Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện thông minh

Được đăng lên bởi Dat Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 3 lần
41

Chương 3
ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH HƯỚNG TỪ THÔNG FOC – FIELD
ORIENTATED CONTROL
3.1 Giới thiệu cấu trúc cơ bản của FOC:
Trong các loại động cơ, động cơ không đồng bộ (KĐB) dễ chế tạo, giá thành rẻ
nhưng điều chỉnh chính xác tốc độ quay rất khó khăn. Nguyên nhân là sự tác động qua
lại của từ thông rotor và moment quay của động cơ, từ thông rotor là đại lượng rất khó
đo chính xác [2], [3]. Điều này dẫn đến việc điều khiển chính xác moment quay và tốc
độ quay gặp khó khăn, hiệu suất động cơ thấp. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của
ngành công nghiệp vi xử lý, điện tử công suất nên việc áp dụng các phương pháp phức
tạp vào điều khiển động cơ không đồng bộ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Một trong
những phương pháp tối ưu hiện nay là phương pháp điều khiển định hướng từ thông
(Field orientated control – FOC).
Phương pháp FOC gồm có các loại sau: điều khiển định hướng theo từ thông stator
và điều khiển định hướng theo từ thông rotor.Tuy nhiên phương pháp điều khiển định
hướng theo từ thông rotor có nhiều ưu điểm vượt trội: ứng dụng phương pháp vector
không gian ta có thể dễ dàng xây dựng mô hình động cơ và các phương trình trên hệ
tọa độ (d – q), triệt tiêu thành phần từ thông rotor trên trục (q), còn thành phần từ thông
rotor trên trục (d) có thể xem như một đại lượng một chiều, các đại lượng dòng điện,
điện áp khi được chiếu lên hai trục tọa độ d và q cũng là các thành phần một chiều [1].
Với những ưu điểm như trên, tác giả tập trung nghiên cứu về phương pháp điều khiển
động cơ không đồng bộ định hướng theo từ thông rotor.
Cấu trúc của hệ thống điều khiển định hướng từ thông rotor trong điều khiển động
cơ không đồng bộ ba pha được trình bày như hình 3.1.Bằng việc mô tả các thành phần
của động cơ không đồng bộ ba pha trên hệ tọa độ từ thông rotor (d – q), vector dòng
r

stator is sẽ chia thành hai thành phần isd và isq , thành phần isd điều khiển từ thông rotor

42

còn thành phần isq điều khiển moment quay [1]. Trong hình 3.1, động cơ được nuôi bởi
biến tần nguồn áp, đại lượng điều khiển là điện áp và được đặt lên stator của động cơ.
Nguyên tắc điều khiển của FOC dựa trên việc điều khiển động cơ một chiều kích từ
độc lập: từ thông rotor được giữ ổn định bởi dòng is − d và sau đó thì moment và tốc độ
động cơ được điều khiển bởi dòng tạo moment is − q .

1
s

Hình 3.1: Cấu trúc cơ bản của phương pháp FOC.
Hai phương pháp tiếp cận trong điều khiển vector từ thông rotor thường được sử
dụng là phương pháp điều khiển trực tiếp (sử dụng cảm biến để đo trực tiếp từ thông
rot...
41
Chương 3
ĐIU KHIN ĐỊNH HƯỚNG T THÔNG FOC – FIELD
ORIENTATED CONTROL
3.1 Gii thiu cu trúc cơ bn ca FOC:
Trong các loi động cơ, động cơ không đồng b (KĐB) d chế to, giá thành r
nhưng điu chnh chính xác tc độ quay rt khó khăn. Nguyên nhân là s tác động qua
li ca t thông rotor và moment quay ca động cơ, t thông rotor là đại lượng rt khó
đo chính xác [2], [3]. Điu này dn đến vic điu khin chính xác moment quay và tc
độ
quay gp khó khăn, hiu sut động cơ thp. Nh s phát trin nhanh chóng ca
ngành công nghip vi x lý, đin t công sut nên vic áp dng các phương pháp phc
tp vào điu khin động cơ không đồng b ngày càng tr nên d dàng hơn. Mt trong
nhng phương pháp ti ưu hin nay là phương pháp điu khin định hướng t thông
(Field orientated control – FOC).
Phương pháp FOC gm có các loi sau:
điu khin định hướng theo t thông stator
điu khin định hướng theo t thông rotor.Tuy nhiên phương pháp điu khin định
hướng theo t thông rotor có nhiu ưu đim vượt tri: ng dng phương pháp vector
không gian ta có th d dàng xây dng mô hình động cơ và các phương trình trên h
ta độ (d – q), trit tiêu thành phn t thông rotor trên trc (q), còn thành phn t thông
rotor trên trc (d) có th xem như mt đại l
ượng mt chiu, các đại lượng dòng đin,
đin áp khi được chiếu lên hai trc ta độ d và q cũng là các thành phn mt chiu [1].
Vi nhng ưu đim như trên, tác gi tp trung nghiên cu v phương pháp điu khin
động cơ không đồng b định hướng theo t thông rotor.
Cu trúc ca h thng điu khin định hướng t thông rotor trong đ
iu khin động
cơ không đồng b ba pha được trình bày như hình 3.1.Bng vic mô t các thành phn
ca động cơ không đồng b ba pha trên h ta độ t thông rotor (d – q), vector dòng
stator
s
i
r
s chia thành hai thành phn
sd
i
sq
i , thành phn
sd
i điu khin t thông rotor
Truyền động điện thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện thông minh - Người đăng: Dat Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Truyền động điện thông minh 9 10 298