Ktl-icon-tai-lieu

TRAINING REPORT

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoài Nam
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CANON VIETNAM CO.,LTD
Tienson factory
  

TRAINING REPORT
NAME
DEPT
FROM
TO

: NGUYEN HOAI NAM
: FAC - TS
: 08/04/10
: 29/04/10

1

2

PLAN TO TRAINING NEW MEMBER AND ACTUAL TRANING SCHEDULE

3

4

CONTENT TRAINING
I. A/C ITEM

PAC
Packet air
conditional

OAC
Outdoor air
conditional

AHU
Airhandle unit

CHILLER
5

CONTENT TRAINING
II.
COMPRESSOR

COMPRESSOR

AIR DRYER

AUTO DRAIN

6

CONTENT TRAINING

7

CONTENT TRAINING

8

I. A/C ITEM

1.1 Sơ Lược Về Hệ thống điều hoà không khí
trung tâm






 Hệ thống bao gồm thiết bị làm lạnh CHILLER, dàn trao 
đổi nhiệt FCU/AHU/OAC,  bơm nước lạnh, đường ống 
gió và đường ống nước, hệ thống điều khiển.
Nước được vận chuyển tuần hoàn trong đường ống qua 
CHILLER và được làm lạnh xuống 7 độ C  sau đó chảy 
qua các dàn trao đổi nhiệt FCU/AHU/OAC. Tại đây nước 
lạnh được trao đổi nhiệt với không khí tuần hoàn trong 
phòng và làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống.   
Nước lạnh bị hấp thụ nhiệt với không khí trong phòng 
nóng lên đến khoảng 12 độ C được bơm tuần hoàn 
quay trở về CHILLER, tại đây nước lại tiếp tục được làm 
lạnh xuống 7 độ C và chu trình cứ tuần hoàn như vậy. 
Nhờ vào hệ thống bơm mà hệ thống có thể vận chuyển 
được đi xa hơn và cao hơn.
9

1.1 Knowledge of Chiller system






The HVAC system conclude Chiller, 
FCU/AHU/OAC, chiller pump, Ventilation Pipe and 
system control
Water is transported circular in pipe to Chiller and 
be chilled to 7oC. After that it flow to AHU, FCU, 
OAC. In here, the cool water exchange thermal 
with circular air flow and the temperature of air 
decrease
The cool water absorbed thermal of air and return 
to chiller. In chiller it is chilled by refrigerant of 
Chiller and is pumped to AHU, FCU by Chiller 
Pump
10

1.2 PAC
1.2.1 s¬ ®å chung - General Diagram

11

1.2.1 PAC
1.2.2 S¬ ®å nguyªn lý ®iÒu hoµ
The principle of Air conditioner’s operation
Dµn ngu ng tô

Bé chØnh nhiÖt

DX

Dµn bay h¬i

èng mao tiÕt lu u

Nu íc ngu ng

M¸y nÐn kÝn

12

1.2 PAC
1.2.3 s¬ ®å nguyªn lý lµm m¸t
The Principle of Air conditioner

13

Nguyên lý hoạt Động
OPERATION
Máy nén một chiều sẽ bơm ga vào đường ống với áp lực cao
dẫn đến nhiệt độ của ga cũng lên cao. Khi đó ga sẽ dẫn
qua đường coil và được làm mát bởi không khí bên ngoài.
Nhờ nguyên lý P↗ T↘ do đó ga bị nén xuống thành chất
lỏng. Đến bình chứa, với khoảng trống không khí để chỉ
có chất lỏng mới tiếp tục di chuyển đến van tiết lưu
Sau khi qua van tiết lưu nhiệt độ sẽ giảm xuống. Ga tiếp tục
đến giàn coil để làm mát ...
TRAINING REPORT
TRAINING REPORT
CANON VIETNAM CO.,LTD
CANON VIETNAM CO.,LTD
Tienson factory
Tienson factory
NAME : NGUYEN HOAI NAM
DEPT : FAC - TS
FROM : 08/04/10
TO : 29/04/10
1
1
TRAINING REPORT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRAINING REPORT - Người đăng: Nguyễn Hoài Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
TRAINING REPORT 9 10 195