Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Nghia Truong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1895 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH
1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
a. 80
b. 100
c. 150
d. 500
2. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Simplex
b. Half – duplex
c. Full – duplex
d.
Phương
thức khác
3. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application
b. Transport
c. Internet
d.
Network
Access
4. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s
b. Bit/s
c. Byte/phút
d. Bit/phút
5. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. NIC
b. Hub
c. Repeater
d. Switch
6. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
a. Cross - Cable
b. Rollover Cable
c. Straight Cable
d. Không có
loại nào
7. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?
a. TCP/IP
b. DHCP
c. ARP
d. RARP
8. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay
không?
a. TCP
b. UDP
c. ARP
d.
RARP
9. Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 8 bits
b. 24 bits
c. 36 bits
d. 48 bits
10. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
11. Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?
a. Physical
b. Data Link
c. Network
d. Transport
12. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
a. Hub
b. Bridge
c. Switch
d. Router
13. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Segment
b. Frame
c. Packet
d. PDU
14. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:
a. Gửi thư điện tử
b. Nhận thư điện tử
c. Phân giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ
cho máy
15. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP
Port 69
16. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:
a. Switch
b. Hub
c. NIC
d. Router
17. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu
tương tự?
a. Repeater
b. Modem
c. Router
d. NIC
18. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:
1

a. Tầng Vật lý
b. Tầng Data Link
c. Tầng Transport
Network
19. NIC (Card mạng) là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
a. Tầng Vật lý
b. Tầng Data Link
c. Tầng Transport
Network
20. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21
c. HTTP: TCP Port 80
Port 69
21. Thứ tự các lớp tính từ trên xuống trong mô hình TCP/IP là:
a. Internet...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH
1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
a. 80 b. 100 c. 150 d. 500
2. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Simplex b. Half – duplex c. Full – duplex d. Phương
thức khác
3. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application b. Transport c. Internet d. Network
Access
4. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s b. Bit/s c. Byte/phút d. Bit/phút
5. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. NIC b. Hub c. Repeater d. Switch
6. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
a. Cross - Cable b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không
loại nào
7. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?
a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
8. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay
không?
a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
9. Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits
10. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
11. Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?
a. Physical b. Data Link c. Network d. Transport
12. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
a. Hub b. Bridge c. Switch d. Router
13. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU
14. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:
a. Gửi thư điện tử b. Nhận thư điện tử c. Phân giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ
cho máy
15. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP
Port 69
16. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:
a. Switch b. Hub c. NIC d. Router
17. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu
tương tự?
a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
18. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:
1
TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: Nghia Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH 9 10 156