Ktl-icon-tai-lieu

Trang Bi Điện

Được đăng lên bởi Nguyen Oanh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1RN

2RN

3RN 4RN

5RN

6RN

7RN

Mạch điện máy mài 3A130, 3131
A

B

D1

C

M1

M2

1K

2K

D2
1CM

2K

4K

A1
3CC

2CC

D3

1BA
A2

1K

4K

A3

M3

2CM

Rtr

Rtr
KH
2CL

1K

2K

3K

4K

5K

2BA

H

Rtr
BD

7RN

RTT
Rtr

1RN

2RN

3RN

4RN

5RN

6RN

1CL
WLV

WLV

1Đ

2Đ

3Đ

- 1Đ: Động cơ bơm thuỷ lực
- 2Đ: Động cơ bơm dầu
- 3Đ: Động cơ quay đá mài tròn ngoài
- 4Đ: Động cơ gạt phoi
- 5Đ: Động cơ bơm nước làm mát
- 6Đ: Động cơ quay đá mài tròn trong
- 7Đ: Động cơ quay chi tiết

4Đ

5Đ

CTB

2R

1R

H

WKC1

6Đ

Rh
PR

H

WKC2
3R
PHẦN MẠCH LỰC KHUẾCH ĐẠI TỪ

4R

RTT

7Đ
CKĐ

Rtr

WKC3

5K

5K

H

3K

S¬ ®å m¹ch ®iÖn hÖ thèng truyÒn ®éng quay chi tiÕt m¸y mµi 3K128
R8

C2

R16

C4

R15
R5

R9

R1

R10

-

R11
R6

R2

R7

C3

Tr2

R13

R12

A1
+

V1,2
R19

R14

R18 R20

R3

R21

R26

C7
R24
Tr1
R23

V3

V4
R25

WR

FT

C12

Tr3
Tr4

C9
Dz1,2

R52

R29

C10

C8

R22

UJT1

R30

Dz3,

V5

R31

R28

Tr5

C14

V11,12

* *

T1

T2

Đ

V9,10

V23

V21
BAX1*

*

*
V22

V20

C17

5
6

*
BAX2

8
9

C16
R35

R37 R38
V16

V18

CKĐ

7

D2

D1

2

R36

V13,14

4

Lưới xoay chiều
220V
CK

3

V8

Tr6

Tr5

V15

1 BA

a

V7

R33

C13
C11

R34

R31

4

R27

R32

V6
C15

R34

R50

D3

D4

D5

T3

C18

R51 Tr
9
Dz5

R49 UJT2

V19

Tr10

R41
R40
R44 R
42

R46 R45
R47,48

R43

Tr7
V17

R39
Tr8

M¹ch ph¸t xung vµ t¹o nguån nu«i trong hÖ thèng truyÒn ®éng quay chi tiÕt m¸y mµi 3k128

UJT1

R30

R29

C
uC10 10

C8

u®k

C12 u
V6

Tr3

i®k R26

R52

Dz3,4
R27

V5

UDZ3,4

C11

V11,12

R33

V7

V6

uC12

Tr4 u
®b1

C9

Dz1,2

R32

R34

C15

Tr6

Tr5

R34a

V20

V8
*

R31 R31
C13

*

V15

C14

3
1

4

5
2

220V

6

R35
R38
V22

Tr8

*

7
u®kT2

1BA

V21
V17

*
9

BAX1

C16

V13,14

8

Tr7

u®kT1

R36

V9,10

V16

R37

BAX2
V23

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRUNG GIAN CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG QUAY CHI TIẾT
MÁY MÀI 3K128M
R8

C2

R16

+Ucc1

R15
R3

R9

R1
R2

R6

R7

C3
-

+ U -

FT

-

R21

A1

I
WR

R52

C7

R22

R25

Tr1
V3

Ucc
C11

R24

R18 R20 ung
+

R14

R27

Tr2

R13

+

uc®

I

R12

R11
V1,2

R19

R3
+

R10

-

+

C4

C8

u®k

Dz1,2

R23
V4
-Ucc1

R28

C9
Dz3,4

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH LỰC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG QUAY CHI TIẾT MÁY MÀI 3K128
+

U

Lưới xoay chiều 220V

*

+

I

-

*

T2

T1

CK

D1

Đ

D2

V23

V21

*

*

BAX1

*

V20

BAX2

*

V22

S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng truyÒn ®éng quay chi tiÕt m¸y mµi trßn dïng hÖ t-®

1R1

BAĐ

1D1

1VR
1Tr1

1R4

1R5

1R6

1D3

1R7
1Tr4

1

*

1C2

*
1R2

1R3

*
*

BA

1BAX
1Tr3

1Tr2

1C1

1D4

*

1D2

*

1R 1C

2C 2R

*
2R2

2...
A1
A B C
A2
1K 2K
1RN
3RN
4RN
1Đ 2Đ 3Đ
4Đ
5Đ
5RN
6RN
6Đ
7Đ
7RN
3K
4K
A3
2BA
1BA
3CC 2CC
1RN 2RN 3RN 4RN 5RN 6RN 7RN
D1
M1 M2
D2
1CM
2K
4K
1K
1K
2K
4K
Rtr
D3
M3
2CM
Rtr
KH
Rtr
H
5K
5K
H
5K Rtr
Rtr
3K
CTB
W
LV
W
LV
PHẦN MẠCH LỰC KHUẾCH ĐẠI TỪ
W
KC1
W
KC2
W
KC3
CKĐ
2R
1R
PR
3R
RTT
RTT
4R
Rh
H
H
Mạch điện máy mài 3A130, 3131
- 1Đ: Động cơ bơm thuỷ lực
- 2Đ: Động cơ bơm dầu
- 3Đ: Động cơ quay đá mài tròn ngoài
- 4Đ: Động cơ gạt phoi
- 5Đ: Động cơ bơm nước làm mát
- 6Đ: Động cơ quay đá mài tròn trong
- 7Đ: Động cơ quay chi tiết
1CL
2CL
BD
2RN
Trang Bi Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang Bi Điện - Người đăng: Nguyen Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Trang Bi Điện 9 10 817