Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

Ths. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

Ph−¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ trong tr−êng hîp nµy lµ:

2.4.4. C¸c ®Æc tÝnh c¬ khi h·m ®éng c¬ §K:

M≈

§éng c¬ ®iÖn §K còng cã ba tr¹ng th¸i h·m: h·m t¸i sinh, h·m
ng−îc vµ h·m ®éng n¨ng.
2.4.4.1. H·m t¸i sinh:
§éng c¬ §K khi h·m t¸i sinh: ω > ωo, vµ cã tr¶ n¨ng l−îng vÒ
l−íi.
H·m t¸i sinh ®éng c¬ §K th−êng x¶y ra trong c¸c tr−êng hîp
nh−: cã nguån ®éng lùc quay r«to ®éng c¬ víi tèc ®é ω > ωo (nh− h×nh
2-34a,b), hay khi gi¶m tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch t¨ng sè ®«i cùc (nh−
h×nh 2-35a,b), hoÆc khi ®éng c¬ truyÒn ®éng cho t¶i cã d¹ng thÕ n¨ng
lóc h¹ t¶i víi |ω| > |-ωo| b»ng c¸ch ®¶o 2 trong 3 pha stato cña ®éng c¬
(nh− h×nh 2-6a,b).

2M th
s s th
+
s th
s

(2-83)

R '2Σ
; và
X nm

M th ≈

3U12f
2ω0 X nm

Víi:

s th ≈

Vµ:

ω > ω0 ; I’2 = Ihts < 0 ; M = Mhts < 0 (t¹i ®iÓm B)

(2-84)

b) H·m t¸i sinh khi gi¶m tèc ®é b»ng c¸ch t¨ng sè ®«i cùc:
§éng c¬ ®ang lµm viÖc ë ®iÓm A, víi p1, nÕu ta t¨ng sè ®«i cùc
lªn p2 > p1 th× ®éng c¬ sÏ chuyÓn sang ®Æc tÝnh cã ω2 vµ lµm viÖc víi
tèc ®é ω > ω2, trë thµnh m¸y ph¸t, hay lµ HTS, h×nh 2-35.

a) H·m t¸i sinh khi MSX trë thµnh nguån ®éng lùc:
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khi m¸y s¶n xuÊt (MSX) trë thµnh
nguån ®éng lùc lµm quay r«to ®éng c¬ víi tèc ®é ω > ω0, ®éng c¬ trë
thµnh m¸y ph¸t ph¸t n¨ng l−îng tr¶ l¹i nguån, hay gäi lµ h·m t¸i sinh,
h×nh 2-34.

B (m/f)
ω0
HTS

§K

§K

MSX

A(®/c)

a)

0

M

b)

H×nh 2-34: a) S¬ ®å nèi d©y §K khi h·m t¸i sinh (HTS)
b) §Æc tÝnh h·m t¸i sinh khi: ω >
Trang 70

ω02

C

HTS
Mhts

a)
M c( ω )

Mhts

(®/c)
A

p1 < p2
R2f

MSX
R2f

ω01

B(m/f)

ω

~

ω

~

0

Mc

M

b)

H×nh 2-35: a) S¬ ®å nèi d©y §K khi HTS b»ng c¸ch t¨ng p
b) §Æc tÝnh HTS khi thay ®æi sè ®«i cùc: p2 > p1.
Ph−¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ trong tr−êng hîp nµy chØ kh¸c lµ:

s th ≈
Vµ:

2πf1
3U12f
R '2 Σ
;
; và ω0 =
; M th ≈
p2
2ω02 X nm 2
X nm 2

(2-85)

