Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
Ch¬ng 2:
§ÆC TÝNH C¥ CñA §éng c¬ ®iÖn
§ 2.1. KH¸I NIÖM CHUNG
Ch¬ng 1 ®· cho ta thÊy, khi ®Æt hai ®êng ®¾c tÝnh c¬ M(ω) vµ
M
c
(ω) lªn cïng mét hÖ trôc täa ®é, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc tr¹ng th¸i
lamg viÖc cña ®éng c¬ vµ cña hÖ (xem h×nh 1-2 vµ h×nh 1-3): tr¹ng
th¸i x¸c lËp khi M = M
c
øng víi giao ®iÓm cña hai ®êng ®Æc tÝnh
M(ω) vµ M
c
(ω); hoÆc tr¹ng th¸i qu¸ ®é khi M M
c
t¹i nh÷ng vïng cã
ω ω
xl
; tr¹ng th¸i ®éng c¬ thuéc gãc phÇn t thø nhÊt vµ thø ba; hoÆc
tr¹ng th¸i h·m thuéc gãc phÇn t thø hai vµ thø t.
Khi ph©n tÝch c¸c hÖ truyÒn ®éng, ta thêng coi m¸y s¶n xuÊt ®·
cho tríc, nghÜa lµ coi nh biÕt tríc ®Æc tÝnh c¬ M
c
(ω) cña nã. VËy
muèn t×m kiÕm mét tr¹ng th¸i lµm viÖc víi nh÷ng th«ng sè yªu cÇu
nh tèc ®é, m«men, dßng ®iÖn ®éng c¬ v... ta ph¶i t¹o ra nh÷ng ®Æc
tÝnh c¬ cña ®éng c¬ t¬ng øng. Muèn vËy, ta ph¶i ta ph¶i n¾m v÷ng
c¸c ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ vµ c¸c ®Æc tÝnh c¬ cña c¸c lo¹i ®éng c¬
®iÖn, tõ ®ã hiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p t¹o ra c¸c ®Æc tÝnh c¬ nh©n t¹o
phï hîp víi m¸y s¶n xuÊt ®· cho vµ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ sao cho cã
®îc c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc theo yªu cÇu c«ng nghÖ.
Mçi ®éng c¬ cã mét ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn x¸c ®Þnh bëi c¸c sè
liÖu ®Þnh møc cña nã. Trong nhiÒu trêng hîp ta coi ®Æc tÝnh nµy nh
lo¹t sè liÖu cho tríc. MÆt kh¸c nã cã thÓ cã v« sè ®Æc tÝnh c¬ nh©n
t¹o cã ®îc do biÕn ®æi mét hoÆc vµi th«ng sè cña nguån, cña m¹ch
®iÖn ®éng c¬, hoÆc do thay ®æi c¸ch nèi d©y cña m¹ch, hoÆc do dïng
thªm thiÕt bÞ biÕn ®æi. Do ®ã bÊt kú th«ng sè nµo cã ¶nh hëng ®Õn
h×nh d¸ng vµ vÞ trÝ cña ®Æc tÝnh c¬, ®Òu ®îc coi lµ th«ng sè ®iÒu
khiÓn ®éng c¬, vµ t¬ng øng lµ mét ph¬ng ph¸p t¹o ®Æc tÝnh c¬ nh©n
t¹o hay ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh.
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn cã thÓ viÕt theo d¹ng
thuËn M = f(ω) hay d¹ng ngîc ω = f(M).
Trang 20
§ 2.2. §ÆC TÝNH C¥ CñA ®éng c¬ mét chiÒu
kÝch tõ ®éc lËp (§M
®l
)
2.2.1. S¬ ®å nèi d©y cña §M
®l
vµ §M
ss
:
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp (§M
®l
): nguån mét
chiÒu cÊp cho phÇn øng vµ cÊp cho kÝch tõ ®éc lËp nhau.
Khi nguån mét chiÒu cã c«ng suÊt v« cïng lín vµ ®iÖn ¸p kh«ng
®æi th× cã thÓ m¾c kÝch tõ song song víi phÇn øng, lóc ®ã ®éng c¬
®îc gäi lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song (§M
ss
).
2.2.2. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña §M
®l
:
C¸c th«ng sè ®Þnh møc:
n
®m
(vßng/phót); ω
®m
(Rad/sec); M
®m
(N.m hay KG.m); Φ
®m
(Wb);
f
®m
(Hz); P
®m
(KW); U
®m
(V); I
®m
(A); ...
C¸c th«ng sè tÝnh theo c¸c hÖ ®¬n vÞ kh¸c:
ω
*
= ω/ω
®m
; M
*
= M/M
®m
; I
*
= I/I
®m
; Φ
*
= Φ/Φ
®m
; R
*
= R/R
®m
;
R
cb
= U
®m
/I
®m,
;
ω%; M%; I%; ...
Trang 21
a) b)
H
×nh 2-1: a) S¬ ®å nèi d©y ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp.
b) S¬ ®å nèi d©y ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song.
Ckt
R
ktf
I
kt
I
I
I
kt
+ U -
+ U
kt
-
R
ktf
R
f
E
R
f
E
+ U
-
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 132