Ktl-icon-tai-lieu

Trí Tuệ Nhân Tạo

Được đăng lên bởi Đào Xuân Thống
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Mục đích của trí tuệ nhân tạo:
Theo Winton: mục đích chính của trí tuệ nhân
tạo là làm cho các máy tính điện tử thông minh
hơn, có ích hơn và giúp khám phá các quy luật
về khả năng hoạt động trí tuệ của con người. Từ
đây sẽ tác động trực tiếp làm cho con người
thông minh hơn, hoạt động có hiệu quả hơn.
2

1

Mô hình “củ hành”:
qu y eá t v aá n ñe
G ia û i
à

Laäp luaä n

Coâ ng cuï
thöïc hieä n

Nh

am

es

R obo
t

Bieåu dieãn
tri thöù c

Heä chuyeâ n g ia

Heuristic

Maù y: Newral

d aï n g
a än

G

Ngoân ngöõ : Prolog

3

Vai trò trí tuệ nhân tạo:

ÖÙ ng duïng
Intelligence
System
Kyõ thuaät

Knowledge Engineering
(Coâng ngheä veà tri thöù c)

Khoa hoïc

Artificial Intelligence
(Trí tueä nhaân taïo)
4

2

Các định nghĩa
Trí tuệ nhân tạo: trí tuệ nhân tạo có thể được định
nghĩa như một hệ thống máy móc có khả năng thực
hiện những hành động của con người được xem là
thông minh.
Thông minh: sự nghiên cứu, sự thu thập thông tin
tiêu biểu như: cố gắng học những ý tưởng xử lý của
bộ não con người, bao gồm cả việc nghiên cứu sự
vật có ý tưởng, có ý nghĩa, có sự chú ý, nhận dạng,
hiểu vấn đề và sáng tạo ra vấn đề.
5

Các định nghĩa (tt)
Nhân tạo: Có nghĩa là cố gắng sử dụng
máy tính để xây dựng những hệ thống
nhân tạo bắt chước đặc tính của việc thu
thập thông tin một cách thông minh.

Ghi
Tính
Tìm
Suy

Nhôù
Toaùn
Kieám
Luaän
Maùy tính hieän nay chæ môùi laøm ñöôïc phaàn naøy

6

3

DỮ LIỆU = Chữ cái, con số, hình ảnh riêng rẽ,
rời rạc, không mang một ý nghĩa nào.
THÔNG TIN = Các dữ liệu được sắp xếp theo
một quan hệ nào đó.
TRI THỨC = mối quan hệ giữa các dữ liệu được
xác định một cách tường minh.
7

VÍ DỤ :

DỮ LIỆU : 1, 1, 3, 5, 2, 7, 11, ...
THÔNG TIN : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ....
TRI THỨC : Un = Un-1 + Un-2.

8

4

THÔNG TIN

Số lượng

Độ trừu tượng

TRI
THỨC

DỮ LIỆU

9

Một số thuật toán:
1.

Phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng xác định trực tiếp

lời giải:
Áp dụng một công thức cụ thể để tính ra lời giải trong mọi trường
hợp được sử dụng. Đây là phương pháp tốt nhất (theo nghĩa các công
thức tìm ra và được chứng minh sẽ cho lời giải trong mọi trường hợp.) và
hữu hiệu nhất.
Ví dụ: Lập chương trình tính S = 1 + 2 + 3 + … + n (n ∈ N)
Write(‘Nhập n=‘);
Readln(n);
Write(‘ S = ‘, n*(n-1)/2);
10

5

Một số thuật toán (tt)
2. Phương pháp “Vét cạn”:

Giả sử chúng ta giải bài toán P trên miền D, ∀x∈D
Bước 1: ∀x∈D, P(x) đúng: in kết quả và dừng (success).
Bước 2: D := D \ {x}: Loại trường hợp này nếu sai.
Bước 3: Kiểm tra D ≠ {}
+ Đúng : Goto bư...
1
1
2
Mục đích của trí tuệ nhân tạo:
Theo Winton: mục đích chính của trí tuệ nhân
tạo là làm cho các máy tính điện tử thông minh
hơn, có ích hơn và giúp khám phá các quy luật
về khả năng hoạt động trí tuệ của con người. Từ
đây sẽ tác động trực tiếp làm cho con người
thông minh hơn, hoạt động có hiệu quả hơn.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí Tuệ Nhân Tạo - Người đăng: Đào Xuân Thống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Trí Tuệ Nhân Tạo 9 10 763