Ktl-icon-tai-lieu

Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung

Được đăng lên bởi quoc-dai-nguyen-huu
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 9478 lần   |   Lượt tải: 4 lần
YO QUANG HOI - NGUYEN V AN

ettAT - NGUYEN THI LlfN ANH

TRANG BI DI~N - DI~N TV
••
•
MAy CONG NGHlep DUNG CHUNG

•

~

NHA XUAT BAN GlAo Due

vCr QUANG H6r - NGUYtN V AN CHAT - NGUytN THJ LIEN ANH

,..

,..

?

TRANG 81 elEN - elEN TU
••
•
',. MAy CONG NGHIEP DUNG CHUNG
•
{Td; hdnldlllJlIi"l1l1lJ1f

NHA XUAT BAN GIAO D1,JC

LOI NOl DAU

Trong diJ. phat tritn eua khoa hQC k{ thufi,t,

nhi~u

thank tl!u mot
linh vl/.c c6ng
nghi4p. 0 nllOc ta, dd va dang nhf!.p khtJ. nhi~u logi may moe, thUt bt
nit hi¢n dq,i ,- do do dbi hOi qua trink diw tq,o can co nhung giao trinh
mai, dl trang bi nhilng ki€n thlie ti~n ti€n cho sinh vil2n, nhdm Mt
kip vai thl/.c tI eua xd h4i trang hi4n tgi va nhilng ndm tOi.

_(ki thuM di4n til, ki thUfi,t 86...) dd dliqc 6.p dlf.ng

voo

Do vgy, giao trinh ~Trang bt di4n - di¢n tU may c6ng nghi¢p dung
chung" nay duqc bil2n soq.n, dllam tai li¢u hQC tOp cho sinh vil2n nganh
TIt d~ng hOa XNCN- eua truong DHBK Ha N~i. Gitio tr'inh cilng hilu
ich cho cae can b~ ki thu{Jt lam vi¢c trlle tiep hofi,C gian tiep vai cae
may dd dlLqc dt cf/p wi.
Gitw trlnh g3m ndm pMn. B6n phlm dluJ. d~ cOp tOi trang bt dii!n tU cae may nang - vfi,n chuyln, lb dii!n, may han, may bam, quq.t
va may rn!n khl. Phrm ndm d~ cfi,p tOi cae may thu~ c6ng nghi~p ~t

di~n

(tuy pMm -nay kh6ng thu~ cae may c6ng nghi~ dung chung, nhung
trong khi cha dqi giao trinh trang bt di~ - di~n tu cae may c6ng
nghi~p nht:, chung tlJi vlin zep vao n~i dung cua giao trinh nay).
Trong giao trinh, d titng loq.i may, dtu duQC giOi thi~u va phrln tich
qua tr'inh clJng ngM, d4c e{nh ki thufi,t, nhang ung dl!-ng co ban, co
sd 1i lU4n va ti nh ch9n m~t 86 thiet bt di~n dung cho may, 80 d3
nguy~n Ii diln hinh.
Gitio trinh dugc t6 chllc bi~n BOq.n, Cl!- tM nhu SQU :
Chu

bi~n

va Quang mi va vilt phan II , phan N.

Nguym Vdn Ch6.t vilt phan 1, phan Ill.
Nguyln Thi

Li~n

Anh vilt phan V.

Cac tae gid xin thlmh thl/.c cam on cae d3ng nghi~ d4 cho nhi~u
j kiln dong gop quj Mu trong Wc bi~n Boq.n giao trinh nay. cac tac
gid c,ang vlJ cung bilt on vh trlin trvng m.;ti gop j khac cua bq.n. dt;>C
de giao trinh dUQC hohn thi4n hem. Thu gop j xin gui theo dia chi :
Khoa TI,l d~ng hOa XNCN - Trubng DHBK Ha N~i h04-c NhlJ. xuat
bdn Gitio d~c 81 - Tron Hung DQ-O - Hh N~i.

CAC 1'Ac GIA

PHAN

TRANG B! DII;N - DII;N TlI
cAc MAy NA.NG - vAN CHUYEN

Chlrung 1

NHUNG KHAI NI~M CO BAN
§1.1. KHAI NI~M CHUNG
S1,l pM.t

tri~n

kinh W' cua m6i mtOc ph1,l thuQc rilt

nhi~u

vAo mdc d¢

Cd

gioi hoa va

tl,! d¢ng ...
YO QUANG HOI - NGUYEN V AN ettA T - NGUYEN
THI
LlfN
ANH
TRANG
BI
DI~N
-
DI~N
TV
••
MAy
CONG
NGHlep
DUNG
CHUNG
~
NHA
XUAT
BAN
GlAo
Due
Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung - Người đăng: quoc-dai-nguyen-huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung 9 10 381