Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện

Được đăng lên bởi baohoang-ji
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà AÙn Toát Nghieäp

SVTH : HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

GVHD : NGUYEÃN LEÂ TRUNG

Trang 1

Ñoà AÙn Toát Nghieäp

GVHD : NGUYEÃN LEÂ TRUNG

PHAÀN THUYEÁT MINH
CHÖÔNG I :
DAÃN NHAÄP

I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ :
Trong vaên kieän ñaïi hoäi coù ñoaïn :
" Phaùt trieån giaùo duïc nhaèm naâng cao daân trí, boài döôõng nhaân löïc, ñaøo
taïo nhaân taøi. Ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi coù kieán thöùc vaên hoùa, khoa hoïc,
coù kyû naêng veà ngheà nghieäp vaø giaøu loøng yeâu nöôùc".
Tröôùc nhöõng yeâu caàu treân ta thaáy raèng vai troø cuûa giaùo duïc laø heát
söùc quan troïng ñaëc bieät laø chieán löôïc veà con ngöôøi. Cho neân, phaùt trieån
giaùo duïc thì tröôùc heát laø chuù troïng ñeán chaát löôïng ñaøo taïo, keá hoaïch
ñaøo taïo vaø noäi dung ñaøo taïo.
Ñi ñoâi vôùi vieäc caûi caùch giaùo duïc vaø caûi tieán giaùo duïc hieän ñaïi
laø vaán ñeà caáp baùch ñöôïc ñaët ra cho ngaønh giaùo duïc noùi chung vaø töøng
tröôøng noùi rieâng, nhaát laø caùc tröôøng sö phaïm, thoâng qua vieäc caûi tieán,
muïc tieâu ñaøo taïo, noäi dung ñaøo taïo, phöông phaùp giaûng daïy vaø caû bieân
soaïn taøi lieäu giaûng daïy.
Hôn nöõa coâng vieâc bieân soaïn taøi lieäu toát phuø hôïp, hieän ñaïi hoùa
noäi dung giuùp ngöôøi hoïc coù thôøi gian nghieân cöùu, thöïc taäp reøn luyeän kyû
naêng, kyû xaûo vôùi 1 tinh thaàn töï giaùc cao.
Khi ñaøo taïo ôû möùc cao ñaúng trôû leân thì vieäc hoïc trôû thaønh coâng
vieäc töï giaùc. Ngöôøi daïy chæ coù traùch nhieäm truyeàn ñaït nhöõng tri thöùc,
kieán thöùc, kinh nghieäm vaø chuû yeáu laø phaàn lyù thuyeát. Do ñoù ngöôøi
nghieân cöùu muoán bieân soaïn ra moät boä baøi taäp, thoâng qua ñoù giuùp ngöôøi
hoïc cuûng coá phaàn lyù thuyeát töø ñoù coù theå vaän duïng lyù thuyeát vaøo trong
thöïc teá, hình thaønh kyû naêng, kyû xaûo, tö duy logic, vaø ñaëc bieát laø ñaït
keát quaû cao trong caùc kyø thi vaø kieåm tra. Muoán ñöôïc nhö vaäy, boä baøi taäp
phaûi ña daïng, phong phuù, theo saùt chöông trình moân hoïc, baøi taäp phaûi
ñi töø deã ñeán khoù.

SVTH : HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

Trang 2

Ñoà AÙn Toát Nghieäp

GVHD : NGUYEÃN LEÂ TRUNG

II/ GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI THEO YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI :
Bieân soaïn boä baøi taäp cho boä moân : Cô Sôû Truyeàn Ñoäng Ñieän Baäc
Cao Ñaúng.
Hy voïng taøi lieäu naøy giuùp cho ngöôøi hoïc naâng cao kieán thöùc cuûa
mình vaø qua ñoù hieåu roõ hôn phaàn lyù thuyeát ñaõ hoïc.

III/ MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU :
 Nhaèm giuùp cho ngöôøi hoïc cuûng coá kieán thöùc lyù thuyeát thoâng qua caùc
baøi taäp.
 Ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuû...
Ñoà AÙn Toát Nghieäp GVHD : NGUYEÃN LEÂ TRUNG
SVTH : HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG Trang 1
Truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện - Người đăng: baohoang-ji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Truyền động điện 9 10 370