Ktl-icon-tai-lieu

trường điện từ

Được đăng lên bởi luc-do-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Môn cơ sở: CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN
Chương 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.1. Mạch điện và những thông số hình học cơ bản của mạch điện.
1.2. Thông số trạng thái của mạch điện.
1.3. Các thông số đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện.
1.3.1. Định nghĩa thông số đặc trưng.
1.3.2. Các hiện tượng năng lượng cơ bản xảy ra trong nhánh.
1.3.3. Các thông số đặc trưng:
+ Thông số đặc trưng cho hiện tượng nguồn.
+ Thông số đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán.
+ Thông số đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng từ trường.
+ Thông số đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng điện trường.
1.3.4. Sơ đồ mạch điện.
1.4. Các luật Kirhof trong mạch điện.
1.5. Phân loại bài toán mạch.
Chương 2
DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN VÀ PHẢN ỨNG CỦA NHÁNH ĐỐI VỚI DÒNG HÌNH SIN
2.1. Các thông số đặc trưng cho một đại lượng hình sin.
2.2. Biểu diễn đại lượng hình sin bằng véc tơ.
2.3. Phản ứng của nhánh thuần trở, cảm, dung với kích thích hình sin.
2.4. Phản ứng của nhánh r-L-C nối tiếp với kích thích hình sin.
2.5. Các loại công suất trong mạch điện hình sin.
2.5.1. Các hệ công suất.
2.5.2. Hệ số công suất (cosϕ) và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

Chương 3
PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC ĐỂ TÍNH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH
Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HÌNH SIN
3.1. Bổ túc về số phức.
3.2. Biểu diễn các thông số của mạch bằng số phức.
3.3. Biểu diễn đạo hàm tích phân hàm điều hòa bằng số phức.
3.4. Các phương pháp cơ bản để giải mạch điện tuyến tính.
3.4.1. Phương pháp dòng điện các nhánh.
3.4.2. Phương pháp dòng điện mạch vóng.
3.4.3. Phương pháp điện thế các nút.
Chương 4
MẠCH ĐIỆN CÓ HỖ CẢM
4.1. Khái niệm chung về mạch điện có hỗ cảm.
4.2. Các phương pháp phân tích mạch điện có hỗ cảm.
4.3. Sơ đồ thay thế tương đương của mạch điện có hỗ cảm.
4.4. Quá trình năng lượng trong mạch điện có hỗ cảm.
Chương 5
CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH
5.1. Tính chất xếp chồng.
5.2. Tính chất tuyến tính.
5.3. Các thông số phức trong mạch điện tuyến tính.
5.4. Tính chất tương hỗ.
Chương 6
NHỮNG PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
6.1. Khái niệm chung về phép biến đổi tương đương.
6.2. Thay thế mạng hai cực không nguồn bằng tổng hợp trở vào hoặc tổng dẫn vào.
6.3. Thay thế hai cực có nguồn bằng máy phát điện tương đương - Định lý Têvênin và
định lý Norton.
6.4. Biến đổi tương đương sao - tam giác.

Chương 7
MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CÓ DÒNG CHU KỲ KHÔNG SIN
7...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN Độc lp – T do – Hnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYN SINH ĐÀO TO TRÌNH ĐỘ THC SĨ
Môn cơ s: CƠ S KĨ THUT ĐIN
Chương 1
NHNG KHÁI NIM CƠ BN V MCH ĐIN
1.1. Mch đin và nh
ng thông s hình hc cơ bn ca mch đin.
1.2. Thông s trng thái ca mch đin.
1.3. Các thông s đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mch đin.
1.3.1. Định nghĩa thông s đặc trưng.
1.3.2. Các hin tượng năng lượng cơ bn xy ra trong nhánh.
1.3.3. Các thông s đặc trưng:
+ Thông s đặc trưng cho hin tượng ngu
n.
+ Thông s đặc trưng cho hin tượng tiêu tán.
+ Thông s đặc trưng cho hin tượng tích lũy năng lượng t trường.
+ Thông s đặc trưng cho hin tượng tích lũy năng lượng đin trường.
1.3.4. Sơ đồ mch đin.
1.4. Các lut Kirhof trong mch đin.
1.5. Phân loi bài toán mch.
Chương 2
DÒNG ĐIN HÌNH SIN VÀ PHN NG C
A NHÁNH ĐỐI VI DÒNG HÌNH SIN
2.1. Các thông s đặc trưng cho mt đại lượng hình sin.
2.2. Biu din đại lượng hình sin bng véc tơ.
2.3. Phn ng ca nhánh thun tr, cm, dung vi kích thích hình sin.
2.4. Phn ng ca nhánh r-L-C ni tiếp vi kích thích hình sin.
2.5. Các loi công sut trong mch đin hình sin.
2.5.1. Các h công sut.
2.5.2. H s công sut (cosϕ) và các bin pháp nâng cao h s công sut.
trường điện từ - Trang 2
trường điện từ - Người đăng: luc-do-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
trường điện từ 9 10 769