Ktl-icon-tai-lieu

Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chæång 7
TRÇNH TÆÛ THIÃÚT KÃÚ ÂÄÖ GAÏ
CHUYÃN DUÌNG GIA CÄNG CÀÕT GOÜT
Sau khi nghiãn cæïu caïc thaình pháön chuí yãúu cuía mäüt âäö gaï gia cäng cå vaì
caïc cå cáúu khaïc cuía noï, chuïng ta cáön nàõm væîng âæåìng läúi tênh toaïn vaì thiãút kãú âäö
gaï gia cäng càõt goüt, âãø coï thãø âaût hiãûu quaí cao khi thiãút kãú, chãú taûo vaì sæí duûng âäö
gaï. Træåïc hãút cáön nàõm væîng yãu cáöu vaì trçnh tæû thiãút kãú räöi måïi âãún caïc näüi
dung tênh toaïn khaïc.
7-1. Yãu cáöu.
Noïi chung khi thiãút kãú âäö gaï gia cäng cáön phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu sau :
- Âaím baío choün phæång aïn kãút cáúu håüp lê vãö màût ké thuáût vaì kinh tãú, nghéa
laì âaím baío âiãöu kiãûn sæí duûng täúi æu nhàòm âaût cháút læåüng nguyãn cäng mäüt caïch
kinh tãú nháút trãn cå såí kãút cáúu vaì chæïc nàng cuía maïy gia cäng seî làõp âäö gaï.
- Âaím baío caïc âiãöu kiãûn an toaìn vãö ké thuáût (âaím baío yãu cáöu thao taïc,
thoaït phoi...).
- Táûn duûng caïc loaûi kãút cáúu tiãu chuáøn.
- Kãút cáúu âäö gaï phaíi phuì håüp våïi khaí nàng chãú taûo vaì làõp raïp thæûc tãú cuía
caïc cå såí saín xuáút.
Nhæîng yãu cáöu trãn âáy cáön phaíi chuï yï trong toaìn bäü quaï trçnh thiãút kãú âäö
gaï nhàòm âaím baío tênh âäöng bäü vãö kãút cáúu âãø thoaí maîn nhæîng yãu cáöu chung vãö
cháút læåüng, nàng suáút vaì hiãûu quaí kinh tãú cuía nguyãn cäng; âäöng thåìi giaím båït
khoï khàn khi chãú taûo caïc bäü pháûn cuía âäö gaï. Màût khaïc træåïc khi tiãún haình thiãút kãú
âäö gaï phaíi nàõm væîng yãu cáöu cuía nguyãn cäng âãø xaïc âënh nhæîng yãu cáöu cuû thãø
vaì xaïc âënh nhæîng bäü pháûn cáön thiãút cuía âäö gaï phuûc vuû nguyãn cäng.
7-2. Caïc bæåïc tiãún haình
Thiãút kãú âäö gaï gia cäng càõt goüt bao gäöm caïc bæåïc cå baín sau âáy :
1. Nghiãn cæïu så âäö gaï âàût phäi vaì yãu cáöu ké thuáût cuía nguyãn cäng, kiãøm
tra laûi caïc bãö màût chuáøn vãö âäü chênh xaïc vaì âäü nhaïm bãö màût; xaïc âënh kêch thæåïc,
hçnh daûng, säú læåüng vaì vë trê cuía cå cáúu âënh vë phäi trãn âäö gaï.
2. Xaïc âënh læûc càõt, mä men càõt, xaïc âënh phæång chiãöu vaì âiãøm âàût cuía
læûc càõt, mä men càõt; xaïc âënh giaï trë cáön thiãút cuía læûc keûp chàût phäi trãn âäö gaï vaì
bäú trê håüp lê âiãøm âàût læûc keûp chàût phäi trãn âäö gaï; choün cå cáúu keûp chàût phäi vaì
hçnh daûng, kêch thæåïc âaím baío nàng suáút keûp chàût cáön thiãút.
3. Xaïc âënh kãút cáúu caïc bäü pháûn khaïc cuía âäö gaï (bäü pháûn dáùn hæåïng, gaï
dao, thán âäö gaï , âãú gaï,...)
