Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
§ 2.4. §ÆC TÝNH C¥ CñA ®éng c¬ kh«ng ®ång bé (§K)
2.4.1. C¸c gi¶ thiÕt, s¬ ®å thay thÕ, ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ §K:
2.4.1.1. C¸c gi¶ thiÕt:
Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é vµ khèng chÕ c¸c qu¸ tr×nh
qu¸ ®é khã kh¨n h¬n, c¸c ®éng c¬ §K lång sãc cã c¸c chØ tiªu khëi
®éng xÊu (dßng khëi ®éng lín, m«men khëi ®éng nhá).
§Ó ®¬n gi¶n cho viÖc kh¶o s¸t, nghiªn cøu, ta gi¶ thiÕt:
+ Ba pha cña ®éng c¬ lµ ®èi xøng.
+ C¸c th«ng sè cña m¹ch kh«ng thay ®æi nghÜa lµ kh«ng phô
thuéc nhiÖt ®é, tÇn sè, m¹ch tõ kh«ng b¶o hoµ nªn ®iÖn trë, ®iÖn
kh¸ng, ... kh«ng thay ®æi.
+ Tæng dÉn cña m¹ch vßng tõ ho¸ kh«ng thay ®æi, dßng tõ ho¸
kh«ng phô thuéc t¶i mµ chØ phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo stato.
+ Bá qua c¸c tæn thÊt ma s¸t, tæn thÊt trong lâi thÐp.
+ §iÖn ¸p líi hoµn toµn sin vµ ®èi xøng.
Trang 56
2.4.1.2. S¬ ®å thay thÕ:
Víi c¸c gi¶ thiÕt trªn ta cã s¬ ®å thay thÕ 1 pha cña ®éng c¬
nh h×nh 2-23.
X
2
I
1
X
1
R
1
Trong ®ã:
R
2
/s
I
2
X
µ
§én
g
c¬ kh«n
g
®ån
g
(§K) nh h×nh 2-21,
®îc sö dôn
g
rén
g
r·i
tron
g
thùc tÕ. ¦u ®iÓm
nçi bËt cña nã lµ: cÊu t¹o
®¬n
g
i¶n, lµm viÖc tin
y
, vèn ®Çu t Ýt,
g
thµnh h¹, trän
g
lîn
g
,
kÝch thíc nhá h¬n khi
cïn
g
c«n
g
suÊt ®Þnh møc
so víi ®én
g
c¬ mét
chiÒu. Sö dôn
g
trùc tiÕ
p
líi ®iÖn xoa
y
chiÒu 3
pha ...
U
1f
lµ trÞ sè hiÖu dông cña
U
1f
®iÖn ¸p pha stato (V).
I
1
, I
µ
, I
2
lµ c¸c dßng stato,
m¹ch tõ hãa, r«to ®·
quy ®æi vÒ stato (A).
X
1
, X
µ
, X
2
lµ ®iÖn kh¸ng stato, m¹ch tõ, r«to ®· quy ®æi vÒ stato ().
R
1
, R
µ
, R
2
lµ ®iÖn trë stato, m¹ch tõ, r«to ®· quy ®æi vÒ stato ().
R
2f
lµ ®iÖn trë phô (nÕu cã) ë mçi pha r«to ®· quy ®æi vÒ stato ().
s lµ hÖ sè trît cña ®éng c¬:
0
0
1
1
s
ω
ω
ω
=
ω
ω
ω
= (2-58)
Trong ®ã:
ω
1
=
ω
0
lµ tèc ®é cña tõ trêng quay ë stato ®éng c¬,
cßn gäi lµ tèc ®é ®ång bé (rad/s):
p
f2
1
01
π
=ω=ω (2-59)
ω
lµ tèc ®é gãc cña r«to ®éng c¬ (rad/s).
Trong ®ã: f
1
lµ tÇn sè cña ®iÖn ¸p nguån ®Æt vµo stato (Hz),
p lµ sè ®«i cùc cña ®éng c¬,
2.4.1.3. BiÓu ®å n¨ng lîng cña §K:
Víi c¸c gi¶ thiÕt ë trªn, ta cã biÓu ®å n¨ng lîng cña ®éng c¬
§K 3 pha nh h×nh 2-24:
Trang 57
§K
ls
H
×nh 2-21:
§éng c¬ kh«ng ®ång bé lång s
(§K
ãc
ls
) vµ d©y quÊn (§K
dq
)
~
~
I
µ
R
2f
/s
R
µ
H
×nh 2-23: S¬ ®å thay thÕ §K
dq
R
2f
§K
dq
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 107