Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động xích

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 5:
TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
5.1. Khái niệm chung
5.1.1. Khái niệm

Thực hiện việc truyền chuyển động quay và công
suất giữa các trục song song nhờ sự ăn khớp của
các răng đĩa xích với các mắt xích.

5.1.2. Phân loại
- Theo công dụng:
+ Xích kéo.
+ Xích trục.
+ Xích truyền động.

- Theo cấu tạo:
+ Xích ống.
+ Xích ống con lăn.
+ Xích răng.

1

5.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
- Ưu điểm:
+ Khả năng tải cao hơn đai
+ Có thể truyền chuyển động cho nhiều trục, trên
khoảng cách lớn.
+ Hiệu suất cao hơn đai do không có trượt.

- Nhược điểm:
+ Vận tốc và tỷ số truyền tức thời không ổn định
+ Va đập và ồn, không thích hợp vận tốc cao.
+ Đòi hỏi chăm sóc và bôi trơn thường xuyên.

- Phạm vi sử dụng:
+ Vận tốc thấp (v<=5 m/s); Công suất trung bình.

5.2. Cấu tạo
5.2.1. Dây xích

Xích ống con lăn

Mắt xích nối khi
số mắt chẵn

Mắt xích nối
khi số mắt lẻ

Bước xích px: Khoảng cách
giữa tâm 2 chốt bản lề kế tiếp.
Xích răng

2

5.2.2. Đĩa xích

2π
ϕ=
z
p
d=
⎛π⎞
sin ⎜ ⎟
⎝z⎠
Xích mới, bước xích trên dây xích bằng bước răng trên đĩa:

px = p

5.3. Cơ sở tính toán truyền động xích
5.3.1. Lực tác dụng
- Lực căng ban đầu gây nên do khối lượng xích:

F0 = K f .a.qm .g
Với

- Lực vòng:

Kf : hệ số độ võng;
a: khoảng cách trục;
qm: khối lượng riêng xích;
g: gia tốc trọng trường.

Ft =

2T1
d1

- Lực căng phụ, tương tự trong dây đai:
Fv = qm v 2

3

- Lực tổng hợp trên nhánh xích dẫn (nhánh căng):

F1 = Fv + Ft

- Lực tổng hợp trên nhánh xích bị dẫn (nhánh chùng):

F1 = F0 + Fv
- Lực tác dụng lên trục, tính gần đúng:

Fr = k x Ft
Hệ số kx lấy bằng 1.15 nếu đường nối tâm 2 đĩa xích nghiêng góc nhỏ hơn
40 độ so với phương ngang; lấy bằng 1.05 nếu đặt nghiêng lớn hơn.

- Có thể tính Ft:

P1
P1
P1
60.103 P1
Ft = =
=
=
dn
z
pn
π
v
z1 pn1
1
1 1
60.103 60.103

5.3.2. Vận tốc và tỷ số truyền
a. Vận tốc và tỷ số truyền trung bình:

- Vận tốc trung bình:

v1 = v2 =

z1 pn1
60.10

3

=

z 2 pn2
60.10

3

(m / s)

- Tỷ số truyền trung bình:

u=

n1 z2
=
n2 z1

4

a. Vận tốc và tỷ số truyền tức thời:

- Vận tốc tức thời của xích:
v1 =

πz1n1
60.103

= const

v x = v1 cos θ
⎡ π π⎤
θ = ⎢− ÷ ⎥
⎣ z1 z1 ⎦

- Do θ thay đổi nên mặc dù n1 = const, xích
vẫn chuyển động với vx thay đổi.

- Phương chiều của vận tốc mắt xích khác với
phương chiều của vận tốc răng đĩa sắp vào khớp
với nó nên gây va đập khi vào khớp.
+ Mắt xích AB đang
chuyển động tịnh
tiến, có VB = VA =
V1, phương vuông
góc với OA.
+ Răng đĩa C chuẩn
bị vào khớp với B,
chuyển động với
vận tốc có giá trị
bằng V1 nhưng
vuông góc vớ...
1
Chương 5:
TRUYN ĐỘNG XÍCH
5.1. Khái nim chung
5.1.1. Khái nim
Thchinvictruyn chuyn động quay và công
sutgiacáctrc song song nh sựănkhpca
các răng đĩaxíchvicácmtxích.
5.1.2. Phân loi
- Theo công dng:
+ Xích kéo.
+ Xích trc.
+ Xích truyn động.
- Theo cuto:
+ Xích ng.
+ Xích ng con lăn.
+ Xích răng.
Truyền động xích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động xích - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Truyền động xích 9 10 960