng hp t nhiu sách và giáo trình ca nhiu tác gi
nhm phc v cho vic ging dy môn Trc đạc cho sinh viên các ngành k thut như: Công thôn,
Thy công, Cơ khí, Qun lý đất đai .v.v... Bài ging nhm trang b cho sinh viên nhng kiến thc
cơ bn v đo v bn đồ.
Ni dung bài ging gm có 14 chương như sau:
- Chương I: M đầu & nhng kiến thc cơ bn v trc địa
- Chương II: Khái nim v sai s đo đạc
- Chương III: Định hướng đường thng
- Chương IV: Đo chiu dài
- Chương V: Đo độ cao
- Chương VI: Đo góc
- Chương VII: Lưới khng chế
- Chương VIII: Đo v bn đồ t l ln
- Chương IX: S dng bn đồ địa hình
- Chương X: Các yếu t cơ bn trong b trí công trình
- Chương XI: Đo đạc xây dng
- Chương XII: Đo đạc công trình giao thông
- Chương XIII: Đo đạc công trình thy li
- Chương XIV: Đo biến dng và chuyn dch công trình.
Bài được son t nhiu giáo trình nên không tránh khi nhng thiếu sót. Tác gi rt mong
nhng ý kiến đóng góp, phê bình ca các bn đồng nghip và các bn sinh viên có tham kho bài
ging này.
Cn Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2005
Tác gi
Bùi Quang Tuyến
Nguyn Phước Công
Trn V An
Trắc Địa Đại Cương Bùi Quang Tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Địa Đại Cương Bùi Quang Tuyến - Người đăng: viettien274
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Trắc Địa Đại Cương Bùi Quang Tuyến 9 10 515