Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
ch¬ng 6
chän c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn
§6.1. Kh¸i niÖm chung
Muèn hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng (HT T§§T§) lµm
viÖc ®óng c¸c chØ tiªu kü thuËt, kinh tÕ vµ an toµn, cÇn chän ®óng
®éng c¬ ®iÖn.
NÕu chän ®éng c¬ kh«ng phï hîp, c«ng suÊt ®éng c¬ qu¸
lín, sÏ lµm t¨ng gi¸ thµnh, gi¶m hiÖu suÊt truyÒn ®éng vµ gi¶m hÖ
sè c«ng suÊt cosϕ.
Ngîc l¹i, nÕu chän ®éng c¬ cã c«ng suÊt qu¸ nhá so víi
yªu cÇu th× cã thÓ ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc ®îc hoÆc bÞ qu¸ t¶i
dÉn ®Õn ph¸t nãng qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp g©y ch¸y hoÆc gi¶m tuæi
thä ®éng c¬.
Khi chän ®éng c¬ ph¶i c¨n cø vµo trÞ sè vµ chÕ ®é lµm viÖc
cña phô t¶i; ph¶i xÐt ®Õn sù ph¸t nãng cña ®éng c¬ lóc b×nh
thêng còng nh lóc qu¸ t¶i.
Khi m¸y ®iÖn lµm viÖc sÏ ph¸t sinh c¸c tæn thÊt c«ng suÊt
P vµ tæn thÊt n¨ng lîng:
(6-1)
=
1
dt.PW
Tæn thÊt nµy sÏ ®èt nãng m¸y ®iÖn. NÕu m¸y ®iÖn kh«ng cã
sù trao ®æi nhiÖt víi m«i trêng th× nhiÖt ®é trong m¸y ®iÖn sÏ
t¨ng ®Õn v« cïng vµ lµm ch¸y m¸y ®iÖn. Thùc tÕ th× trong qu¸
tr×nh lµm viÖc, m¸y ®iÖn cã trao ®æi nhiÖt víi m«i trêng nªn
nhiÖt ®é trong nã chØ t¨ng ®Õn méi gi¸ trÞ æn ®Þnh nµo ®ã.
§èi víi vËt thÓ ®ång nhÊt ta cã:
P.dt = C.dτ + A.τ.dt (6-2)
Trang 178
Trong ®ã:
τ = (t
o
- t
o
mt
) lµ nhiÖt sai (®é chªnh nhiÖt ®é gi÷a m¸y ®iÖn
vµ m«i trêng, tÝnh theo ®é
o
C).
t
o
lµ nhiÖt ®é cña m¸y ®iÖn (
o
C).
t
o
mt
lµ nhiÖt ®é m«i trêng (
o
C).
A lµ hÖ sè to¶ nhiÖt cña m¸y ®iÖn (Jul/ cal.
o
C).
C lµ nhiÖt dung cña m¸y ®iÖn (Jul/
o
C).
dt lµ kho¶ng thêi gian nhá (s).
Gi¶i ph¬ng tr×nh (6-2) ta ®îc:
+ Qu¸ tr×nh ®èt nãng khi m¸y ®iÖn lµm viÖc (nhiÖt sai t¨ng):
τ = τ
«®
+ (τ
- τ
«®
).e
-t/
θ
(6-3)
+ C¸c ®êng cong ph¸t nãng vµ nguéi l¹nh cña m¸y ®iÖn:
τ τ
θ
τ
«®
τ
τ
τ
«®
t θ
o
t
3θ 3θ
o
a) b)
H×nh 6 - 1: §êng cong ph¸t nãng (a) vµ nguéi l¹nh (b)
tæng qu¸t
Trong ®ã:
τ
«®
= Q/ A lµ nhiÖt sai æn ®Þnh cña m¸y ®iÖn khi t = .
Trang 179
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 810