4. Xaïc âënh kãút cáúu cuía caïc cå cáúu phuû (chäút tç ...
107
Chæång 7
TRÇNH TÆÛ THIÃÚT KÃÚ ÂÄÖ GAÏ
CHUYÃN DUÌNG GIA CÄNG CÀÕT GOÜT
Sau khi nghiãn cæïu caïc thaình pháön chuíúu cuía mäüt âäö gaï gia cäng cå vaì
caïc cå cáúu khaïc cuía noï, chuïng ta cáön nàõm væîng âæåìng läúi tênh toaïn vaì thiãút kãú âäö
gaï gia cäng càõt goüt, âãø coï thãø âaût hiãûu quaí cao khi thiãút kãú, cú taûo vaìí duûng âäö
gaï. Træåïc hãút cáön nàõm væîng yãu cáöu vaì trçnh tæû thiãút kãúöi måïi âãún caïc näüi
dung tênh toaïn khaïc.
7-1. Yãu cáöu.
Noïi chung khi thiãút kãú âäö gaï gia cäng cáön phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu sau :
- Âaím baío choün phæång aïn kãút cáúu håüp lêöût ké thuáût vaì kinh tãú, nghéa
laì âaím baío âiãöu kiãûn sæí duûng täúi æu nhàòm âaût cháút læåüng nguyãn cäng mäüt caïch
kinh tãú nháút trãn cå såíút cáúu vaì chæïc nàng cuía maïy gia cäng seîõp âäö gaï.
- Âaím baío caïc âiãöu kiãûn an toaìn vãö ké thuáût (âaím baío yãu cáöu thao taïc,
thoaït phoi...).
- Táûn duûng caïc loaûi kãút cáúu tiãu chuáøn.
- Kãút cáúu âäö gaï phaíi phuìüp våïi khaí nàng chãú taûo vaìõp raïp tûc tãú cuía
caïc cå såí saín xuáú
t.
Nhæîng yãu cáöu trãn âáy cáön phaíi chuï yï trong toaìn bäü quaï trçnh thiãút kãú âäö
gaï nhàòm âaím baío tênh âäöng bäüöút cáúu âãø thoaí maîn nhæîng yãu cáöu chung vãö
cháút læåüng, nàng suáút vaì hiãûu quaí kinh tãú cuía nguyãn cäng; âäöng thåìi giaím båït
khoï khàn khi chãú taûo caïc bäü pháûn cuía âäö gaï. Màût khaïc træåïc khi tiãún haình thiãút kãú
âäö gaï phaíi nàõm væîng yãu cáöu cuía nguyãn cäng âãø xaïc âënh nhæîng yãu cáöu cuû thãø
vaì xaïc âënh nhæîng bäü pháûn cáön thiãút cuía âäö gaï phuûc vuû nguyãn cäng.
7-2. Caïc bæåïc tiãún haình
Thiãút kãú âäö gaï gia cäng càõt goüt bao gäöm caï
c bæåïc cå baín sau âáy :
1. Nghiãn cæïu så âäö gaï âàût phäi vaì yãu cáöu ké thuáût cuía nguyãn cäng, kiãøm
tra laûi caïc bãöût chuáøn vãö âäü chênh xaïc vaì âäü nhaïm bãöût; xaïc âënh kêch thæåïc,
hçnh daûng, säú læåüng vaì vë trê cuía cå cáúu âënh vë phäi trãn âäö gaï.
2. Xaïc âënh læûc càõt, mä men càõt, xaïc âënh phæång chiãöu vaì âiãøm âàût cuía
ûc càõt, mä men càõt; xaïc âënh giaï trë cáön thiãút cuía læûc keûp chàût phäi trãn âäö gaï vaì
bäú trê håüp lê âiãøm âàût læûc keûp chàût phäi trãn âäö gaï; choün cå cáúu keûp chàût phäi vaì
hçnh daûng, kêch thæåïc âaím baío nàng suáút keûp chàût cáön thiãút.
3. Xaïc âënh kãút cáúu caïc bäü pháûn khaïc cuía âäö gaï (bäü
pháûn dáùn hæåïng, gaï
dao, thán âäö gaï , âãú gaï,...)
4. Xaïc âënh kãút cáúu cuía caïc cå cáúu phuû (chäút tç phuû, cå cáúu phán âäü...).
5. Xaïc âënh sai säú cho pheïp cuía âäö gaï theo yãuöu cuía tæìng nguyãn cäng.
Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt 9 10 446