Ktl-icon-tai-lieu

Trang bị điện

Được đăng lên bởi caohoancdt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CH¦¥NG 5

C¸C PHÇN Tö KHèNG CHÕ Tù §éNG
TRUYÒN §éNG §IÖN (3 tiết)

Các phần tử khống chế là các phần tử tham gia vào mạch khống chế để khống chế một hệ
TĐĐ với chức năng điều khiển hoặc bảo vệ. Khống chế có thể là bằng tay hoặc tự động. Mỗi
phần tử khống chế có thể chỉ giữ chức năng điều khiển hoặc chức năng bảo vệ hoặc giữ đồng
thời cả hai chức năng.
5.1 Các phần tử bảo vệ
5.1.1 Cầu chảy
Cầu chảy là một loại khí cụ dùng để bảo vệ cho thiết bị điện và tránh lưới điện khỏi
dòng điện ngắn mạch (hay còn gọi là đoản mạch, chập mạch).
Bộ phận cơ bản của cầu chảy là dây chảy. Dây chảy thường làm bằng các chất có nhiệt
độ nóng chảy thấp. Với những dây chảy trong mạch có dòng điện làm việc lớn, có thể làm
bằng các chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhưng tiết diện nhỏ thích hợp.
Dây chảy thường là những dây chì tiết diện tròn hoặc bằng các lá chì, kẽm, hợp kim chì
thiếc, nhôm hay đồng được dập, cắt theo các hình dạng như hình 5.1. Dây chảy được kẹp chặt
bằng vít vào đế cầu chảy, có nắp cách điện để tránh hồ quang bắn tung tóe ra xung quanh khi
dây chảy đứt.
t(s)

l
0

Hình 5.1 - Một số hình dạng
dây chảy lá.

K
i®m

igh

2
1
3
I(A)

Hình 5.2 - Đặc tính A-s của dây chảy.

Đặc tính cơ bản của dây chảy là đặc tính thời gian - dòng điện A-s như đường 1 hình
5.2. Dòng điện qua dây chảy càng lớn, thời gian chảy đứt càng nhỏ.
Để bảo vệ được đối tượng cần bảo vệ với một dòng điện nào đó trong mạch, dây chảy
phải đứt trước khi đối tượng bị phá huỷ. Do đó, đường đặc tính A - s của dây chảy phải nằm
dưới đặc tính của đối tượng cần bảo vệ (đường 2).
Thực tế thì dây chảy thường có đặc tính như đường 3. Như vậy trong miền quá tải lớn,
đường 3 thấp hơn đường 2 thì cầu chảy bảo vệ được đối tượng. Ngược lại trong miền quá tải
nhỏ, cầu chảy không bảo vệ được đối tượng, trường hợp này dòng quá tải nhỏ, sự phát nóng
của dây chảy tỏa ra môi trường là chủ yếu nên không đủ làm chảy dây.
Bộ môn TĐ-ĐL, Khoa Điện

67

Trị số dòng điện mà dây chảy đứt được gọi là dòng điện giới hạn. Rõ ràng cần có Igh >
I®m để dây chảy không bị đứt khi làm việc với dòng điện định mức.

CC
- Đối với dây chảy chì:

I gh
I dm

= (1,25 ÷ 1,45)

- Dây chảy hợp kim chì thiếc:
- Dây chảy đồng:

I gh
I dm

I gh
I dm

= 1,15

Hình 5.3 - Ký hiệu cầu chảy
trên sơ đồ điện.

= (1,6 ÷ 2)

5.1.2 Rơle nhiệt
Rơle nhiệt là phần tử dùng để bảo vệ các thiết bị điện (động cơ) khỏi bị quá tải.
Rơle nhiệt có dòng điện làm việc tới vài trăm Ampe, ở lưới điện một chiều tới 440V và
xoay chiều tới 500V, tần số 50Hz.
Nguyên lý cấu tạo củ...
B môn TĐ-ĐL, Khoa Đin 67
CH¦¥NG 5
C¸C PHÇN Tö KHèNG CHÕ Tù §éNG
TRUYÒN §éNG §IÖN (3 tiết)
Các phn t khng chế là các phn t tham gia vào mch khng chế để khng chế mt h
TĐĐ vi chc năng điu khin hoc bo v. Khng chế có th là bng tay hoc t động. Mi
phn t khng chế có th ch gi chc năng điu khin hoc chc năng bo v hoc gi đồng
thi c hai chc năng.
5.1 Các phn t bo v
5.1.1 Cu chy
Cu chy là mt loi khí c dùng để bo v cho thiết b đin và tránh lưới đin khi
dòng đin ngn mch (hay còn gi là đon mch, chp mch).
B phn cơ bn ca cu chy là dây chy. Dây chy thường làm bng các cht có nhit
độ nóng chy thp. Vi nhng dây chy trong mch có dòng đin làm vic ln, có th làm
bng các cht có nhit độ nóng chy cao nhưng tiết din nh thích hp.
Dây chy thường là nhng dây chì tiết din tròn hoc bng các lá chì, km, hp kim chì
thiếc, nhôm hay đồng được dp, ct theo các hình dng như hình 5.1. Dây chy được kp cht
bng vít vào đế cu chy, có np cách đin để tránh h quang bn tung tóe ra xung quanh khi
dây chy đứt.
t(s)
I(A)
0
l
K
2
1
3
i
®m
gh
i
Đặc tính cơ bn ca dây chy là đặc tính thi gian - dòng đin A-s như đường 1 hình
5.2. Dòng đin qua dây chy càng ln, thi gian chy đứt càng nh.
Để bo v được đối tượng cn bo v vi mt dòng đin nào đó trong mch, dây chy
phi đứt trước khi đối tượng b phá hu. Do đó, đường đặc tính A - s ca dây chy phi nm
dưới đặc tính ca đối tượng cn bo v (đường 2).
Thc tế thì dây chy thường có đặc tính như đường 3. Như vy trong min quá ti ln,
đường 3 thp hơn đường 2 thì cu chy bo v được đối tượng. Ngược li trong min quá ti
nh, cu chy không bo v được đối tượng, trường hp này dòng quá ti nh, s phát nóng
ca dây chy ta ra môi trường là ch yếu nên không đủ làm chy dây.
Hình 5.1 - Mt s hình dng
dây chy lá.
Hình 5.2 - Đặc tính A-s ca dây chy.
Trang bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang bị điện - Người đăng: caohoancdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trang bị điện 9 10 233