Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng giám sát dinh dưỡng

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁM SÁT DINH DƯỠNG
VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
1. Giám sát dinh dưỡng là:

A. Một đợt kiểm tra đột xuất
B. Một quá trình theo dõi liên tục

C. Đánh giá việc thực hiện chương trình dinh dưỡng
D. Để phân loại các thể suy dinh dưỡng
E. Kiểm tra kiến thức của cộng tác viên dinh dưỡng
2. Giám sát dinh dưỡng là:

A. Một đợt nghiên cứu về bệnh suy dinh dưỡng
B. Nhằm cung cấp những dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng của
nhân dân

C. Giúp các cơ sở y tế lập kế hoạch hoạt động về dinh
dưỡng
D. Làm thay đổi cơ cấu bữa ăn của một số hộ gia đình
E. Truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho nhân viên y
tế
3. Giám sát dinh dưỡng nhằm:

A. Đánh giá tình trạng hoạt động của các trạm y tế
B. Giúp các cơ quan y tế lập kế hoạch dinh dưỡng
C. Giúp các cơ quan có trách nhiệm có các quyết định thích hợp

D. Vận động người dân thay đổi thói quen ăn uống
E. Giúp người dân phát triển hệ sinh thái VAC
4. Giám sát dinh dưỡng nhằm mục đích:

A. Phát triển hệ sinh thái Vườn Ao Chuồng
B. Xác định tỷ lệ mắc của các bệnh dinh dưỡng
C. Xác định tỷ lệ chết của các bệnh dinh dưỡng
D. Để cải thiện tình trạng ăn uống và dinh dưỡng của nhân dân

E. Đánh giá hoạt động của y tế cơ sở
5. Một trong những mục tiêu cụ thể của Giám sát dinh dưỡng là “Mô tả
tình hình dinh dưỡng của nhân dân, chú ý đến nhóm có nguy cơ cao”.
Điều này cho phép:
A. Xác định bản chất và mức độ của vấn đề về dinh dưỡng và tiến triển
của nó

34

B. Lựa chọn các biện pháp dự phòng thích hợp
C. Phân tích các nguyên nhân và các yếu tố phối hợp
D. Dự báo tiến triển các vấn đề dinh dưỡng
E. Đánh giá hoạt động của tuyến y tế cơ sở
6. Một trong những mục tiêu cụ thể của Giám sát dinh dưỡng là “Cung cấp
các dẫn liệu cần thiết để phân tích các nguyên nhân và các yếu tố phối
hợp”. Điều này cho phép:

A. Xác định quy mô của vấn đề về dinh dưỡng.
B. Lựa chọn các biện pháp dự phòng thích hợp

C. Lập kế hoạch hành động dinh dưỡng
D. Xác định tiến triển của vấn đề về dinh dưỡng
E. Đánh giá kết quả họat động dự án
7. Trong quá trình giám sát, trên cơ sở các tài liệu thu thập được, đoàn
giám sát sẽ:

A. Cất thông tin vào tủ hồ sơ lưu trử
B. Dùng thông tin này để đánh giá hoạt động của cơ
sở y tế
C. Sử lý thông tin để có dự báo tiến triển các vấn đề dinh dưỡng từ đó đề xuất
với chính quyền có đường lối dinh dưỡng thích hợp

D. Có quyết định về biên chế cho cơ sở mà đoàn giám
sát đã làm việc
E. Có quyết định tổ chức hội thi dinh dưỡng hợp lý
8. Một trong những mục tiêu cụ thể của Giám sát dinh dưỡng là:

A. Lập kế hoạch cho chương trìn...
GIÁM SÁT DINH DƯỠNG
VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
1. Giám sát dinh dưỡng là:
A. Một đợt kiểm tra đột xuất
B. Một quá trình theo dõi liên tục
C. Đánh giá việc thực hiện chương trình dinh dưỡng
D. Để phân loại các thể suy dinh dưỡng
E. Kiểm tra kiến thức của cộng tác viên dinh dưỡng
2. Giám sát dinh dưỡng là:
A. Một đợt nghiên cứu về bệnh suy dinh dưỡng
B. Nhằm cung cấp những dẫn liệu hiện về tình hình dinh dưỡng của
nhân dân
C. Giúp các sở y tế lập kế hoạch hoạt động về dinh
dưỡng
D. Làm thay đổi cơ cấu bữa ăn của một số hộ gia đình
E. Truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho nhân viên y
tế
3. Giám sát dinh dưỡng nhằm:
A. Đánh giá tình trạng hoạt động của các trạm y tế
B. Giúp các cơ quan y tế lập kế hoạch dinh dưỡng
C. Giúp các cơ quan có trách nhiệm có các quyết định thích hợp
D. Vận động người dân thay đổi thói quen ăn uống
E. Giúp người dân phát triển hệ sinh thái VAC
4. Giám sát dinh dưỡng nhằm mục đích:
A. Phát triển hệ sinh thái Vườn Ao Chuồng
B. Xác định tỷ lệ mắc của các bệnh dinh dưỡng
C. Xác định tỷ lệ chết của các bệnh dinh dưỡng
D. Để cải thiện tình trạng ăn uống và dinh dưỡng của nhân dân
E. Đánh giá hoạt động của y tế cơ sở
5. Một trong những mục tiêu cụ thể của Giám sát dinh dưỡng “Mô tả
tình hình dinh dưỡng của nhân dân, chú ý đến nhóm nguy cao”.
Điều này cho phép:
A. Xác định bản chất mức độ của vấn đề về dinh dưỡng tiến triển
của nó
34
Trắc nghiệm dinh dưỡng giám sát dinh dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng giám sát dinh dưỡng - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng giám sát dinh dưỡng 9 10 384