Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động thủy khí

Được đăng lên bởi trantam2212
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc ®µ n½ng

Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa

Khoa c¬ khÝ
**

*

**

Gi¸o tr×nh
HÖ thèng truyÒn ®éng thñy khÝ

Biªn so¹n:
PGS. TS. TrÇn xu©n tïy
Ths. GVC. TrÇn Minh chÝnh
Ks. TrÇn ngäc h¶i

®µ n½ng - 2005

Môc lôc
Trang

PhÇn 1 : hÖ thèng thñy lùc ........................................ 6
Ch−¬ng 1 : c¬ së lý thuyÕt...................................................................... 6
1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña HTT§ thñy lùc................ 6
1.2. Nh÷ng −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc . 6
1.1.1. ¦u ®iÓm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nh−îc ®iÓm .............................................................................................. 6
1.3. §Þnh luËt cña chÊt láng................................................................................ 6
1.2.1. ¸p suÊt thñy tØnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph−¬ng tr×nh dßng ch¶y............................................................................ 7
1.2.3. Ph−¬ng tr×nh Bernulli ............................................................................... 7
1.4. §¬n vÞ ®o c¸c ®¹i l−îng c¬ b¶n ................................................................... 8
1.3.1. ¸p suÊt (p)................................................................................................ 8
1.3.2. VËn tèc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. ThÓ tÝch vµ l−u l−îng................................................................................ 8
1.3.4. Lùc (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. C«ng suÊt (N) ........................................................................................... 9
1.5. C¸c d¹ng n¨ng l−îng ................................................................................... 9
1.5.1. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ................................................. 9
1.5.2. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng quay..................................................... 10
1.6. Tæn thÊt trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc .............................. 11
1.7. §é nhít vµ yªu cÇu ®èi víi dÇu thñy lùc .................................................. 15
Ch−¬ng 2 : c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l−îng vµ hÖ thèng
xö lý dÇu.........................................
§¹i häc ®µ n½ng
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa
Khoa c¬ khÝ
**D * E**
Gi¸o tr×nh
HÖ thèng truyÒn ®éng thñy khÝ
Biªn so¹n:
PGS. TS. TrÇn xu©n tïy
Ths. GVC. TrÇn Minh chÝnh
Ks. TrÇn ngäc h¶i
®µ n½ng - 2005
Truyền động thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động thủy khí - Người đăng: trantam2212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Truyền động thủy khí 9 10 766