Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT ĐIIỆN

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2637 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐH CN VIỆT HUNG
BỐ CỤC CỦA NGÂN HÀNG CÂU HỎI
KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ HỆ CĐCN OTO, CƠ KHÍ
Chương 1: Câu 1.1 đến câu 1.27
Chương 2: Câu 2.1 đến câu 2.51
Chương 3: Câu 3.1 đến câu 3.25
Chương 4: Câu 4.1 đến câu 4.25
Chương 5: Câu 5.1 đến câu 5.23
CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ NHƯ SAU:
- Tổng số 150 câu
- Mỗi đề gồm 20 câu hỏi.
- Thời gian làm bài 30 phút
- Số câu hỏi của mỗi chương cho 1 đề như sau:
Chg 1:
Chg 2:
Chg 3:
Chg 4:

6 câu,
8 câu,
6 câu,
6 câu,

Chg 5: 4 câu,

Ngày 7 /12/ 2010
KHOA ĐIỆN

STT

Mã đề thi

Câu hỏi

Đáp án

Ghi chú

1.1

1.2

1.3

1.4

Chương 1 : Mạch điện một chiều
PHẦN LÝ THUYẾT
Mạch điện là tập hợp gồm các thiết bị:
A. Nguồn, dây dẫn nối với nhau
B. Nguồn, dây dẫn, bóng đèn nối với nhau
C. Nguồn, bóng đèn nối với nhau
D. Nguồn, tải và dây dẫn nối với nhau
Hãy tìm đáp án đúng
Nguồn điện là:
A. Thiết bị Tiêu thụ điện năng
B. Thiết bị để chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng
khác
C. Thiết bị biến đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng
D. Thiết bị để tạo ra dòng điện một chiều
Hãy tìm đáp án đúng
Trong các định nghĩa sau định nghĩa nào đúng:
A. Chiều dương điện áp một chiều qui ước từ điểm có điện thế
thấp đến điểm có điện thế cao
B. Chiều dương dòng điện một chiều ngược chiều với chiều
chuyển động của các điện tử
C. Chiều dương dòng điện một chiều cùng chiều với chiều
chuyển động của các điện tử
D. ở mạch ngoài dòng điện một chiều có chiều từ cực dương về
cực âm
Nhánh là:
A. Đoạn mạch có từ 2 hoặc nhiều dòng điện chạy qua
B. Đoạn mạch có một dòng điện duy nhất chạy qua
C. Đoạn mạch có 1 điện trở và nhiều dòng điện chạy qua
D. Đoạn mạch có duy nhất một điện áp

1.5

1.6

1.7

Hãy tìm đáp án đúng
Những phát biểu nào sau đây là sai:
A. Nút là chỗ gặp nhau của ít nhất từ 3 nhánh trở lên
B. Tổng đại số các dòng điện một chiều tại một nút bằng 0
C. Tổng đại số các dòng điện trong một mạch vòng bằng 0
D. Trong phương trình định luật Kiechop 1 dòng điện đi vào nút
sẽ mang dấu dương, đi ra khỏi nút sẽ mang dấu âm
Những phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Nhánh là phần đoạn mạch có hai hoặc nhiều dòng điện chạy
qua
B. Nút là chỗ gặp nhau của ba nhánh
C. Tập hợp các nhánh của mạch điện gọi là mạch vòng
D. Nút là chỗ gặp nhau của từ ba nhánh trở lên
Cho mạch điện như hình vẽ, hãy tìm câu trả lời đúng:
A. U = E1 + E2
E1
E2
B. U = E2 - E1
C. U = E1 - E2
D. U = E1 - E2 + i
U

1.8

Cho mạch điện như hình vẽ, hãy tìm phương trình sai:
A. R1I1 + R2I2 = E1 - E2
R1
R3
B. R1I1 - R3I3 = E1 -E3
E1
R2
C. -R2I2 + R3I3 = E3 - E2
E2
D. - R1I1 + R2I2 = E2 - ...
ĐH CN VIỆT HUNG
BỐ CỤC CỦA NGÂN HÀNG CÂU HỎI
KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ HỆ CĐCN OTO, CƠ KHÍ
Chương 1: Câu 1.1 đến câu 1.27
Chương 2: Câu 2.1 đến câu 2.51
Chương 3: Câu 3.1 đến câu 3.25
Chương 4: Câu 4.1 đến câu 4.25
Chương 5: Câu 5.1 đến câu 5.23
CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ NHƯ SAU:
- Tổng số 150 câu
- Mỗi đề gồm 20 câu hỏi.
- Thời gian làm bài 30 phút
- Số câu hỏi của mỗi chương cho 1 đề như sau:
Chg 1: 6 câu,
Chg 2: 8 câu,
Chg 3: 6 câu,
Chg 4: 6 câu,
Chg 5: 4 câu,
Ngày 7 /12/ 2010
KHOA ĐIỆN
TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT ĐIIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT ĐIIỆN - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT ĐIIỆN 9 10 331