Ktl-icon-tai-lieu

Trang bị điện điện tử máy công cụ, Khoa Kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2268 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

PHÙNG MẠNH HÙNG

BÀI GIẢNG
TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÔNG CỤ
(Dùng cho đào tạo đại học ngành chế tạo máy)

HÀ NỘI 2012

NỘI DUNG
KÝ HIỆU VIẾT TẮT ......................................................................................................3
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................4
Chương 1 .........................................................................................................................5
CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN .....................................................................................5
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN .................................5
1.1.1. Cấu trúc và phân loại hệ truyền động điện ....................................................5
1.1.2. Đặc tính cơ của động cơ điện .........................................................................9
1.1.3. Đặc tính cơ của máy sản xuất ........................................................................9
1.1.4. Trạng thái làm việc của truyền động điện ....................................................10
1.1.5. Phương trình động học của truyền động điện ..............................................12
1.1.6. Điều kiện ổn định tĩnh của truyền động điện ...............................................13
1.1.7. Quy đổi các đại lượng về trục động cơ ........................................................14
1.2. ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP .....................................15
1.2.1. Phương trình đặc tính cơ ..............................................................................15
1.2.2. Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ................................................17
1.2.3. Khởi động .....................................................................................................19
1.2.4. Các trạng thái hãm .......................................................................................20
1.3. ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP ......................................26
1.3.1. Phương trình đặc tính cơ ..............................................................................26
1.3.3. Khởi động .....................................................................................................28
1.3.4. Trạng thái hãm của động cơ một chiều kích từ nối tiếp ..............................29
1.4. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ...........................
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN
PHÙNG MẠNH HÙNG
BÀI GIẢNG
TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÔNG CỤ
(Dùng cho đào tạo đại học ngành chế tạo máy)
HÀ NỘI 2012
Trang bị điện điện tử máy công cụ, Khoa Kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang bị điện điện tử máy công cụ, Khoa Kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Trang bị điện điện tử máy công cụ, Khoa Kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 186