Ktl-icon-tai-lieu

Trục ắc của cần cầu

Được đăng lên bởi tranduyha91
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LêI NãI §ÇU
Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ. Ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®· vµ ®ang t¹o ra ®îc nhiÒu chñng lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ
c¸c chi tiÕt cã chÊt lîng cao.
Tríc sù ®ßi hái cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc còng
nh yªu cÇu vÒ hiÖn ®¹i hãa qu©n ®éi ngµy cµng cao th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ngêi kü s
giái, ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ s©u réng vÒ khoa häc kü thuËt nãi chung
vµ vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y nãi riªng. VËn dông c¸c kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÓn mét
c¸ch khoa häc, s¸ng t¹o, linh ho¹t nhÊt trªn c¬ së tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc.
§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét trong nh÷ng viÖc c¬ b¶n cña häc viªn
HVKTQS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o kü s. Nh»m tËp cho häc viªn lµm quen víi c¸c c«ng
viÖc cô thÓ cña ngêi kü s c¬ khÝ, ®ång thêi hÖ thèng tèt c¸c kiÕn thøc ®· häc lµm c¬ së
cho viÖc thùc hiÖn c¸c ý tëng thiÕt kÕ sau nµy.
Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “trôc ¾c cña
cÇn cÈu” víi c¸c néi dung sau:
 01 b¶n vÏ A0 tr×nh bµy c¸c s¬ ®å nguyªn c«ng
 01 b¶n vÏ A1 thÓ hiÖn b¶n vÏ l¾p cña ®å g¸
 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n chi tiÕt
 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i
 01 b¶n thuyÕt minh
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o T¹ §¨ng Doanh thuéc bé m«n chÕ
t¹o m¸y ®· tËn t×nh híng dÉn ®Ó ®å ¸n ®îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ c«ng viÖc
®îc giao víi chÊt lîng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh
®îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c
b¹n.
Häc viªn
La TÊn Léc

PhÇn I
Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng vµ chän ph«I
1.KÕt cÊu vµ ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt
Đặc điểm kết cấu chi tiết:
-Chi tiÕt lµ trôc rçng lç th«ng, ®êng kÝnh lç: Ø50 00, 025
-Hai ®Çu chi tiÕt lµ trô cã ®êng kÝnh: Ø76 0 0.019
-ë gi÷a lµ ®o¹n trô cã ®êng kÝnh: Ø70 0 0.025 , trªn ®ã cã hai lç ren híng
kÝnh M20
1

25mm.

-Nèi tiÕp gi÷a c¸c bËc trô Ø76 vµ Ø70 lµ c¸c ®o¹n lôc gi¸c cã S = 95 dµi

-MÆt trô Ø76 ph¶i ®¹t ®é cøng HRC = 48…52, nh¸m Rz = 0,63µm, cßn
c¸c bÒ mÆt cßn l¹i ®¹t Rz = 40µm.
.
2.Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt
- Trôc cã ®é cøng v÷ng cao
- Chi tiÕt yªu cÇu ph¶i cã ®é ®ång t©m cao gi÷a c¸c mÆt trô vµ lç nªn ph¶i
chän chuÈn thèng nhÊt
- Chi tiÕt yªu cÇu ph¶i nhiÖt luyÖn ®Ó ®¹t ®é cøng HRC = 48…52 mµ
nhiÖt luyÖn sÏ lµm gi¶m cÊp chÝnh x¸c vµ cÊp ®é nh¸m cña chi tiÕt, t¹i mÆt trô Ø76
yªu cÇu cÊp ®é nh¸m cÊp 8 vµ ®é chÝnh x¸c IT6, mÆt trô Ø50, Ø70 yªu cÇu ®é chÝnh
x¸c IT7 Nªn ta chän ph¬ng ¸n: gia c«ng th« chi tiÕt theo yªu c...
LêI NãI §ÇU
Ngµy nay cïng víi ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc c«ng nghÖ. Ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®· ®ang t¹o ra ®îc nhiÒu chñng lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ
c¸c chi tiÕt cã chÊt lîng cao.
Tríc ®ßi hái cña nghiÖp c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc còng
nh yªu cÇu hiÖn ®¹i a qu©n ®éi ngµy cµng cao th× cÇn ph¶i nh÷ng ngêi s
giái, ®îc trang nh÷ng kiÕn thøc b¶n s©u réng khoa häcthuËt nãi chung
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y nãi riªng. VËn dông c¸c kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÓn mét
c¸ch khoa häc, s¸ng t¹o, linh ho¹t nhÊt trªn c¬ së tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc.
§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸ymét trong nh÷ng viÖc c¬ b¶n cña häc viªn
HVKTQS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o s. Nh»m tËp cho häc viªn lµm quen víi c¸c c«ng
viÖc cô thÓ cña ngêi kü s c¬ khÝ, ®ång thêi hÖ thèng tèt c¸c kiÕn thøc ®· häc lµm c¬
cho viÖc thùc hiÖn c¸c ý tëng thiÕt kÕ sau nµy.
Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt trôc ¾c cña
cÇn cÈu” víi c¸c néi dung sau:
01 b¶n vÏ A
0
tr×nh bµy c¸c s¬ ®å nguyªn c«ng
01 b¶n vÏ A
1
thÓ hiÖn b¶n vÏ l¾p cña ®å g¸
01 b¶n vÏ A
3
thÓ hiÖn b¶n chi tiÕt
01 b¶n vÏ A
3
thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i
01 b¶n thuyÕt minh
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §¨ng Doanh thuéc m«n c
t¹o m¸y ®· tËn t×nh híng dÉn ®Ó ®å ¸n ®îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é c«ng viÖc
®îc giao víi chÊt lîng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßnn chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh
®îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®îc ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o c¸c
b¹n.
Häc viªn
La TÊn Léc
PhÇn I
Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng vµ chän ph«I
1.KÕt cÊu vµ ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt
Đc đim kết cu chi tiết:
-Chi tiÕt lµ trôc rçng lç th«ng, ®êng kÝnh lç: Ø50
025,0
0
-Hai ®Çu chi tiÕt lµ trô cã ®êng kÝnh: Ø76
0
019.0
-ë gi÷a lµ ®o¹n trô ®êng kÝnh: Ø70
0
025.0
, trªn ®ã hai ren híng
kÝnh M20
1
Trục ắc của cần cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trục ắc của cần cầu - Người đăng: tranduyha91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Trục ắc của cần cầu 9 10 56