Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
§ 3.4. c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬
Kh«ng ®ång bé b»ng thay ®æi th«ng sè:
3.4.1. VÊn ®Ò ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ §K:
§éng c¬ §K, ®îc sö dông réng r·i trong thùc tÕ. ¦u ®iÓm næi
bËt cña nã lµ: cÊu t¹o ®¬n gi¶n, lµm viÖc tin cËy, vèn ®Çu t Ýt, gi¸
thµnh h¹, träng lîng, kÝch thíc nhá h¬n khi dïng c«ng suÊt ®Þnh
møc so víi ®éng c¬ mét chiÒu.
Sö dông trùc tiÕp líi ®iÖn xoay chiÒu 3 pha
Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é vµ khèng chÕ c¸c qu¸ tr×nh
qu¸ ®é khã kh¨n h¬n, c¸c ®éng c¬ §K lång sãc cã c¸c chØ tiªu khëi
®éng xÊu, (dßng khëi ®éng lín, m«men khëi ®éng nhá).
Trong thêi gian gÇn ®©y, do ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ t¹o b¸n
dÉn c«ng suÊt vµ kü thuËt ®iÖn tin häc, ®éng c¬ §K míi ®îc khai
th¸c c¸c u ®iÓm cña chóng. Nã trë thµnh hÖ truyÒn ®éng c¹nh tranh
cã hiÖu qu¶ so víi hÖ Tiristor - §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.
Qua ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ §K:
th
th
th
thth
as2
s
s
s
s
)asI(M2
M
++
+
= (3-13)
Trong ®ã:
2
nm
2
1
'
2
th
XR
R
s
+
±=
Σ
(3-14)
Vµ:
(
)
2
nm
2
11o
2
f1
th
XRR.2
U.3
M
+±ω
±= (3-15)
2
nm
2
1
'
2
th
XR
R
s
+
±=
Σ
(3-16)
Trang 104
Qua biÓu thøc (3-13), (3-14), (3-15), (3-16) ta thÊy r»ng khi
thay ®æi c¸c th«ng sè ®iÖn trë, ®iÖn kh¸ng, ®iÖn ¸p, tÇn sè, sè ®«i cùc
th× sÏ thay ®æi ®îc s
th
, M
th
vµ sÏ ®iÒu chØnh ®îc tèc ®é cña ®éng c¬
§K.
3.4.2. §iÒu chØnh téc ®é ®éng c¬ §K b»ng c¸ch
thay ®æi ®iÖn trë phô m¹ch r«to (R
2f
):
Qua c¸c biÓu thøc (3-14), (3-15), khi thay ®æi ®iÖn trë phô trong
m¹ch r«to ®éng c¬ §K sÏ lµm cho s
th
thay ®æi tû lÖ cßn M
th
th× kh«ng
thay ®æi, v× vËy sÏ thay ®æi ®îc tèc ®é ω cña ®éng c¬ §K nh trªn
h×nh 3-6:
* Nguyªn lý ®iÒu chØnh: khi thay ®æi R
2f
víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c
nhau, th× s
th
sÏ thay ®æi tû lÖ, con` M
th
= const, ta sÏ ®îc mét hä ®Æc
tÝnh c¬ cã chung ω
o
, M
th
, cã tèc ®é kh¸c nhau vµ cã c¸c tèc ®é lµm
viÖc x¸c lËp t¬ng øng.
Qua h×nh 3-6, ta cã: M
th
= const
~
ω
ω
0
ω
TN
TN
S
th.TN
ω
1
§K
R
2f1
ω
2
S
th.1
R
2f2
R
2f.ic
R
2f
S
th.2
0 M
nm
M
c
M
th
M
a)
b)
H
×nh 3-6: a) S¬ ®å ®iÒu chØnh tèc ®é.
b) C¸c ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ §K
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 383