Ktl-icon-tai-lieu

trục vít bánh vít

Được đăng lên bởi namdinhquetoi90
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 5310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tr−ờng CĐSPKT Nam Định

Đồ án thiết kế CTM

Phần một
Chọn động cơ điện – phân cấp tỷ số truyền

I.Chọn động cơ điện.
1, Chọn công suất động cơ.
Để chọn công suất động cơ điện cho hệ thống, động cơ phải có công
suất( Ν dc ) lớn hơn hoặc bằng công suất cần thiết( Ν ct ) của hệ thống.
Gọi:
- Ν ct : lμ công suất cần thiết trên trục động cơ
- Ν bt : lμ công suất của băng tải
- η : lμ hiệu suất chung của toμn hệ thống
Ta có:
Trong đó:

- Ν ct =
Ν bt =

Ν bt

η

P.v 6650.0,85
=
1000
1000

=5,65(kw)

η =η1 .η 2 .η 3k . η 4
=0,95
η1 : lμ hiệu suất bộ truyền đai dẹt
η 2 : lμ hiệu suất bộ truyền bánh vít-trục vít (dự kiến trục vít

có 2 đầu mối)
η2
chọn:
η 3 : lμ hiệu suất của một cặp ổ lăn
η 4 : lμ hiệu suất của khớp nối
(Các giá trị η1 ,η 2 ,η 3 ,η 4 tra theo bảng 2-1 trang 27 – TKCTM–

N.T.Hiệp – N.V.Lẫm)
3
η = η1 .η 2 .η 3 . η 4 = 0,95 . 0,75 . 0,99 3 . 1
⇒
Vậy:

Ν ct =

Ν bt

η

=

5,65
0,70

=0,75
=0,99
=1

= 0,70
=8,1

Động cơ điện ta cần chọn cho hệ thống cần đảm bảo( Ν dc ≥ Ν ct ),
vậy ta chọn động cơ che kín có quạt gió kiểu A02 – 52-1 có:
=10 (kw)
+ Ν dc
= 2920 (v/ph)
+ Số vòng quay của trục động cơ (nđc)
(Tra theo bảng 2P – trang 322 – TKCTM – N.T.Hiệp – N.V.Lẫm)
2. Phân cấp tỷ số truyền.
+ Tỷ số truyền:
Gọi:

Sinh viên: lớp CĐ K32

ic: lμ tỷ số truyền chung của hệ thống
Trang -5http://www.ebook.edu.vn

Tr−ờng CĐSPKT Nam Định

Đồ án thiết kế CTM

ndc : lμ số vòng quay của trục động cơ
ntg : lμ số vòng quay của tang

ic=

Ta có:

n dc
n tg

60.1000.v 60.1000.0,85
=
3,14.215
π .Dt
2920
ic=
75,544
ic= id .iv

ntg =

Với:
Vậy:
Mặt khác:
Trong đó:

= 75,544(v/phút)
= 38,65

i d : lμ tỷ số truyền của bộ truyền đai dẹt
iv : lμ tỷ số truyền của bộ truyền Bánh vít-trục vít

Chọn tr−ớc:
iv

= 20

(Bảng 2-2 trang 32 – TKCTM – N.T.Hiệp – N.V.Lẫm)
⇒

id =

ic
38,65
=
20
iv

= 1,93

+ Công suất của các trục.
- Công suất tại trục động cơ: Ν dc
-Công suất tại trục I( Ν I ):
Ν I = Ν dc .η1 .η 3 = 10.0,95.0,99
-Công suất tại trục II( Ν II ):
Ν II = Ν I . η 2 .η 3 = 9,4 . 0,75 . 0,99
+ Số vòng quay của các trục:
- Trục động cơ:
ndc
ndc 2920
=
id
1,93
n
1513
- Số vòng quay của trục II(nII): nII = I =
iv
20

- Số vòng quay của trục I(nI): nI =

= 10(kw)
= 9,4(kw)
=7,0(kw)
= 2920(v/phút)
=1513(v/phút)
=75,65(v/phút)

+Mô men xoắn tại các trục:
-Trụcđộng cơ:

Μx =

9,55.10 6.Ν dc 9,55.10 6.10
=
n dc
2920

=32705,47(N/mm2

-TrụcI:

M Ix =

9,55.10 6.N I 9,55.10 6.9,4
=
nI
1513

=59332,45 N/mm2

-Trục II:

Mx

II

Sinh viên: lớp CĐ K32

9,55.10 6.N II 9,55.10 6.7
=
=
n II
75,65
...
Trêng C§SPKT Nam §Þnh §å ¸n thiÕt kÕ CTM
Sinh viªn: líp C§ K32 http://www.ebook.edu.vn
Trang -5-
PhÇn mét
Chän ®éng c¬ ®iÖn – ph©n cÊp tû sè truyÒn
I.Chän ®éng c¬ ®iÖn.
1, Chän c«ng suÊt ®éng c¬.
§Ó chän c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn cho hÖ thèng, ®éng c¬ ph¶i cã c«ng
suÊt(
dc
Ν
) lín h¬n hoÆc b»ng c«ng suÊt cÇn thiÕt(
ct
Ν
) cña hÖ thèng.
Gäi: -
ct
Ν
: lμ c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬
-
bt
Ν
: lμ c«ng suÊt cña b¨ng t¶i
-
η
: lμ hiÖu suÊt chung cña toμn hÖ thèng
Ta cã: -
ct
Ν
=
η
bt
Ν
Trong ®ã:
bt
Ν
=
1000
.vP
=
1000
85,0.6650
=5,65(kw)
η
=
1
η
.
2
η
.
k
3
η
.
4
η
1
η
: lμ hiÖu suÊt bé truyÒn ®ai dÑt =0,95
2
η
: lμ hiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh vÝt-trôc vÝt (dù kiÕn trôc vÝt
cã 2 ®Çu mèi)
chän:
2
η
=0,75
3
η
: lμ hiÖu suÊt cña mét cÆp æ l¨n =0,99
4
η
: lμ hiÖu suÊt cña khíp nèi =1
(C¸c gi¸ t
1
η
,
2
η
,
3
η
,
4
η
tra theo b¶ng 2-1 trang 27 – TKCTM
N.T.HiÖp N.V.LÉm)
η
=
1
η
.
2
η
.
3
3
η
.
4
η
= 0,95 . 0,75 .
3
99,0 . 1 = 0,70
VËy:
ct
Ν
=
η
bt
Ν
=
70,0
65,5
=8,1
§éng c¬ ®iÖn ta cÇn chän cho hÖ thèng cÇn ®¶m b¶o(
dc
Ν
ct
Ν
),
vËy ta chän ®éng c¬ che kÝn cã qu¹t giã kiÓu A02 – 52-1 cã:
+
dc
Ν
=10 (kw)
+ Sè vßng quay cña trôc ®éng c¬ (n
®c
) = 2920 (v/ph)
(Tra theo b¶ng 2P – trang 322 – TKCTM – N.T.HiÖp – N.V.LÉm)
2. Ph©n cÊp tû sè truyÒn
.
+ Tû sè truyÒn
:
Gäi: i
c
: lμ tû sè truyÒn chung cña hÖ thèng
trục vít bánh vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trục vít bánh vít - Người đăng: namdinhquetoi90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
trục vít bánh vít 9 10 603