Ktl-icon-tai-lieu

TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN
TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS
Trần Kỳ Hải, Lê Xuân Anh Minh
GENCO3 - Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp
Tóm tắt: Hồ chứa thuỷ điện Buôn Kuốp là nơi hợp lưu của hai nhánh sông Krông Ana
và Krông Nô. Lưu lượng vào hồ từ nhánh sông sông Krông Nô được kiểm soát thông
qua việc vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, tuy nhiên lưu lượng về hồ từ
nhánh sông Krông Ana thời gian qua chủ yếu được lấy thông tin mực nước sông từ
trạm thuỷ văn địa phương nên thường chậm và tuỳ thuộc vào tần suất đo của trạm,
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp không
những trong mùa lũ mà còn khó khăn trong việc tính toán phục vụ quá trình tham gia
thị trường điện.
Từ nhu cầu thực tế đó, Công ty thuỷ điện Buôn Kuốp có định hướng và tự thiết lập
thành công trạm quan trắc thuỷ văn tự động và truyền số liệu qua tin nhắn thông qua
mạng GSM. Tại bất kỳ thời điểm nào, người dùng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp
và gửi đến số điện thoại của trạm quan trắc, người dùng sẽ nhận được tin nhắn trả lời
tự động bao gồm thông tin về mực nước và lưu lượng dòng sông, điều này rất thuận
lợi cho việc tính toán và điều tiết hồ chứa một cách hiệu quả, nhất là trong mùa lũ.
Từ khóa: Quan trắc thủy văn, điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng, mùa lũ.
1. GIỚI THIỆU
Để đo lưu lượng, nhân viên trực tại Trạm thủy văn Giang Sơn phải di chuyển đến nền gốc sát
mép nước, dùng thước đo mực nước. Sau đó tra bảng ra lưu lượng và gởi thông tin cho các bộ
phận liên quan bằng điện thoại. Công việc này tẻ nhạt với bốn mốc quan trắc vào các giờ 1, 7,
13, 19 trong ngày. Việc quan trắc tỏ ra thuận lợi vào thời điểm ban ngày, không mưa. Mốc quan
trắc 1h, 19h diễn ra trong đêm tối khá nguy hiểm vào mùa nước lớn. Vào mùa này, việc cung
cấp số liệu cho các đơn vị liên quan như thủy điện, ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB)…
vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày sẽ không được thuận lợi.
Vào mùa mưa lũ, các thủy điện ngoài công tác phát điện còn thực hiện nhiệm vụ xả điều tiết và
giảm lũ cho vùng hạ du. Để giảm thiểu thiệt hại do công tác xả lũ đối với vùng hạ du, thì từng
ngày, từng giờ nhân viên vận hành cần giám sát được lưu lượng nước về hồ. Từ đó, mới có các
kế hoạch xả đón lũ cũng như thông báo cho ủy ban PCLB sơ tán dân…
Hiện nay mạng thông tin di động (GSM) được phủ sóng toàn quốc, các thiết bị sử dụng mạng
GSM như điện thoại di động, module SIM ngày càng phổ biến và chế tạo với giá thành hạ. Vậy
giải pháp là...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thng điện
1
TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN
TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS
Trần Kỳ Hải, Lê Xuân Anh Minh
GENCO3 - Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp
Tóm tt: H cha thu đin Buôn Kuốp nơi hợp lưu ca hai nhánh sông Krông Ana
Krông Nô. Lưu lượng vào h t nhánh sông sông Krông được kim soát thông
qua vic vn hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, tuy nhiên lưu lượng v h t
nhánh sông Krông Ana thi gian qua ch yếu được ly thông tin mực c sông t
trm thu văn địa phương nên thường chm tu thuc vào tn suất đo của trm,
điu này ảnh hưởng không nh đến quá trình điều tiết h cha Buôn Kup không
những trong mùa mà còn khó khăn trong việc tính toán phc v quá trình tham gia
th tờng điện.
T nhu cu thc tế đó, Công ty thuỷ đin Buôn Kuốp định hướng t thiết lp
thành công trm quan trc thu văn t động và truyn s liu qua tin nhn thông qua
mng GSM. Ti bt k thời điểm nào, người dùng ch cn son tin nhn theo pháp
và gửi đến s đin thoi ca trm quan trắc, ngưi dùng s nhận được tin nhn tr li
t động bao gm thông tin v mực ớc lưu lượng dòng sông, điều y rt thun
li cho việc tính toán và điều tiết h cha mt cách hiu qu, nht là trong mùa.
T khóa: Quan trc thủy văn, điều tiết h cha, mực nước, lưu lượng, mùa lũ.
1. GII THIU
Để đo lưu lượng, nhân viên trc ti Trm thủy văn Giang Sơn phải di chuyển đến nn gc sát
mép nước, dùng thước đo mực nước. Sau đó tra bảng ra lưu lượng gi thông tin cho các b
phn liên quan bằng điện thoi. Công vic này t nht vi bn mc quan trc vào các gi 1, 7,
13, 19 trong ngày. Vic quan trc t ra thun li vào thời điểm ban ngày, không mưa. Mốc quan
trc 1h, 19h diễn ra trong đêm ti khá nguy him vào mùa nước ln. Vào mùa này, vic cung
cp s liệu cho các đơn vị liên quan như thủy điện, ban ch huy phòng chng lụt bão (PCLB)…
vào bt k thời điểm nào trong ngày s không được thun li.
Vào mùa mưa lũ, các thủy điện ngoài công tác phát điện còn thc hin nhim v x điều tiết
giảm cho vùng hạ du. Để gim thiu thit hi do công tác x đối vi vùng h du, thì tng
ngày, tng gi nhân viên vn hành cần giám sát được lưu lượng nước v h. T đó, mới các
kế hoch x đón lũ cũng như thông báo cho ủy ban PCLB sơ tán dân…
Hin nay mạng thông tin di động (GSM) được ph sóng toàn quc, các thiết b s dng mng
GSM như đin thoại di động, module SIM ngày càng ph biến và chế to vi giá thành h. Vy
gii pháp xây dng mt trm quan trc t động đo mực c, cùng vi thiết b truyn tin
TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS 9 10 243