Ktl-icon-tai-lieu

TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Được đăng lên bởi Như Chi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC SỬA CHỮA CƠ CẤU TK.THANH TRUYỀN

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

BÀI 1 : söa ch÷a Th©n m¸y
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này, học viên có khả năng:
- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng
và phương pháp kiểm tra và sửa chữa thân máy.
- Tháp lắp, nhận dạng, kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của thân máy đúng quy
trình, quy phạm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định và đảm bảo an
toàn trong quá trình thực hiện công việc.
1.1. Thân máy
1.1.1. NhiÖm vô
NhiÖm vô: lµ n¬i g¸ n¾p c¸c côm chi tiÕt, c¸c hÖ thèng cña ®éng c¬ vµ t¹o d¸ng cho
®éng c¬
1.1.2.§iÒu kiÖn lµm viÖc
-ChÞu toµn bé träng lîng c¸c chi tiÕt l¾p trªn ®ã, ®ång thêi chÞu t¸c dông cña lùc
khÝ thÓ biÕn ®æi theo chu kú, cã trÞ sè lín g©y rung ®éng vµ va ®Ëp.
-ChÞu nhiÖt ®é cao cña khÝ ch¸y.
VËt liÖu chÕ t¹o: Yªu cÇu vËt liÖu ph¶i bÒn, c¬ tÝnh cao, nhÑ, chÞu nhiÖt vµ truyÒn
nhiÖt tèt. Thêng ®îc ®óc b»ng hîp kim nh«m ( ®éng c¬ x¨ng, c«ng suÊt nhá) hoÆc
b»ng gang hîp kim ( ®éng c¬ Diezen)
1.1.3.CÊu t¹o ( h×nh 1.1)
- Th©n m¸y cã lo¹i lµm liÒn víi xi
lanh cã lo¹i lµm rêi xi lanh. Trong
th©n m¸y lo¹i xi lanh liÒn cã c¸c lç xi
lanh ®îc gia c«ng chÝnh x¸c vµ mµi
bãng. HiÖn nay ®éng c¬ thêng cã
th©n m¸y ®îc lµm rêi víi xi lanh.
Trong th©n m¸y lo¹i nµy cã c¸c lç ®Ó
l¾p c¸c èng xi lanh ( s¬ mi xi lanh ).
Xung quanh xi lanh cã ¸o níc lµm
m¸t.

H×nh 1.1 Th©n m¸y ®éng c¬ 6 xi lanh
th¼ng hµng
- PhÝa díi cã c¸c v¸ch ng¨n, æ
®ì ®Ó l¾p trôc khuûu, gäi lµ c¸c æ
trôc chÝnh. N¾p cña c¸c æ trôc chÝnh ®îc l¾p víi th©n b»ng 2 bu l«ng. Trong th©n
®éng c¬ víi trôc cam dÉn ®éng b»ng b»ng b¸nh r¨ng cßn cã c¸c gèi gèi ®ì trôc
cam vµ cã khoan ®êng dÇu dÉn tíi c¸c æ trôc chÝnh, æ trôc cam, tíi n¾p m¸y ®Ó b«i
tr¬n c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng g¸ l¾p trªn ®ã.
Bộ môn công nghệ ô tô

Trang-6-

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC SỬA CHỮA CƠ CẤU TK.THANH TRUYỀN

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

-§èi víi ®éng c¬ lµm m¸t b»ng giã mÆt ngoµi th©n vïng bao quanh c¸c xi lanh cã
c¸c c¸nh t¶n nhiÖt, lo¹i nµy thêng lµm b»ng hîp kim nh«m.
-PhÝa trªn th©n m¸y ®îc gia c«ng ph¼ng, nh½n cã gia c«ng c¸c lç ren ®Ó b¾t c¸c gu
gi«ng, c¸c lç dÉn dÇu b«i tr¬n, lç dÉn níc tõ th©n m¸y lªn n¾p m¸y.
-PhÝa díi cã mÆt ph¼ng liªn kÕt víi c¸c te ( ®¸y m¸y) chøa dÇu.
-PhÝa tríc l¾p b¸nh r¨ng hép ph©n phèi phÝa sau liªn kÕt víi vá b¸nh ®µ.
-Th©n m¸y cßn cã c¸c bÝch ®Ó l¾p c¸c tai b¾t liªn kÕt víi khung xe.
1.2.Hiện tượng nguyên nhân h háng, phương pháp kiÓm tra vµ söa ch÷a
1.2.1.H háng thêng gÆp vµ nguy...
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC SỬA CHỮA CƠ CẤU TK.THANH TRUYỀN (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
 söa ch÷a Th©n m¸y


 !"#$%&'()(#!"&!*
%!+%,%-$./0&$,1
,%'2%34(-$./0,!*&$, 56
6%($ (78349(6 : $
6,;#<#1

1.1.1. NhiÖm vô
NhiÖm vô: lµ n¬i g¸ n¾p c¸c côm chi tiÕt, c¸c hÖ thèng cña ®éng c¬ vµ t¹o d¸ng cho
®éng c¬
1.1.2.§iÒu kiÖn lµm viÖc
-ChÞu toµn träng lîng c¸c chi tiÕt l¾p trªn ®ã, ®ång thêi chÞu t¸c dông cña lùc
khÝ thÓ biÕn ®æi theo chu kú, cã trÞ sè lín g©y rung ®éng vµ va ®Ëp.
-ChÞu nhiÖt ®é cao cña khÝ ch¸y.
VËt liÖu chÕ t¹o: Yªu cÇu vËt liÖu ph¶i bÒn, tÝnh cao, nhÑ, chÞu nhiÖt truyÒn
nhiÖt tèt. Thêng ®îc ®óc b»ng hîp kim nh«m ( ®éng x¨ng, c«ng suÊt nhá) hoÆc
b»ng gang hîp kim ( ®éng c¬ Diezen)
1.1.3.CÊu t¹o ( h×nh 1.1)
- Th©n m¸y lo¹i lµm liÒn víi xi
lanh lo¹i lµm rêi xi lanh. Trong
th©n m¸y lo¹i xi lanh liÒn cã c¸c lç xi
lanh ®îc gia c«ng chÝnh c mµi
bãng. HiÖn nay ®éng thêng
th©n m¸y ®îc lµm rêi víi xi lanh.
Trong th©n m¸y lo¹i nµy c¸c ®Ó
l¾p c¸c èng xi lanh ( mi xi lanh ).
Xung quanh xi lanh ¸o c lµm
m¸t.
- PhÝa díi c¸c v¸ch ng¨n, æ
®ì ®Ó l¾p trôc khuûu, gäi c æ
trôc chÝnh. N¾p cña c¸c æ trôc chÝnh ®îc l¾p víi th©n b»ng 2 bu l«ng. Trong th©n
®éng víi trôc cam dÉn ®éng b»ng b»ng b¸nh r¨ng cßn c¸c gèi gèi ®ì trôc
cam vµ cã khoan ®êng dÇu dÉn tíi c¸c æ trôc chÝnh, æ trôc cam, tíi n¾p m¸y ®Ó b«i
tr¬n c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng g¸ l¾p trªn ®ã.
Bộ môn công nghệ ô tô Trang-6-
H×nh 1.1 Th©n m¸y ®éng c¬ 6 xi lanh
th¼ng hµng
TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN - Người đăng: Như Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN 9 10 738