Ktl-icon-tai-lieu

truyền dòng điện

Được đăng lên bởi hungcan08
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

Ths. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

ThS. kh−¬ng c«ng minh
bé m«n: tù ®éng - ®o l−êng - khoa ®iÖn
tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa ®µ n½ng

gi¸o tr×nh

truyÒn ®éng ®iÖn
tù ®éng

(L−u hµnh néi bé)
§µ n½ng 2005

ThS. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

Ths. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

Ch−¬ng 1:

lêi nãi ®Çu
§Ó phôc vô kÞp thêi cho viÖc häc tËp vµ gi¶ng d¹y cña sinh viªn
vµ gi¸o viªn khoa §iÖn tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng còng nh−
sinh viªn c¸c trung t©m, vµ lµm tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c kü s− ®iÖn
vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, chóng t«i ®· biªn so¹n gi¸o tr×nh “truyÒn
®éng ®iÖn tù ®éng” (tËp1, 2). Gi¸o tr×nh gåm hai phÇn:
PhÇn 1 (TËp1): Tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: c¸c ®Æc
tÝnh cña m¸y s¶n xuÊt, cña ®éng c¬; c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc
®é ®éng c¬, c¸c hÖ “bé biÕn ®æi - ®éng c¬”; qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong hÖ
thèng truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng; chän c«ng suÊt ®éng c¬...
PhÇn 2 (TËp2): Tr×nh bµy hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng (§KT§) truyÒn
®éng ®iÖn nh−: ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tù ®éng; c¸c phÇn
tö ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ; tæng hîp hÖ T§§T§ theo ®¹i sè logic...
Néi dung cña gi¸o tr×nh (PhÇn 1) gåm 6 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng.
Ch−¬ng 2: §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn.
Ch−¬ng 3: §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn theo c¸c th«ng sè.
Ch−¬ng 4: §iÒu chØnh tèc ®é hÖ "Bé biÕn ®æi - §éng c¬ ®iÖn".
Ch−¬ng 5: Qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn.
Ch−¬ng 6: TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬.
Néi dung cña gi¸o tr×nh (PhÇn 2) gåm 5 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng
truyÒn ®éng ®iÖn (HT §KT§ T§§).
Ch−¬ng 2: Nh÷ng nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tù ®éng.
Ch−¬ng 3: C¸c m¹ch b¶o vÖ vµ tÝn hiÖu hãa.
Ch−¬ng 4: PhÇn tö ®iÒu khiÓn logic - sè.
Ch−¬ng 5: Tæng hîp hÖ ®iÒu khiÓn logic.

Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn
tù ®éng.
§ 1.1. Môc ®Ých vµ yªu cÇu:
+ N¾m ®−îc cÊu tróc chung cña hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn tù
®éng (HT-T§§T§).
+ N¾m ®−îc ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i ®éng c¬ trong c¸c hÖ thèng
truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng cô thÓ.
+ Ph©n tÝch ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ vµ
vÊn ®Ò ®iÒu chØnh tèc ®é trong c¸c hÖ “bé biÕn ®æi - ®éng c¬ ”.
+ Kh¶o s¸t ®−îc qu¸ tr×nh qu¸ ®é cña HT-T§§T§ víi c¸c th«ng
sè cña hÖ hoÆc cña phô t¶i.
+ TÝnh chän c¸c ph−¬ng ¸n truyÒn ®éng vµ n¾m ®−îc nguyªn
t¾c c¬ b¶n ®Ó chän c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn.
+ N¾m ®−îc c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ®iÒu khiÓn tù ®éng HTT§§T§.
+...
ThS. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
ThS. kh¬ng c«ng minh
bé m«n: tù ®éng - ®o lêng - khoa ®iÖn
trêng ®¹i häc b¸ch khoa ®µ n½ng
gi¸o tr×nh
truyÒn ®éng ®iÖn
tù ®éng
(Lu hµnh néi bé)
§µ n½ng 2005
truyền dòng điện - Trang 2
truyền dòng điện - Người đăng: hungcan08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
truyền dòng điện 9 10 816