Ktl-icon-tai-lieu

Trích yếu luận án

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Tùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
Tên tác giả: Lê Danh Quang
Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và
D5 đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ”.
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Mã số chuyên ngành: 62520116
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
Đề tài đưa ra giải pháp phát triển tổ hợp phụ gia đa tính năng cho nhiên liệu sinh học
trên cơ sở xác định chất phụ gia, tỷ lệ các thành phần phụ gia tính năng đơn lẻ. Áp dụng giải
pháp để cắt giảm lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải cho động cơ đốt trong
mà trước hết tập trung vào nghiên cứu phụ gia cho nhiên liệu E10 và D5 để đáp ứng đúng và
kịp thời lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của
chính phủ đã phê duyệt ở trên.
Động cơ D243, động cơ xe ô tô Ford laser 1.8 và xe máy Wave Honda là những động
cơ trên các phương tiện phổ biến ở Việt Nam được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu. Các
nội dung nghiên cứu được thực hiện tại Viện dầu khí Việt Nam, Viện hóa học công nghiệp
Việt Nam và PTN Động cơ đốt trong, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
2. Các phương pháp nghiên cứu
Sử dụng quy hoạch thực nghiệm nhằm lựa chọn thành phần chất phụ gia, xây dựng tỷ lệ
các thành phần của phụ gia cho nhiên liệu sinh học E10 và D5.
Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm để đánh giá khả năng ứng
dụng của phụ gia.
Ngoài ra, cũng áp dụng phương pháp thống kê, xử lý số liệu cho nghiên cứu.
3. Các kết quả chính và kết luận
Đề tài đưa ra một giải pháp khả thi cho một vấn đề đặt ra hiện nay trong việc đưa nhiên
liệu E10 và D5 vào sử dụng nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu khoáng và giảm phát
thải độc hại cho môi trường do động cơ đốt trong. Giải pháp này bao gồm:
-

Nghiên cứu phát triển phụ gia cho nhiên liệu E10

-

Nghiên cứu phát triển phụ gia cho nhiên liệu D5

Đề tài đã ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tìm ra thành phần và tỷ lệ pha tối ưu từ
các phụ gia tính năng đơn lẻ để tạo ra một phụ gia mới cho NLSH E10 và D5 đảm bảo chất
lượng, hiệu quả, đặc biệt là phù hợp với nguồn nhiên liệu sinh học, khí hậu của Việt Nam.
Các phụ gia cho nhiên liệu E10 và D5 lần lượt được đặt tên là VPI-G và VPI-D.
Các phụ gia này lần lượt được đánh giá tính chất và chất lượng khi pha vào nhiên liệu
so với phụ gia của nước ngoài cho thấy có sự tương đồng cao về khả năng chống tách pha, độ
ổn định oxy hóa và khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại của nhiên liệu E10 và D5. Ngoài
ra những ph...
TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
Tên tác giả: Lê Danh Quang
Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và
D5 đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ”.
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Mã số chuyên ngành: 62520116
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
Đề tài đưa ra giải pháp phát triển tổ hợp phụ gia đa tính năng cho nhiên liệu sinh học
trên sở xác định chất phụ gia, t lệ các thành phần phụ gia tính năng đơn lẻ. Áp dụng giải
pháp để cắt giảm lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải cho động cơ đốt trong
trước hết tập trung vào nghiên cứu phụ gia cho nhiên liệu E10 D5 để đáp ứng đúng và
kịp thời lộ trình áp dụng t lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của
chính phủ đã phê duyệt ở trên.
Động D243, động cơ xe ô Ford laser 1.8 xe máy Wave Honda những động
trên các phương tiện phổ biến Việt Nam được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu. Các
nội dung nghiên cứu được thực hiện tại Viện dầu khí Việt Nam, Viện hóa học công nghiệp
Việt Nam và PTN Động cơ đốt trong, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
2. Các phương pháp nghiên cứu
Sử dụng quy hoạch thực nghiệm nhằm lựa chọn thành phần chất phụ gia, xây dựng t lệ
các thành phần của phụ gia cho nhiên liệu sinh học E10 và D5.
Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm để đánh giá khả năng ứng
dụng của phụ gia.
Ngoài ra, cũng áp dụng phương pháp thống kê, xử lý số liệu cho nghiên cứu.
3. Các kết quả chính và kết luận
Đề tài đưa ra một giải pháp khả thi cho một vấn đề đặt ra hiện nay trong việc đưa nhiên
liệu E10 D5 vào sử dụng nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu khoáng giảm phát
thải độc hại cho môi trường do động cơ đốt trong. Giải pháp này bao gồm:
- Nghiên cứu phát triển phụ gia cho nhiên liệu E10
- Nghiên cứu phát triển phụ gia cho nhiên liệu D5
Đề tài đã ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tìm ra thành phần t lệ pha tối ưu từ
các phụ gia tính năng đơn lẻ để tạo ra một phụ gia mới cho NLSH E10 D5 đảm bảo chất
lượng, hiệu quả, đặc biệt phù hợp với nguồn nhiên liệu sinh học, khí hậu của Việt Nam.
Các phụ gia cho nhiên liệu E10 và D5 lần lượt được đặt tên là VPI-G và VPI-D.
c phụ gia này lần lượt được đánh giá tính chất chất lượng khi pha vào nhiên liệu
so với phụ gia của nước ngoài cho thấy sự tương đồng cao về khả năng chống tách pha, độ
ổn định oxy hóa và khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại của nhiên liệu E10 và D5. Ngoài
ra những phụ gia này còn có một số ưu điểm hơn về các chỉ tiêu kỹ thuật và tính kinh tế.
Phụ gia VPI-G được pha vào nhiên liệu E10 với t lệ 0,1%, phụ gia VPI-D được pha
vào nhiên liệu D5 với tỷ lệ 1% sau đó bằng thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng đến tính năng
làm việc, tiêu hao nhiên liệu, phát thải s mài mòn các chi tiết trên động cơ và phương tiện
giao thông vận tải điển hình Việt Nam ô xe máy, từ kết quả thử nghiệm về các
Trích yếu luận án - Trang 2
Trích yếu luận án - Người đăng: Nguyễn Khánh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trích yếu luận án 9 10 66