Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện

Được đăng lên bởi Thanh Le
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG truyÒn ®éng ®iÖn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

----------- *** -----------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN NGỌC MINH

HƯNG YÊN 08.2008
TEACH: nguyen ngoc minh.UTEHY-08.2008

-1-

ĐỀ CƯƠNG truyÒn ®éng ®iÖn

MỤC TIÊU MÔN HỌC
+ Trình bày được cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện tự động (HTTĐĐTĐ).
+ Trình bày được đặc tính của từng loại động cơ trong các hệ thống truyền động
điện tự động cụ thể.
+ Phân tích được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ và vấn đề điều
chỉnh tốc độ trong các hệ “bộ biến đổi - động cơ ”.
+ Khảo sát được quá trình quá độ của HT-TĐĐTĐ với các thông số của hệ hoặc
của phụ tải.
+ Tính chọn các phương án truyền động và nắm được nguyên tắc cơ bản để chọn
công suất động cơ điện.
+ Trình bày được các nguyên tắc cơ bản điều khiển tự động HT-TĐĐTĐ.
+ Phân tích và đánh giá được các mạch điều khiển tự động điển hình của các máy
hoặc hệ thống đã có sẵn.
+ Trình bày được nguyên tắc làm việc của phần tử điều khiển logic.
+ Tổng hợp được một số mạch điều khiển logic.
+ Thiết kế được các mạch điều khiển tự động của các máy hoặc hệ thống theo yêu
cầu công nghệ.

Ch−¬ng 1
Kh¸i niÖm, C¬ së ®éng häc vµ c¸c §Æc tÝnh cña hT T®®
1.1 CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG (TĐĐ TĐ)

Cấu trúc của hệ thống truyền động điện tự động:
* Định nghĩa hệ thống truyền động điện tự động:
Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện
tử, v.v. phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các
cơ cấu công tác trên các máy sản suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông
tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ.
* Cấu trúc chung:

Hình 1-1: Mô tả cấu trúc chung của hệ TĐĐ TĐ.

TEACH: nguyen ngoc minh.UTEHY-08.2008

-2-

ĐỀ CƯƠNG truyÒn ®éng ®iÖn

BBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R và RT: Bộ điều
chỉnh truyền động và công nghệ; K và KT: các Bộ đóng cắt phục vụ truyền động
và công nghệ; GN: Mạch ghép nối; VH: Người vận hành.
Cấu trúc của hệ TĐĐ TĐ gồm 2 phần chính:
- Phần lực (mạch lực): từ lưới điện hoặc nguồn điện cung cấp điện năng
đến bộ biến đổi (BBĐ) và động cơ điện (ĐC) truyền động cho phụ tải (MSX). Các
bộ biến đổi như: bộ biến đổi máy điện (máy phát điện một chiều, xoay chiều, máy
điện khuếch đại), bộ biến đổi điện từ (khuếch đại từ, cuộn kháng bảo hoà), bộ
biến đổi điện tử, bán dẫn (Chỉnh lưu tiristor, bộ điều áp một chiều, biến tần
transistor, tiristor). Động cơ ...
ĐỀ CƯƠNG truyÒn ®éng ®iÖn
TEACH: nguyen ngoc minh.UTEHY-08.2008 - 1 -
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT HƯNG YÊN
KHOA ĐIN - ĐIN T
----------- *** -----------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
TRUYN ĐỘNG ĐIN
BIÊN SON: GV NGUYN NGC MINH
HƯNG YÊN 08.2008
Truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện - Người đăng: Thanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Truyền động điện 9 10 685