Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
t
T
M
M
ss
M
M
s
s
ss
ss
ss
s
ss
ss
ss
t
t
c
bd
t
c
t
bd bd
=−
⎟×
×
() .
ln ln
+
2
2
1
12
1
1
2
12
2
2
(5-49)
Trong ®ã: ss
M
M
M
M
t
t
c
t
c
12
2
1
,
(5-50)
T
J
M
t
o
t
=
ω
(5-51)
* Khi kh«ng t¶i M
c
(ω) = 0 th× biÓu thøc (5-48) sÏ ®¬n gi¶n:
t
J
Ms
s
s
s
ds
o
tt
t
s
s
bd
=⋅+
ω
2
2
(5-52)
Sau khi lÊy tÝch ph©n ta cã:
t
Ts
ss s
s
s
tt
bd t
bd
=−+
1
4
2
22 2
ln (5-53)
C¸c biÓu thøc (5-49) vµ (5-53) cho phÐp x¸c ®Þnh ®îc quan
hÖ gi÷a m«men vµ ®é trît theo thêi gian. Cho tríc mét lo¹t gi¸
trÞ cña s, dïng biÓu thøc (5-47) ta x¸c ®Þnh ®îc trÞ sè t¬ng øng
cña M; theo (5-49) ta x¸c ®Þnh ®îc c¸c gi¸ trÞ cña t.
H×nh 5-12 giíi thiÖu c¸c quan hÖ gi÷a m«men vµ tèc ®é víi
thêi gian trong QTQ§ khi khëi ®éng ®éng c¬ §K.
Cã M(
ω) vµ ω(t) sÏ t×m ®îc M(t) nh trªn h×nh 5-12. VÝ dô
cã t
1
sÏ t×m ®îc ω
1
, vµ t×m ®îc M
1
vµ cuèi cïng ta cã M
1
(t
1
).
NÕu M
c
(ω) 0 th×: ω
xl
0 vµ s
xl
2.
+ Trong qu¸ tr×nh h·m ngîc th×: s
= 2; s
cc
1, vµ ω
cc
0.
Trang 168
+ Trong qu¸ tr×nh ®¶o chiÒu : s
= 2; s
cc
0, vµ ω
cc
- ω
o
.
Trêng hîp biÕt s
vµ s
cc
sÏ tÝnh ®îc:
()
t
T
s
ss s
s
s
qd
t
t
bd cc t
bd
cc
=−+
4
2
22 2
ln (5-54)
ω
ω
M
ω
o
Thêng kÕt thóc QTQ§ khi s
cc
5%s
xl
. Thêi gian qu¸ ®é t
phô thuéc vµo s
t
vµ T
t
, nªn muèn cã t
q®.min
thêng lµ thay ®æi s
t
.
5.3.1.2. Ph¬ng ph¸p ®å thÞ gi¶i tÝch:
§©y lµ ph¬ng ph¸p gÇn ®óng, nhng ®¬n gi¶n vµ tiÖn lîi
h¬n ph¬ng ph¸p gi¶i tÝch.
Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng:
M
®«ng
(
ω
) = M
®g
(
ω
) = M - M
c
= J
d
dt
ω
(5-55)
Coi J = const, rót ra: dt J
d
M
dg
=
ω
ω()
(5-56)
LÊy tÝch ph©n gÇn ®óng:
∆ω
tJ
M
d
dg
=
1
0
()ω
ω
(5-57)
Trang 169
s=2
s=1
s=0
-ω
o
0 M
c
M
n
M
t
5%
M
t
M
1
M(t)
5%
M
n
M
c
ω(t)
M t
0 t
1
t
m
M
1
t
H×nh 5 - 12: Quan hÖ M(
ω
) vµ
M(t) ,
ω
(t)
S
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 720