Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm hoá sinh

Được đăng lên bởi tranthiphong
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 17405 lần   |   Lượt tải: 60 lần
Trắc nghiệm hoá sinh

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH
CHƯƠNG PROTEIN
PHẦN 1
1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi
thối, nguyên nhân là:
A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập vào
B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường xâm
nhập vào
C. Do nhiệt độ môi trường bảo quản
D. Do VSV có trong thực phẩm
2. Những chuyển hóa cơ bản làm ôi thối protein là
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng hử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo thành photpho
3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào?
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng khử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo mercaptan
4. Lizin khử CO2 tạo thành
A. Etyl mercaptit
B. Cacdaverin
C. Scatol
D. Phenol
5. Phản ứng tạo mercaptan thường xảy ra với các aa chứa
A. Fe
B. Mg
C. Cu
D. S
6. Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol
A. Methionine
B. Threonine
C. Arg
D. Triptophan
7. Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi
A. Thối
B. Khai
C. Tanh
D. Rất thối và tanh
8. Phản ứng tạo phosphin xảy ra với
A. Các aa chứa lưu huỳnh
B. Phosphoprotein
C. Lipoprotein
D. Phosphoprotein và nucleoprotein
9. Mùi tanh khi lipopro bị chuyển hóa là mùi của
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995

-1-

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

Trắc nghiệm hoá sinh

A. Trimetylamin
B. Colin
C. Acidindolaxetic
D. Oxytrimetylamin
10. Phản ứng khử amin có mấy loại
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
11. Chọn đáp án sai: Methyl mercaptan có thể gây tác hại
A. Tổn thương thận
B. Liệt cơ
C. Tổn thương gan
D. Phù phổi
12. Aa nào bị khử amin nội phân tử
A. Alanine
B. Phenylamine
C. Acid glutamic
D. Aspartic acid
13. Chọn đáp án sai: Protein mô cơ gồm
A. Miozin
B. Miogen
C. Glibulin
D. Albumin
14. Khi đun nóng colagen trong nước sau đó để nguội tạo thành
A. Không ảnh hưởng
B. Glutin
C. Gel
D. Sol đặc
15. Chọn đáp án sai. Elastin bền vững với
A. Acid
B. Kiềm
C. Enzym
D. Nhiệt độ
16. Sự biến đổi của thịt sau giết được chia làm mấy kỳ
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
17. Chọn đáp án sai. Tê cóng sau giết của các bắp cơ là kết quả của các quá
trình:
A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic
B. Glycogen phân hủy tạo glucid có tính khử
C. Phân hủy ATP
D. Tạo phosphin
18. Độ rắn mô cơ của các bắp cơ tê cóng là do biến đổi
A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic
B. Glycogen phân hủy tạo glyco phân
C. Acid creatin phosphoric phân hủy
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995

-2-

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

Trắc nghiệm hoá sinh

D. Actin + myozyn tạo phức chất không tan
19. Thịt ở giai đoạn chín tới thường mềm...
Trắc nghiệm hoá sinh
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 1 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH
CHƯƠNG PROTEIN
PHẦN 1
1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi
thối, nguyên nhân là:
A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập vào
B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường xâm
nhập vào
C. Do nhiệt độ môi trường bảo quản
D. Do VSV có trong thực phẩm
2. Những chuyển hóa cơ bản làm ôi thối protein là
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng hử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo thành photpho
3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào?
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng khử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo mercaptan
4. Lizin khử CO
2
tạo thành
A. Etyl mercaptit
B. Cacdaverin
C. Scatol
D. Phenol
5. Phản ứng tạo mercaptan thường xảy ra với các aa chứa
A. Fe
B. Mg
C. Cu
D. S
6. Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol
A. Methionine
B. Threonine
C. Arg
D. Triptophan
7. Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi
A. Thối
B. Khai
C. Tanh
D. Rất thối và tanh
8. Phản ứng tạo phosphin xảy ra với
A. Các aa chứa lưu huỳnh
B. Phosphoprotein
C. Lipoprotein
D. Phosphoprotein và nucleoprotein
9. Mùi tanh khi lipopro bị chuyển hóa là mùi của
trắc nghiệm hoá sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm hoá sinh - Người đăng: tranthiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
trắc nghiệm hoá sinh 9 10 865