Ktl-icon-tai-lieu

TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993

Được đăng lên bởi the-nguyen-lam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh đều cán nóng có chiều rộng cạnh từ 20 đến
250 mm.
2. Kích thước của thanh, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng của 1 m chiều dài và các đại
lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.

Bảng 1 :
Khối
lượng
1m
dài

Diện
tích
mặt
cắt
ngang

A

t

R

Cx =Cy

Cu

Cv

Ix=Iy

Ix=iy

Iu

iu

Iv

iv

kg/m

cm2

mm

mm

mm

cm

cm

cm

cm4

cm

cm4

cm

cm4

cm

20x20x3

0,382

1,12

20

3

3,5

0,598

1,14

0,846

0,392

0,590

0,618

0,742

0,165

0,383

25x25x3
25x25x4
30x30x3
30x30x4
35x35x3
35x35x4
40x40x3
40x40x4
40x40x5
45x45x4
45x45x5
50x50x4
50x50x5
50x50x6
60x60x5
60x60x6
60x60x8

1,12
1,45
1,36
1,78
2,09
2,57
1,34
2,42
2,49
2,74
3,38
3,06
3,77
4,47
4,57
5,42
7,09

1,42
1,85
1,74
2,27
2,67
3,28
2,35
3,08
3,79
3,49
4,30
3,89
4,80
5,69
5,82
6,91
9,03

25
25
30
30
35
35
40
40
40
45
45
50
50
50
60
60
60

3
4
3
4
4
5
3
4
5
4
5
4
5
6
5
6
8

3,5
3,5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8

0,732
0,762
0,835
0,878
1,00
1,04
1,07
1,12
1,16
1,23
1,28
1,36
1,40
1,45
1,64
1,69
1,77

1,77
1,77
2,12
2,12
2,47
2,47
2,83
2,83
2,83
3,18
3,18
3,54
3,54
3,54
4,24
4,24
4,24

1,02
1,08
1,18
1,24
1,42
1,48
1,52
1,58
1,64
1,75
1,81
1,92
1,99
2,04
2,32
2,39
2,50

0,803
1,02
1,40
1,80
2,95
3,56
3,45
4,47
5,43
6,43
7,84
8,97
11,0
12,8
19,4
22,8
29,2

0,751
0,741
0,899
0,892
1,05
1,04
1,21
1,21
1,20
1,36
1,35
1,52
1,51
1,50
1,82
1,82
1,80

1,27
1,61
2,22
2,85
4,68
5,64
5,45
7,09
8,60
10,2
12,4
14,2
17,4
20,3
30,7
36,1
46,1

0,945
0,931
1,13
1,12
1,32
1,31
1,52
1,52
1,51
1,71
1,70
1,91
1,90
1,89
2,30
2,29
2,26

0,334
0,430
0,585
0,754
1,23
1,49
1,44
1,86
2,26
2,68
3,26
3,73
4,55
5,34
8,03
9,44
12,2

0,484
0,482
0,581
0,577
0,678
0,675
0,783
0,777
0,773
0,876
0,871
0,979
0,973
0,968
1,17
1,17
1,16

Số hiệu

Đại lượng tra cứu

Khoảng cách từ trọng
tâm

Kích thước

X-X

THÉP MIỀN NAM
NỀN TẢNG CHO TƯƠNG LAI VỮNG BỀN

Y-Y

V-V

TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993

Số hiệu

65x65x6
65x65x8
70x70x6
70x70x7
75x75x6
75x75x8
80x80x6
80x80x8
80x80x10
90x90x7
90x90x8
90x90x9
90x90x10
100x100x8
100x100x10
100x100x12
120x120x8
120x120x10
120x120x12
125x125x8
125x125x10
125x125x12
150x150x10
150x150x12
150x150x15
180x180x15
180x180x18
200x200x16
200x200x20
200x200x24
250x250x28
250x250x35

Khối
lượng
1m
dài

Diện
tích
mặt
cắt
ngang

A

t

R

Cx =Cy

Cu

Cv

Ix=Iy

Ix=iy

Iu

iu

Iv

iv

kg/m

cm2

mm

mm

mm

cm

cm

cm

cm4

cm

cm4

cm

cm4

cm

5,91
7,73
6,38
7,38
6,85
8,99
7,34
9,63
11,9
9,6...
TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993
THÉP MIN NAM
NỀN TẢNG CHO TƯƠNG LAI VỮNG BỀN
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh đều cán nóng có chiều rộng cạnh từ 20 đến
250 mm.
2. Kích thước của thanh, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng của 1 m chiều dài các đại
lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.
Bảng 1 :
Đại lượng tra cứu
Kích thước
Khoảng cách từ trọng
tâm
X-X Y-Y V-V
Khối
lượng
1 m
dài
Diện
tích
mặt
cắt
ngang
A t R Cx =Cy Cu Cv Ix=Iy Ix=iy Iu iu Iv iv
Số hiệu
kg/m cm
2
mm mm mm cm cm cm cm
4
cm cm
4
cm cm
4
cm
20x20x3 0,382 1,12 20 3 3,5 0,598 1,14 0,846 0,392 0,590 0,618 0,742 0,165 0,383
25x25x3
25x25x4
1,12
1,45
1,42
1,85
25
25
3
4
3,5
3,5
0,732
0,762
1,77
1,77
1,02
1,08
0,803
1,02
0,751
0,741
1,27
1,61
0,945
0,931
0,334
0,430
0,484
0,482
30x30x3
30x30x4
1,36
1,78
1,74
2,27
30
30
3
4
5
5
0,835
0,878
2,12
2,12
1,18
1,24
1,40
1,80
0,899
0,892
2,22
2,85
1,13
1,12
0,585
0,754
0,581
0,577
35x35x3
35x35x4
2,09
2,57
2,67
3,28
35
35
4
5
5
5
1,00
1,04
2,47
2,47
1,42
1,48
2,95
3,56
1,05
1,04
4,68
5,64
1,32
1,31
1,23
1,49
0,678
0,675
40x40x3
40x40x4
40x40x5
1,34
2,42
2,49
2,35
3,08
3,79
40
40
40
3
4
5
6
6
6
1,07
1,12
1,16
2,83
2,83
2,83
1,52
1,58
1,64
3,45
4,47
5,43
1,21
1,21
1,20
5,45
7,09
8,60
1,52
1,52
1,51
1,44
1,86
2,26
0,783
0,777
0,773
45x45x4
45x45x5
2,74
3,38
3,49
4,30
45
45
4
5
7
7
1,23
1,28
3,18
3,18
1,75
1,81
6,43
7,84
1,36
1,35
10,2
12,4
1,71
1,70
2,68
3,26
0,876
0,871
50x50x4
50x50x5
50x50x6
3,06
3,77
4,47
3,89
4,80
5,69
50
50
50
4
5
6
7
7
7
1,36
1,40
1,45
3,54
3,54
3,54
1,92
1,99
2,04
8,97
11,0
12,8
1,52
1,51
1,50
14,2
17,4
20,3
1,91
1,90
1,89
3,73
4,55
5,34
0,979
0,973
0,968
60x60x5
60x60x6
60x60x8
4,57
5,42
7,09
5,82
6,91
9,03
60
60
60
5
6
8
8
8
8
1,64
1,69
1,77
4,24
4,24
4,24
2,32
2,39
2,50
19,4
22,8
29,2
1,82
1,82
1,80
30,7
36,1
46,1
2,30
2,29
2,26
8,03
9,44
12,2
1,17
1,17
1,16
TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993 - Trang 2
TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993 - Người đăng: the-nguyen-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1656 : 1993 9 10 176