Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Khí cụ điện

Được đăng lên bởi Đào Duy Phước
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Trạng thái làm việc bình thường là trạng thái
A. tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức
B. tất cả các thông số đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép
C. nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép
D. tất cả các ý trên đều sai
Câu 2: Quá áp là trạng thái điện áp đặt vào thiết bị điện
A. U < Uđm
B. U = Uđm
C. U > Uđm
D. tất cả các ý trên đều đúng
Câu 3: Quá áp thiên nhiên là do (Câu hỏi đa lựa chọn)
A. sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện, thiết bị điện
B. sét đánh gần đường dây tải điện
C. do đứt dây trong mạng điện ba pha
D. do hồ quang điện chập chờn
Câu 4: Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác (Câu hỏi đa lựa chọn)
A. đoản mạch
B. ngắt mạch
C. chập mạch
D. nối tắt
Câu 5: Ở điều kiện bình thường, chất khí có dẫn điện không?
A. Có
B. Không
Câu 6: Hồ quang điện là hiện tượng
A. phóng điện trong chất khí, lỏng hoặc hơi
B. mật độ dòng điện lớn
C. điện áp rơi trên catod bé
D. tất cả các ý trên đều đúng
Câu 7: Tác hại của hồ quang điện (Câu hỏi đa lựa chọn)
A. kéo dài thời gian đóng cắt
B. gây ra ngắn mạch giữa các pha
C. làm hỏng bề mặt tiếp xúc điện
D. gây hỏa hoạn
Câu 8: Quá trình phát sinh hồ quang gồm những giai đoạn nào?(Câu hỏi đa lựa chọn)
A. hiện tượng phát xạ điện tử nhiệt
B. hiện tượng tái hợp
C. hiện tượng phát xạ điện tử
D. hiện tượng khuếch tán
Câu 9: Quá trình dập tắt hồ quang điện gồm bao nhiêu hiện tượng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: Kể tên các biện pháp dập tắt hồ quang điện (Câu hỏi đa lực chọn)
A. phương pháp tăng nhanh khoảng cách
B. phương pháp phân đoạn hồ quang

C. phương pháp thổi bằng từ trường
D. phương pháp kéo dài hồ quang bằng cơ khí
Câu 11: Trong mạng điện cao áp. Để dập tắt hồ quang thì sử dụng phương pháp nào? (Câu hỏi đa
lựa chọn)
A. vật liệu tự sinh khí
B. chia nhỏ hồ quang
C. dầu biến áp
D. tăng nhanh khoảng cách
Câu 12: Tiếp xúc điện là nơi
A. là nơi gặp gỡ giữa hai vật dẫn mang điện
B. là nơi dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác
C. là nơi mà có sự ma sát lớn
D. là nơi gặp gỡ giữa hai hay nhiều vật dẫn để dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác
Câu 13: Phân loại tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn)
A. tiếp xúc đóng cắt
B. tiếp xúc mặt
C. tiếp xúc đường
D. tiếp xúc trượt
Câu 14: Kể tên các hình thức tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn)
A. tiếp xúc điểm
B. tiếp xúc mặt
C. tiếp xúc đường
D. tiếp xúc trượt
Câu 15: Tiếp xúc giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động là thuộc loại tiếp xúc nào (Câu hỏi đa lựa
chọn)
A. tiếp xúc cố định
B...
BÀI TP
Hãy khoanh tròn vào câu tr li đúng
Câu 1: Trng thái làm vic bình thường là trng thái
A. tt c các thông s đều nm trong giá tr định mc
B. tt c các thông s đạt giá tr định mc tr mt thông s vượt quá giá tr cho phép
C. nhit độ vượt quá gii hn cho phép
D. tt c các ý trên đều sai
Câu 2: Quá áp là trng thái đin áp đặt vào thiết b đin
A. U < U
đm
B. U = U
đm
C. U > U
đm
D. tt c các ý trên đều đúng
Câu 3: Quá áp thiên nhiên là do (Câu hi đa la chn)
A. sét đánh trc tiếp vào đường dây ti đin, thiết b đin
B. sét đánh gn đường dây ti đin
C. do đứt dây trong mng đin ba pha
D. do h quang đin chp chn
Câu 4: S c ngn mch còn có tên gi nào khác (Câu hi đa la chn)
A. đon mch
B. ngt mch
C. chp mch
D. ni tt
Câu 5: điu kin bình thường, cht khí có dn đin không?
A. Có
B. Không
Câu 6: H quang đin là hin tượng
A. phóng đin trong cht khí, lng hoc hơi
B. mt độ dòng đin ln
C. đin áp rơi trên catod bé
D. tt c các ý trên đều đúng
Câu 7: Tác hi ca h quang đi
n (Câu hi đa la chn)
A. kéo dài thi gian đóng ct
B. gây ra ngn mch gia các pha
C. làm hng b mt tiếp xúc đin
D. gây ha hon
Câu 8: Quá trình phát sinh h quang gm nhng giai đon nào?(Câu hi đa la chn)
A. hin tượng phát x đin t nhit
B. hin tượng tái hp
C. hin tượng phát x đin t
D. hin tượng khu
ếch tán
Câu 9: Quá trình dp tt h quang đin gm bao nhiêu hin tượng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: K tên các bin pháp dp tt h quang đin (Câu hi đa lc chn)
A. phương pháp tăng nhanh khong cách
B. phư
ơ
n
g
pháp phân đo
n h quan
g
Trắc nghiệm Khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Khí cụ điện - Người đăng: Đào Duy Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm Khí cụ điện 9 10 937