Ktl-icon-tai-lieu

Trọng lượng riêng vật liệu

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU KHÔNG KIM LOẠI
STT

TÊN VẬT LIỆU

ĐƠN VỊ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Cát nhỏ có môđun độ lớn MI < 0,7
Cát vàng có môđun độ lớn MI > 2
Cát mịn có môđun độ lớn MI = 1,5 - 2
Cát mịn có môđun độ lớn MI < 1,5
Củi khô
Đất sét nén chặt
Đất mùn
Bùn hoa
Đất sét ( trạng thái tự nhiên)
Đá mạt 0,5 - 2
Đá dăm 2-8
Đá ba 8 - 15
Đá hộc > 15
Đá bọt
Đá nổ mìn
Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22cm
Gạch thẻ 5 x 10 x 20cm
Gạch thẻ 4 x 8 x 19cm
Gạch nung 4 lỗ 10 x 10 x 20cm
Gạch Hourdis
Gạch xây chịu axít
Gạch lát chịu axít 15 x 15 x 1,2cm
Gạch lá nem
Gạch ximăng hoa 20 x 20cm
Gạch ximăng hoa 15 x 15cm
Gạch ximăng hoa 20 x 10cm
Gạch men sứ 11 x 11cm
Gạch men sứ 15 x 15cm
Gạch men sứ 20 x 15cm
Gạch men sứ 20 x 20cm
Gạch men sứ 20 x 30cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50cm
Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x 3,5cm
Gạch lá dừa 20 x 10 x 3,5cm
Gạch vụn

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3

38

Gạch lát Granitô
Gỗ xẻ nhóm II, III ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm IV ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm V ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VI ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VII ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VIII ( gỗ thành phẩm)
Gỗ dán
Gỗ sến xẻ khô

39
40
41
42
43
44
45
46

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3

TRỌNG
LƯỢNG

STT

1200.00
1450.00
1380.00
1310.00
700.00
2000.00
180.00
1150.00
1450.00
1600.00
1500.00
1520.00
1500.00
450.00
1600.00
2.30
1.60
1.00
1.60
3.70
3.70
0.65
1.60
1.40
0.70
0.70
0.16
0.25
0.30
0.42
0.65
1.00
1.80
2.80
1.60
1.10
1350.00

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

56.00
1000.00
910.00
770.00
710.00
670.00
550.00
600.00
690-1030

97
98
99
100
101
102
103
104
105

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Gỗ sến mới xẻ
Gỗ thông xẻ khô
Giấy cáctông tốt
Amiăng (tấm)
Giấy cáctông thường
Giấy cáctông sơn sóng
Giấy tẩm dầu thông nhựa đường
Kính dày 1mm
Kính dày 1,5mm
Kính dày 2mm
Kính dày 3mm
Kính dày 4mm

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2

770-1280
480.00
1000.00
1400.00
700.00
150.00
600.00
2.50
3.75
5.00
7.50
10.00

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

59

K...
TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU KHÔNG KIM LOẠI
STT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ STT
1 Cát nhỏ có môđun độ lớn MI < 0,7
1200.00
60
2 Cát vàng có môđun độ lớn MI > 2
1450.00
61
3 Cát mịn có môđun độ lớn MI = 1,5 - 2
1380.00
62
4 Cát mịn có môđun độ lớn MI < 1,5
1310.00
63
5
Củi khô 700.00
64
6
Đất sét nén chặt 2000.00
65
7
Đất mùn 180.00
66
8
Bùn hoa 1150.00
67
9
Đất sét ( trạng thái tự nhiên) 1450.00
68
10
Đá mạt 0,5 - 2 1600.00
69
11
Đá dăm 2-8 1500.00
70
12
Đá ba 8 - 15 1520.00
71
13
Đá hộc > 15 1500.00
72
14
Đá bọt 450.00
73
15
Đá nổ mìn 1600.00
74
16
Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22cm
kg/viên
2.30
75
17
Gạch thẻ 5 x 10 x 20cm
kg/viên
1.60
76
18
Gạch thẻ 4 x 8 x 19cm
kg/viên
1.00
77
19
Gạch nung 4 lỗ 10 x 10 x 20cm
kg/viên
1.60
78
20
Gạch Hourdis
kg/viên
3.70
79
21
Gạch xây chịu axít
kg/viên
3.70
80
22
Gạch lát chịu axít 15 x 15 x 1,2cm
kg/viên
0.65
81
23
Gạch lá nem
kg/viên
1.60
82
24
Gạch ximăng hoa 20 x 20cm
kg/viên
1.40
83
25
Gạch ximăng hoa 15 x 15cm
kg/viên
0.70
84
26
Gạch ximăng hoa 20 x 10cm
kg/viên
0.70
85
27
Gạch men sứ 11 x 11cm
kg/viên
0.16
86
28
Gạch men sứ 15 x 15cm
kg/viên
0.25
87
29
Gạch men sứ 20 x 15cm
kg/viên
0.30
88
30
Gạch men sứ 20 x 20cm
kg/viên
0.42
89
31
Gạch men sứ 20 x 30cm
kg/viên
0.65
90
32
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30cm
kg/viên
1.00
91
33
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40cm
kg/viên
1.80
92
34
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50cm
kg/viên
2.80
93
35
Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x 3,5cm
kg/viên
1.60
94
36
Gạch lá dừa 20 x 10 x 3,5cm
kg/viên
1.10
95
37
Gạch vụn 1350.00
96
38
Gạch lát Granitô 56.00
97
39
Gỗ xẻ nhóm II, III ( gỗ thành phẩm) 1000.00
98
40
Gỗ xẻ nhóm IV ( gỗ thành phẩm) 910.00
99
41
Gỗ xẻ nhóm V ( gỗ thành phẩm) 770.00
100
42
Gỗ xẻ nhóm VI ( gỗ thành phẩm) 710.00
101
43
Gỗ xẻ nhóm VII ( gỗ thành phẩm) 670.00
102
44
Gỗ xẻ nhóm VIII ( gỗ thành phẩm) 550.00
103
45
Gỗ dán 600.00
104
46
Gỗ sến xẻ khô 690-1030
105
TRỌNG
LƯỢNG
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
Trọng lượng riêng vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trọng lượng riêng vật liệu - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trọng lượng riêng vật liệu 9 10 31