Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
§ 2.3. §ÆC TÝNH C¥ CñA ®éng c¬ mét chiÒu
kÝch tõ NèI TIÕP (§M
nt
) Vµ HçN HîP (§M
hh
)
2.3.1. S¬ ®å nèi d©y cña §M
nt
:
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp (§M
nt
): nguån mét
chiÒu cÊp chung cho phÇn øng nèi tiÕp víi kÝch tõ.
Tõ s¬ ®å nguyªn lý ta thÊy dßng kÝch tõ chÝnh lµ dßng phÇn øng,
nªn tõ th«ng cña ®éng c¬ phô thuéc vµo dßng phÇn øng vµ phô t¶i cña
®éng c¬.
Theo s¬ ®å h×nh 2-10a, cã thÓ viÕt ph¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn
¸p cña m¹ch phÇn øng nh sau:
U = E + R.I
= kφω + R.I
(2-39)
Trong ®ã: U lµ ®iÖn ¸p nguån, (V)
R = R
+ R
kt
+ R
f
(2-40)
Trong nµy: R
lµ ®iÖn trë phÇn øng ®éng c¬.
R
kt
lµ ®iÖn trë cuén d©y kÝch tõ
R
f
lµ ®iÖn trë phô m¾c thªm vµo m¹ch phÇn øng
Trang 44
T¬ng tù §M
®l
, tõ c¸c ph¬ng tr×nh trªn ta rót ra:
I
k
RR
k
U
æf
φ
+
φ
=ω (2-41)
M
)k(
RR
k
U
2
æf
φ
+
φ
=ω (2-42)
Tõ th«ng φ phô thuéc vµo dßng kÝch tõ I
kt
theo ®Æc tÝnh tõ ho¸
nh ®êng c trªn h×nh 2-10b. §ã lµ quan hÖ gi÷a tõ th«ng φ víi søc
tõ ®éng kÝch tõ F
kt
cña ®éng c¬. mµ: F
kt
= I
kt
.W
kt
. Khi cho dßng kÝch
tõ b»ng ®Þnh møc th× tõ th«ng ®éng c¬ sÏ ®¹t ®Þnh møc.
φ
§Ó ®¬n gi¶n ho¸ khi thµnh lËp ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ §M
nt
, ta
coi m¹ch tõ cña ®éng c¬ lµ cha b¶o hoµ, quan hÖ gi÷a tõ th«ng víi
dßng kÝch tõ lµ tuyÕn tÝnh ®êng d trªn h×nh 2-10b:
φ = C.I
kt
; (C - hÖ sè tØ lÖ) (2-43)
NÕu bá qua ph¶n øng phÇn øng, ta cã:
φ = C.I
kt
= C.I
= C.I (2-44)
KÕt hîp (2-44) víi (2-39) ta ®îc ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn
cña §M
nt
:
ω= =
U
kCI I
B
..
R
k.C
A
1
(2-45)
Víi: A
1
=
C.
k
U
= const ; B =
C.
k
R
= const ;
MÆt kh¸c:
M = k.φ.I = k.C.I
2
(2-46)
Nªn:
I
M
kC
=
.
(2-47)
Trang 45
I
I
kt
U
+
-
R
f
E
Ckt
d c
φ
®m
F
kt®m
F
kt
a)
b)
H
×nh 2-10: a) S¬ ®å nèi d©y §M
nt
b) §Æc tÝnh tõ ho¸ cña §M
nt
.
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 359