Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
Ch¬ng 3
§iÒu chØnh c¸c th«ng sè ®Çu ra cña
HÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn
§ 3.1. kh¸I niÖm chung:
3.1.1. C¸c ®Þnh nghÜa:
HÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn kh«ng chØ lµm nhiÖm vô biÕn ®æi
®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng, mµ cßn ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¬
cÊu c«ng t¸c theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña m¸y s¶n xuÊt. Yªu cÇu c«ng
nghÖ cã thÓ ®îc ®¶m b¶o nÕu hÖ cã kh¶ n¨ng ®Æt tríc c¸c th«ng sè
gia c«ng cho tøng c«ng ®o¹n, duy tr× c¸c th«ng sè ®ã víi mét ®é chÝnh
x¸c nµo ®ã (nh tèc ®é, m«men, gia tèc, vÝ trÝ cña c¬ cÊu c«ng t¸c ),
cìng bøc thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ®ã theo ý muèn, h¹n chÕ gi¸ trÞ cña
chóng theo møc cho phÐp cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hoÆc theo kh¶ n¨ng
vÒ ®é bÒn, ®é qu¸ t¶i cña m¸y.
C¸c th«ng sè gia c«ng nãi trªn cã liªn quan ®Õn m«men M vµ
tèc ®é ω cña ®éng c¬ ®iÖn, cã c¸c mèi quan hÖ ®îc ®Þnh nghÜa:
a) C¸c th«ng sè ®Çu ra hay cßn gäi lµ th«ng sè ®îc ®iÒu chØnh:
§ã lµ m«men (M), tèc ®é (ω) cña ®éng c¬,
Do M vµ ω lµ 2 trôc cña mÆt ph¼ng täa ®é ®Æc tÝnh c¬ [M, ω],
nªn viÖc ®iÒu chØnh chóng thêng gäi lµ “®iÒu chØnh täa ®é”.
b) C¸c th«ng sè ®Çu vµo hay cßn gäi lµ th«ng sè ®iÒu chØnh:
+ §èi víi ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu, th«ng sè ®Çu vµo lµ ®iÖn trë
phÇn øng R
(ho¹c R
f
), tõ th«ng Φ (hoÆc ®iÖn ¸p kÝch tõ U
kt
; dßng
®iÖn kÝch tõ I
kt
) vµ ®iÖn ¸p phÇn øng U
.
+ §èi víi ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé, th«ng sè ®Çu vµo lµ ®iÖn
trë m¹ch r«to R
2
(ho¹c R
2f
), ®iÖn trë m¹ch stato R
1
, ®iÖn kh¸ng stato
x
1
, ®iÖn ¸p stato u
1
vµtÇn sè cña dßng ®iÖn stato f
1
.
Trang 92
+ §èi víi ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé, th«ng sè ®Çu vµo lµ tÇn sè cña
dßng ®iÖn stato f
1
.
c) C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn:
Lµ c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô lµm thay ®æi c¸c th«ng sè ®Çu vµo.
Chó ý, ngêi ta thêng gäi viÖc ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè ®Çu ra
lµ “®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn”.
3.1.2. Môc ®Ých ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè ®Çu ra cña ®éng c¬:
Tïy theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña m¸y s¶n xuÊt, viÖc ®iÒu chØnh
M, ω nh»m thùc hiÖn c¸c môc ®Ých sau:
+ §Æt gi¸ trÞ lµm viÖc vµ duy tr× møc ®¹t ®ã, vÝ dô duy tr× tèc ®é
lµm viÖc khi phô t¶i thay ®æi ngÉu nhiªn.
+ Thay ®æi th«ng sè theo quy luËt yªu cÇu, vÝ dô trong thêi gian
khëi ®éng vµ t¨ng tèc ®éng c¬ thang m¸y tõ 0 lªn ®Õn tèc ®é æn ®Þnh,
m«men lóc ®Çu ph¶i t¨ng tuyÕn tuyÕn tÝnh theo thêi gian, sau ®ã gi÷
kh«ng ®æi, vµ cuèi cïng gi¶m tuyÕn tÝnh cho ®Õn khi M = M
c
.
+ H¹n chÕ th«ng sè ë mét møc ®é cho phÐp, vÝ dô h¹n chÕ dßng
®iÖn khëi ®éng I
I
cp
.
+ T¹o ra mét quy luËt chuyÓn ®éng cho c¬ cÊu c«ng t¸c (tøc cho
trôc ®éng c¬) theo quy luËt cho tríc ë ®Çu vµo víi mét ®é chÝnh x¸c
nµo ®ã.
3.1.3. §iÒu chØnh kh«ng tù ®éng vµ ®iÒu chØnh tù ®éng:
a) §iÒu chØnh kh«ng tù ®éng:
Lµ viÖc thay ®æi th«ng sè ®Çu ra b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn th«ng
sè ®Çu vµo mét c¸ch rêi r¹c. Mçi lÇn t¸c ®éng ta cã mét gi¸ trÞ kh«ng
®æi cña th«ng sè ®Çu vµo vµ t¬ng øng ta ®îc mét ®êng ®Æc tÝnh c¬
(nh©n t¹o). Khi ®éng c¬ lµm viÖc, c¸c nhiÔu lo¹n (nh phô t¶i thay
®æi, ®iÖn ¸p nguån dao ®éng, ) sÏ t¸c ®éng vµo hÖ, nhng th«ng sè
®Çu vµo vÉn gi÷ kh«ng ®æi nªn ®iÓm lµm viÖc cña ®éng c¬ chØ di
chuyÓn trªn mét ®êng ®Æc tÝnh c¬.
Trang 93
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 815