ω > ω02 ; I’2 = Ihts < 0 ; M = Mhts < 0 (®o¹n Bω02)
Trang 71

Ths. Kh−¬ng C«ng Minh

Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng

c) H·m t¸i sinh khi ®¶o chiÒu tõ tr−êng stato ®éng c¬:
§éng c¬ ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é ®éng c¬ (®iÓm A), nÕu ta ®¶o
chiÒu tõ tr−êng stato, hay ®¶o 2 trong 3 pha stato ®éng c¬ (hay ®¶o thø
tù pha ®iÖn ¸p stato ®éng c¬), víi phô t¶i lµ thÕ n¨ng, ®éng c¬ sÏ ®¶o
chiÒu quay vµ lµm viÖc ë chÕ ®é m¸y ph¸t (hay h·m t¸i sinh, ®iÓm D),
nh− trªn h×nh 2-36. Nh− vËy khi h¹ hµng ta cã thÓ cho ®éng c¬ lµm
viÖc ë chÕ ®é m¸y ph¸t, ®ång thêi t¹o ra m«men h·m ®Ó cho ®én...
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
2.4.4. C¸c ®Æc tÝnh c¬ khi h·m ®éng c¬ §K:
§éng c¬ ®iÖn §K còng cã ba tr¹ng th¸i h·m: h·m t¸i sinh, h·m
ngîc vµ h·m ®éng n¨ng.
2.4.4.1. H·m t¸i sinh:
§éng c¬ §K khi h·m t¸i sinh: ω > ω
o
, vµ cã tr¶ n¨ng lîng vÒ
líi.
H·m t¸i sinh ®éng c¬ §K thêng x¶y ra trong c¸c trêng hîp
nh: cã nguån ®éng lùc quay r«to ®éng c¬ víi tèc ®é ω > ω
o
(nh h×nh
2-34a,b), hay khi gi¶m tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch t¨ng sè ®«i cùc (nh
h×nh 2-35a,b), hoÆc khi ®éng c¬ truyÒn ®éng cho t¶i cã d¹ng thÕ n¨ng
lóc h¹ t¶i víi |ω| > |-ω
o
| b»ng c¸ch ®¶o 2 trong 3 pha stato cña ®éng c¬
(nh h×nh 2-6a,b).
a) H·m t¸i sinh khi MSX trë thµnh nguån ®éng lùc:
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khi m¸y s¶n xuÊt (MSX) trë thµnh
nguån ®éng lùc lµm quay r«to ®éng c¬ víi tèc ®é ω > ω
0
, ®éng c¬ trë
thµnh m¸y ph¸t ph¸t n¨ng lîng tr¶ l¹i nguån, hay gäi lµ h·m t¸i sinh,
h×nh 2-34.
Trang 70
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ trong trêng hîp nµy lµ:
s
s
s
s
M2
M
th
th
th
+
(2-83)
Víi:
nm0
2
f1
th
nm
'
2
th
X2
U3
M ;
X
R
s
ω
Σ
(2-84)
Vµ:
ω > ω
0
; I
2
= I
hts
< 0 ; M = M
hts
< 0 (t¹i ®iÓm B)
b) H·m t¸i sinh khi gi¶m tèc ®é b»ng c¸ch t¨ng sè ®«i cùc:
§éng c¬ ®ang lµm viÖc ë ®iÓm A, víi p
1
, nÕu ta t¨ng sè ®«i cùc
lªn p
2
> p
1
th× ®éng c¬ sÏ chuyÓn sang ®Æc tÝnh cã ω
2
vµ lµm viÖc víi
tèc ®é
ω > ω
2
, trë thµnh m¸y ph¸t, hay lµ HTS, h×nh 2-35.
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ trong trêng hîp nµy chØ kh¸c lµ:
2
1
0
2nm02
2
f1
th
2nm
'
2
th
p
f2
;
X2
U3
M ;
X
R
s
π
=ω
ω
Σ
; (2-85)
Vµ: ω > ω
02
; I
2
= I
hts
< 0 ; M = M
hts
< 0 (®o¹n Bω
02
)
Trang 71
§K
~
R
2f
a)
H
×nh 2-34: a) S¬ ®å nèi d©y §K khi h·m t¸i sinh (HTS)
b) §Æc tÝnh h·m t¸i sinh khi: ω >
MSX
ω
ω
0
M
hts
0 M
B (m/f)
A(®/c)
M
c
(ω)
b)
HTS
H
×nh 2-35: a) S¬ ®å nèi d©y §K khi HTS b»ng c¸ch t¨ng p
b) §Æc tÝnh HTS khi thay ®æi sè ®«i cùc: p
2
> p
1
.
ω
ω
01
M
hts
0 M
c
M
B(m/f)
A
b)
C
p
1
< p
2
ω
02
(®/c)
~
§K
MSX
HTS
R
2f
a)
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 681