Ktl-icon-tai-lieu

Trang bị điện máy gia công kim loại

Được đăng lên bởi saytolove
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4905 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trang bị điện máy gia công kim loại

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG
§1.1 PHÂN LOẠI MÁY CẮT KIM LOẠI
1. Khái niệm
Máy cắt kim loại dùng để gia công các chi tiết kim loại bằng cách cắt hớt các
lớp kim loại thừa để sau khi gia công các chi tiết có hình giáng gần đúng yêu cấu (
Gia công thô) hoặc thoả mãn hoàn toàn yêu cầu đặt hàng với độ chính xác nhất
định về kích thước và độ bóng cần thiết của bề mặt gia công (gia công tinh)
2. Phân loại
- Tuỳ thuộc vào quá trình công nghệ đặc trưng bởi phương pháp gia công,
dạng dao, đặc tính chuyển động ..v..v, các máy cắt được chia thành các máy cơ bản:
Tiện, phay, bào, mài, khoan – doa và các nhoms máy gia công răng, ren, vít…
- Theo đặc điểm của quá trình sản xuất, có thể chia thành các máy vạn năng,
chuyên dùng và đặc biệt. Máy vạn năng là các máy có thêt hực hiện các phương
pháp gia công khác nhau như tiện, khoan, gia công răng …, để gia công các chi tiết
khác nhau về hình dạng và kích thước. Các máy chuyên dùng là các máy gia công
các chi tiết có cùng hình giáng nhưng kích thước khác nhau. Máy đặc biệt là máy
chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình dáng, kích thước.
- Theo kích thước và trọng lượng chi tiết gia công trên máy có thể chia máy
cắt kim loại thành các máy bình thường ( trọng lượng chi tiết từ 100 đến 10.103kg),
các máy cỡ lớn ( trọng lượng chi tiết từ 10.103 đến 30.103kg), và các máy rất nặng (
trọng lượng chi tiết từ 30.103 đến 100.103kg).
Theo độ chính xác gia công có thể chia thành các máy có độ chính xác bình
thường, cao và rất cao.
MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

1

Rất cao

Cao

Độ chính x ác
gia công
Thường

Rất nặng

Nặng

Lớn

Thường

Tr ọng l ượng và
kích thước chi tiết

Đặc biệt

Chuyên dùng

đặc điểm quá
trình sản xuất
Vạn năng

Khoan - doa

Mài

Tiện
Phay
Bào

đặc điểm quá
trình công nghệTrang bị điện máy gia công kim loại

§1.2 CÁC CHUYỂN ĐỘNG VÀ CÁC DẠNG GIA CÔNG ĐIỂN HÌNH
TRÊN MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI
Trên MCKL có hai loại chuyển động chủ yếu: Chuyển động cơ bản và chuyển
động phụ.
- Chuyển động cơ bản: là sự di chuyển tương đối của dao cắt so với phôi để
đảm bảo quá trình cắt gọt gồm hai loại: Chuyển động chính và chuyển động ăn dao
- Chuyển động chính ( Chuyển động làm việc ) là chuyển động đưa dao cắt
ăn vào chi tiết.
- Chuyển động ăn dao là các chuyển động xê dịch của lưỡi dao hoặc phôi để
tạo ra một lớp phoi mới.
Chuyển động phụ là những chuyển động không liên qua trực tiếp đến quá
trình cắt gọt, chúng cần thiết khi chuẩn bị gia công, hiệu chỉnh máy…Ví dụ: Di
chuyển...
Trang b đin máy gia công kim loi
http://www.ebook.edu.vn
1
Chương 1: KHÁI NIM CHUNG
§1.1 PHÂN LOI MÁY CT KIM LOI
1. Khái nim
Máy ct kim loi dùng để gia công các chi tiết kim loi bng cách ct ht các
lp kim loi tha để sau khi gia công các chi tiết có hình giáng gn đúng yêu cu (
Gia công thô) hoc tho mãn hoàn toàn yêu cu đặt hàng vi độ chính xác nht
định v kích thước và độ bóng cn thiết ca b mt gia công (gia công tinh)
2. Phân loi
- Tu thuc vào quá trình công ngh đặc trưng bi phương pháp gia công,
dng dao, đặc tính chuyn động ..v..v, các máy ct được chia thành các máy cơ bn:
Tin, phay, bào, mài, khoan – doa và các nhoms máy gia công răng, ren, vít…
- Theo đặc đim ca quá trình sn xut, có th chia thành các máy vn năng,
chuyên dùng và đặc bit. Máy vn năng là các máy có thêt hc hin các phương
pháp gia công khác nhau như tin, khoan, gia công răng …, để gia công các chi tiết
khác nhau v hình dng và kích thước. Các máy chuyên dùng là các máy gia công
các chi tiết có cùng hình giáng nhưng kích thước khác nhau. Máy đặc bit là máy
ch thc hin gia công các chi tiết có cùng hình dáng, kích thước.
- Theo kích thước và tr
ng lượng chi tiết gia công trên máy có th chia máy
ct kim loi thành các máy bình thường ( trng lượng chi tiết t 100 đến 10.10
3
kg),
các máy c ln ( trng lượng chi tiết t 10.10
3
đến 30.10
3
kg), và các máy rt nng (
trng lượng chi tiết t 30.10
3
đến 100.10
3
kg).
Theo độ chính xác gia công có th chia thành các máy có độ chính xác bình
thường, cao và rt cao.
MÁY CT GT KIM LOI
đặc đim quá
trình công ngh
đặc đim quá
trình sn xut
Tr ng l ượng và
kích thước chi tiết
Độ chính x ác
gia công
Ti
n
P
hay
Bào
Mài
Khoan - doa
Vn năng
Chuyên dùng
Đặc bit
Thường
Ln
Nng
Rt nng
Thường
Cao
Rt cao
Trang bị điện máy gia công kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang bị điện máy gia công kim loại - Người đăng: saytolove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Trang bị điện máy gia công kim loại 9 10 918