Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
Ch¬ng 7
hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng
§7.1. c¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tù ®éng
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu c«ng nghÖ: cÇn thay ®æi tèc ®é, thay
®æi hµnh tr×nh lµm viÖc cña c¬ cÊu s¶n xuÊt ...
XuÊt ph¸t tõ chÕ ®é lµm viÖc cña HT §KT§: khëi ®éng,
chuyÓn ®æi tèc ®é, h·m, ®¶o chiÒu, dõng m¸y ...
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu kü thuËt, kinh tÕ: ®iÒu chØnh tèc ®é, æn
®Þnh, chÝnh x¸c cao, an toµn ... vµ kinh tÕ.
Tõ ®ã cÇn cã nh÷ng nguyªn t¾c §KT§ ®Ó thùc hiÖn ®îc
c¸c yªu cÇu trªn, ®ång thêi tù ®éng h¹n chÕ c¸c ®¹i lîng cÇn h¹n
chÕ: dßng ®iÖn cho phÐp, m« men cho phÐp, tèc ®é cho phÐp,
c«ng suÊt cho phÐp, ...
7.1.1. §iÒu khiÓn tù ®éng theo nguyªn t¾c thêi gian
7.1.1a. Néi dung
Cã ®å thÞ khëi ®éng §M
®l
víi 2 cÊp ®iÖn trë phô:
Trang 202
- Trªn h×nh 7-1, tr×nh bµy ®Æc tÝnh khëi ®éng: ω(I
), ω(t),
I(t) cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp, cã 2 cÊp khëi
®éng (dïng ®iÖn trë phô h¹n chÕ dßng khëi ®éng).
- Qua ®å thÞ khëi ®éng ë trªn, ta thÊy: viÖc ng¾n m¹ch c¸c
cÊp ®iÖn trë phô cã thÓ x¶y ra sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt
®Þnh:
+ CÊp thø nhÊt ®îc ng¾n m¹ch sau kho¶ng thêi gian t
1
tõ khi b¾t ®Çu khëi ®éng.
+ CÊp thø 2 ®îc ng¾n m¹ch sau kho¶ng thêi gian t
2
kÓ tõ
khi b¾t ®Çu ng¾n m¹ch cÊp 1...
- C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ë c¸c thêi ®iÓm trªn ®îc t¹o ra
nhê c¸c r¬ le thêi gian. Thêi gian duy tr× cña c¸c r¬ le thêi gian
hiÖn nay cã thÓ ®¹t: t
d.tr
= 0,05s ÷ 2 h, vµ lín h¬n.
- Thêi gian thùc hiÖn c¸c cÊp khëi ®éng (t
dtr.k®
) ®îc x¸c
®Þnh theo tÝnh to¸n qu¸ tr×nh qu¸ ®é cña hÖ thèng T§§ T§.
Khi M(ω) [ hay I(ω) ] lµ tuyÕn tÝnh th× thêi gian qu¸ tr×nh
qu¸ ®é gi÷a hai cÊp tèc ®é lµ:
1đgi
đgi
1đgiđgi
i1i
1đgi
đgi
1đgi
đgi
ciôđ
M
M
ln
MM
J
M
M
ln
J
M
M
lnTt
++
+
++
ωω
=
β
==
(7-1)
ω ω I
XL
I
1
d e
ω(t)
b
c
I
2
I(t)
I
c
a
0 I
c
I
2
I
1
I
0 t
1
t
2
t
3
t
H×nh 7 - 1: C¸c ®Æc tÝnh c¬ vµ qu¸ ®é khi khëi ®éng
2
- Thêi gian chØnh ®Þnh cña r¬ le thêi gian ®Ó thùc hiÖn gia
tèc tõ tèc ®é thø i ®Õn tèc ®é thø i+1 lµ:
1
TN
t
= t
- t
o
(7-2)
Trong ®ã: t
- lµ thêi gian qu¸ ®é gi÷a 2 cÊp tèc ®é.
t
o
- lµ thêi gian t¸c ®éng cña c¸c thiÕt bÞ, khÝ cô trong m¹ch
cã liªn quan ®Õn sù t¸c ®éng cña r¬ le thêi gian.
Trang 203
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 592