Ktl-icon-tai-lieu

Trục vít bánh vít

Được đăng lên bởi Mi Ni
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải

GVHD : Trần Hữu Lâm

M C

C

LỜI NÓI ĐẦU

4

PHẦN 1: KHÁI QUÁT

5

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG THIẾT KẾ

7

CHƢƠNG I: CHỌN SƠ ĐỒ ĐỘNG – CHỌN ĐỘNG CƠ – PHÂN PHỐI TỈ SỐ
TRUYỀN
7
1.1. Chọn sơ đồ truyền động
1.2. Chọn động cơ điện
1.2.1. Chọn loại và kiểu động cơ
1.2.2. Chọn công suất của động cơ
1.2.3. Chọn động cơ
1.3. Phân phối tỉ số truyền
1.3.1. Tỉ số truyền cho toàn bộ hệ thống
1.3.2. Công suất và số vòng từng trục
1.3.3. Tính momen xoắn trên các trục

7
7
7
7
9
9
9
10
10

CHƢƠNG II: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

12

2.1. Thiết kế bộ truyền đai
2.1.1. Thông số ban đầu
2.1.2. Trình tự thiết kế tính toán
2.1.3. Kết luận các thông số của bộ truyền
2.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ nghiêng
2.2.1. Chọn vật liệu chế tạo
2.2.2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép
2.2.2.1. Ứng suất tiếp xúc cho phép
2.2.2.2. Ứng suất uốn cho phép
2.2.3. Chọn sơ bộ hệ thống tải trọng
2.2.4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng
2.2.5. Xác định khoảng cách trục A
2.2.6. Tính vận tốc vòng của bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng
2.2.7. Định chính xác hệ số tải trọng K và khoảng cách trục A
2.2.8. Xác định modun, số răng, chiều rộng bánh răng, và góc nghiêng
2.2.9.Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng
2.2.10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột trong thời gian
ngắn
2.2.11. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền

12
12
12
15
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
19
20

SVTH : Nguyễn Thế Hơn
Đào Văn Minh

-1-

20
21

Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải

GVHD : Trần Hữu Lâm

2.2.12. Lực tác dụng lên trục
2.3. Thiết kế bộ truyền trục vít- bánh vít
2.3.1. Định ứng suất cho phép
2.3.2. Tính tỷ số truyền i
2.3.3. Định m và q
2.3.4. Kiểm nghiệm vận tốc trượt, hiệu suất và hệ số tải trọng
2.3.5. Kiểm nghiệm ứng suất uốn của bánh răng bánh vít
2.3.6. Định các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền
2.3.7. Tính lực tác dụng

22
22
22
23
23
24
24
24
25

CHƢƠNG III: THIẾT KẾ TR C VÀ TÍNH THEN

27

3.1. Tính toán thiết kế trục
3.1.1. Tính sơ bộ đường kính của trục
3.1.2. Tính gần đúng
3.1.2.1 Trục I
3.1.2.2. Trục II
3.1.2.3. Trục III
3.1.3. Tính chính xác trục
3.1.3.1. Tính chính xác trục I
3.1.3.2. Tính chính xác trục II
3.1.3.3. Tính chính xác trục III
3.2. Tính then
3.2.1. Trục I
3.2.2. Trục II
3.2.3 Trục III

27
27
28
29
31
34
36
36
38
40
41
41
42
43

CHƢƠNG IV: THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TR C

45

4.1. Chọn ổ lăn
4.1.1. Sơ đồ chọn ổ cho trục I
4.1.2. Sơ đồ chọn ổ cho trục II
4.1.3. Sơ đồ chọn ổ cho trục III
4.2. Chọn kiểu lắp ổ lăn
4.2.1. Cố định ổ trê...
GVHD : Trn Hu Lâm Thit K Trm Di
SVTH : Nguyn Th 
 - 1 -

LU 4
PHN 1: KHÁI QUÁT 5
PHN 2: CÁC NI DUNG THIT K 7
C: CH NG CH PHÂN PHI T S
TRUYN 7
1.1. Ch truyng 7
1.2. Chn n 7
1.2.1. Chn loi và ki 7
1.2.2. Chn công sut c 7
1.2.3. Ch 9
1.3. Phân phi t s truyn 9
1.3.1. T s truyn cho toàn b h thng 9
1.3.2. Công sut và s vòng tng trc 10
1.3.3. Tính momen xon trên các trc 10
: THIT K CÁC B TRUYN 12
2.1. Thit k b truy 12
2.1.1. Thông s u 12
2.1.2. Trình t thit k tính toán 12
2.1.3. Kt lun các thông s ca b truyn 15
2.2. Thit k b truy nghiêng 16
2.2.1. Chn vt liu ch to 16
2.2.2. nh ng sut tip xúc và ng sut un cho phép 16
2.2.2.1. ng sut tip xúc cho phép 16
2.2.2.2. ng sut un cho phép 17
2.2.3. Ch h thng ti trng 18
2.2.4. Chn h s chiu r 18
nh khong cách trc A 18
2.2.6. Tính vn tc vòng cn cp chính xác ch t 18
2.2.7. nh chính xác h s ti trng K và khong cách trc A 18
2.2.8. nh modun, s u r 19
2.2.9.Kim nghim sc bn un c 20
2.2.10. Kim nghim sc bn cu quá tt ngt trong thi gian
ngn 20
2.2.11. Các thông s hình hc ch yu ca b truyn 21
Trục vít bánh vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trục vít bánh vít - Người đăng: Mi Ni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Trục vít bánh vít 9 10 553